Ανάρτηση πρακτικών καινοτομίας στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c0272fa-3b83-4cbf-892e-00629e002cdd 469266

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

18 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επεξεργασία κειμένου και εικόνων με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικών συνδέσμων για την ανάρτηση πρακτικών καινοτομίας, Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Προκειμένου να δημοσιευτεί/μια πρακτική καινοτομίας στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα ελέγχονται τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τους δημόσιους φορείς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ανάρτηση πρακτικών καινοτομίας στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Δεν απαιτούνται κωδικοί για την εισαγωγή στην πλατφόρμα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπεται έννομο μέσο για προστασία σε περίπτωση άρνησης παροχής της υπηρεσίας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειεςΆλλο

    Σε αυτήν την διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση απόρριψης παροχής της υπηρεσίας, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί η ανάρτηση της καλής πρακτικής στο ηλεκτρονικό Αποθετήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δημοσίευση καινοτομίας με τη μορφή άρθρου στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος https://innovation.gov.gr

      Επίσημος τίτλος

      Ανάρτηση καινοτομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά σε δημόσιους φορείς, δηλαδή Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμος, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή Α.Ε. εποπτευόμενη από Δημόσιο Φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θετική αξιολόγηση των στοιχείων μιας πρακτικής καινοτομίας και η ολοκλήρωση της κατά τη διαδικασίας της υποβολής πρακτικών καινοτομίας στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα.

       Όχι Όχι

      • Εγκύκλιος 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος ΔΣΣΚ/ ΤΚΒΠ/ Φ.5./1/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση - Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr - Παρατηρητήριο καινοτομίας". Στην παράγραφο 3 της εν λόγω εγκυκλίου προβλέπεται η υποβολή καλών πρακτικών από τους δημόσιους φορείς και η ανάρτησή τους στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας. Η εγκύκλιος δεν έχει αναρτηθεί και κατά συνέπεια δεν έχει λάβει αριθμό από τη Διαύγεια, ωστόσο βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/.

       Νομικές παραπομπές https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation

      • 1 Δημιουργία προτύπου αναφοράς και έλεγχος πληρότητας στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Με βάση ηλεκτρονικό πρότυπο αρχείο συντάσσεται ένα κείμενο παρουσίασης της καινοτομίας, παραθέτοντας τα ακριβή στοιχεία που έχουν παραληφθεί. Παράλληλα, ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων, σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής Καινοτομίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή προτύπου αναφοράς στον φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Το πρότυπο κείμενο παρουσίασης της καινοτομίας αποστέλλεται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ζητείται η λήψη συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Παράλληλα ενημερώνεται το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο για το στάδιο επεξεργασίας στο οποίο βρίσκεται η παρουσίαση της καινοτομίας.

       Σημειώσεις Εφόσον τα στοιχεία περιγραφής της καινοτομίας εκ μέρους του φορέα δεν είναι πλήρη ή χρειάζονται επεξηγήσεις.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποστολή προτύπου στον Προϊστάμενο για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Το πρότυπο κείμενο αναφοράς κρίνεται πλήρες και αποστέλλεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον Προϊστάμενο του Τμήματος για έγκριση.

       Ναι Όχι


      • 4 Επικαιροποίηση προτύπου παρουσίασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Το πρότυπο κείμενο παρουσίασης επικαιροποιείται, σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία που αποστέλλει ο φορέας ή με τις παρατηρήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος, οριστικοποιείται και καταχωρείται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία ηλεκτρονικού συνδέσμου παρουσίασης της καινοτομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Δημιουργείται ηλεκτρονικός σύνδεσμος (url) άρθρου παρουσίασης της καινοτομίας, με τη χρήση του λογισμικού wordpress και αποστέλλεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος περιεχομένου ηλεκτρονικού συνδέσμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Το περιεχόμενο και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συνδέσμου ελέγχονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και υποβάλλονται τυχόν παρατηρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση επεξεργασίας ηλεκτρονικού συνδέσμου και αποστολή στον φορέα της καινοτομίας για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Ολοκληρώνεται η επεξεργασία της λειτουργίας και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού συνδέσμου παρουσίασης της καινοτομίας. Το διαδικτυακό άρθρο εντάσσεται σε ειδικές κατηγορίες και αποστέλλεται στον φορέα για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 8 Έγκριση περιεχομένου άρθρου παρουσίασης της καινοτομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Το περιεχόμενο του άρθρου παρουσίασης της καινοτομίας λαμβάνει την τελική έγκριση και επικαιροποιείται σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του φορέα υποβολής και ενημερώνεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση αρχείων Τμήματος για ολοκλήρωση ανάρτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος δίνει την άδεια για δημοσίευση του διαδικτυακού άρθρου στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου του Τμήματος. Τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του Τμήματος (status report και MIAP) ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάρτησης καινοτομίας       Περιγραφή Η διαδικασία ανάρτησης ολοκληρώνεται.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.