Ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8a37bcf1-e710-417b-ba5d-6e90fb601638 203782 Recovery of child support and other forms of family maintenance

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική αρχή, παραλαμβάνει, αλλά και διαβιβάζει σε κεντρικές Αρχές άλλων Κρατών, αιτήσεις για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής και κινεί ή διευκολύνει την κίνηση διαδικασιών σε σχέση με τις αιτήσεις αυτές, κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 4/2009.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 1. μνεία της φύσης της αίτησης, 2. όνομα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης και της ημερομηνία γέννησης του αιτούντος, 3. όνομα και, εφόσον είναι γνωστά διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης του υπόχρεου διατροφής, 4. όνομα και ημερομηνία γέννησης οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου επιδιώκεται η διατροφή, 5. τους λόγους στους οποίους βασίζεται η αίτηση, 6. πληροφορίες σχετικά με τον τόπο αποστολής ή ηλεκτρονικής μεταβίβασης της διατροφής, εάν η αίτηση υποβάλλεται από δικαιούχο διατροφής, 7. όνομα ή ονομασία και στοιχεία υπεύθυνου, για τη διεκπεραίωση της αίτησης, προσώπου ή μονάδας της Κεντρικής Αρχής του αιτούντος κράτους, 8. οικονομική κατάσταση δικαιούχου διατροφής, 9. οικονομική κατάσταση υπόχρεου διατροφής, μεταξύ άλλων όνομα και διεύθυνση εργοδότη και φύση περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και τόπο στον οποίο ευρίσκονται, 10. οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ενδέχεται να διευκολύνουν τον εντοπισμό του υπόχρεου διατροφής και 11. οποιεσδήποτε αναγκαίες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, μεταξύ άλλων, σχετικά με το δικαίωμα του αιτούντος για χορήγηση νομικής αρωγής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αιτήσεις διατροφής, λήψη ειδικών μέτρων, Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4/2009

      Επίσημος τίτλος

      Αιτήσεις για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       G1

       ,,


      • Διεθνής Σύμβαση 2009/0100 2009

       Περιγραφή Διεθνής Σύμβαση της Χάγης 2007 για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009PC0373&from=EN

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 941

       Περιγραφή Πρωτόκολλο της Χάγης 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0941

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4 2009

       Περιγραφή Για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0004

      • 1 Τυπικός έλεγχος και διαβίβαση αίτησης σε Κεντρική Αρχή του εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική Αρχή (ΚΑ), παραλαμβάνει από τον αιτούντα αίτηση ανάκτησης διατροφής παιδιού και διασφαλίζει ότι η αίτηση συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, που αναγράφονται στην αίτηση, για να εξετασθεί. Εφόσον κρίνει ότι η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη, τη διαβιβάζει στην ΚΑ του κράτους μέλους, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης από την Κεντρική Αρχή του εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική Αρχή (ΚΑ) στην οποία υποβάλλεται αίτηση ανάκτησης διατροφής, ενημερώνει για την παραλαβή της αίτησης την ΚΑ του αιτούντος κράτους μέλους και γνωστοποιεί τις αρχικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί όσον αφορά στην αίτηση. Επίσης, παρέχει στην αιτούσα ΚΑ το όνομα ή την ονομασία και τα στοιχεία του προσώπου ή της μονάδας που έχουν αναλάβει να απαντούν σε ερωτήσεις αναφορικά με την πρόοδο της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση για την πορεία της αίτησης και λήψη ειδικών μέτρων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική Αρχή (ΚΑ) στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, ενημερώνει την αιτούσα ΚΑ σχετικά με την πορεία της αίτησης. Οι Κεντρικές Αρχές αλληλοενημερώνονται, μέσω των αρμόδιων προσώπων ή μονάδων για την πρόοδο της εκάστοτε υπόθεσης, απαντώντας εγκαίρως στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις, διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις όσο ταχύτερα τους επιτρέπει η κατάλληλη εξέταση των οικείων θεμάτων και χρησιμοποιώντας τους ταχύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους επικοινωνίας που διαθέτουν. Στο πλαίσιο συγκεκριμένων υποθέσεων το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ΚΑ του εξωτερικού και λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα ειδικά μέτρα για να διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την παροχή νομικής αρωγής, τον εντοπισμό υπόχρεων ή δικαιούχων διατροφής, την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων ή δικαιούχων διατροφής, κλπ.

       Όχι Όχι


      • 4 Άρνηση διεκπεραίωσης αίτησης ή αναζήτηση συμπληρωματικών πληροφοριών από την ξένη Κεντρική Αρχή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική Αρχή (ΚΑ) στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, μπορεί να αρνηθεί να τη διεκπεραιώσει εάν η εν λόγω αίτηση δεν πληροί προδήλως τις απαιτήσεις του Κανονισμού 4/2009. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει αμελλητί την αιτούσα ΚΑ για τους λόγους άρνησης. Περαιτέρω, μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα ΚΑ να παράσχει τυχόν απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν η αιτούσα ΚΑ δεν ανταποκριθεί, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να αποφασίσει να μην προβεί πλέον στη διεκπεραίωση της αίτησης, ενημερώνοντας την αιτούσα ΚΑ για την άρνησή της.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.