Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού: Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση911d76be-d133-4e2f-aa33-0e099767257e 945847 Announcement of Practice of Geotechnical Profession: a) Agronomist, b) Forester, c) Veterinarian, d) Geologist, and e) Ichthyologist

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

75 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή και αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας: α) Γεωπόνου, β) Δασολόγου, γ) Κτηνιάτρου, δ) Γεωλόγου και ε) Ιχθυολόγου. (Διεύθυνση Εποπτευόμενων Γεωργικών Οργανισμών & Ιδρυμάτων).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Αναγγελία

Σημειώσεις

Στην αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και αλληλογραφίας του αναγγέλλοντος. Οδηγίες εγγραφής εδώ: https://onlinegeotee.gr/GenData/odhgies_eggr_synd_register.pdf

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με email και κινητό τηλέφωνο για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΩΤΕΕ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών θεωρείται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης, διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤΕΕ, εντός της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου, απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού στον αναγγέλλοντα, τον οποίο ενημερώνει εγγράφως, γνωστοποιώντας του τους λόγους της απαγόρευσης. Η έγγραφη απαγόρευση κοινοποιείται με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δηλώνει με την αναγγελία του ο ενδιαφερόμενος. Το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, να απαγορεύσει την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

    NACE

    • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού: Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού ειδικότητας: α) Γεωπόνου, β) Δασολόγου, γ) Κτηνιάτρου, δ) Γεωλόγου και ε) Ιχθυολόγου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι όλοι οι γεωτεχνικοί, ως εξής: α) γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και κτηνίατροι, εφόσον είναι πτυχιούχοι: αα) της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. ββ) tων τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. γγ) tων τμημάτων Γεωλογίας των Σχολών Θετικών Επιστημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. δδ) tων τμημάτων Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας ή του Φυσιογνωστικού τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών της χώρας, με έτος εγγραφής πριν το 1969, που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμα του γεωλόγου. εε) tων αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Σχολών και τμημάτων που προϋπήρξαν ή άλλων ισότιμων που τυχόν θα δημιουργηθούν. στστ) Αναγνωρισμένων ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής. β) Ιχθυολόγοι πτυχιούχοι των τμημάτων Φυσικής ή Βιολογίας των Σχολών Θετικών Επιστημών ή του Φυσιογνωστικού τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ισότιμων τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για να εγγραφεί κάποιος μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει: α) να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β) να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του, γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρ.18 παρ.2 του Ν.1811/51, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ.611/77 (ΦΕΚ 198 Α').

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών (username και password) προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα: register.onlinegeotee.gr

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος εγγραφής 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Τέλος αναγγελίας 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 3 Συνδρομή έτους 15 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Όχι

      • 1 Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται να επισυναφθεί και η πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του από την αρμόδια αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από την αρμόδια αρχή (A.T.E.E.N. πρώην Σ.Α.Ε.Π) Αποδεικτικό σπουδών

       Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται να επισυναφθεί και η πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του από την αρμόδια αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από την αρμόδια αρχή (A.T.E.E.N. πρώην Σ.Α.Ε.Π)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 2000 297 Α

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100297

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 2017 26 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100026

      • 1 Δημιουργία λογαριασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ανοίγει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό μέσω του link: https://onlinegeotee.gr/NewRegEntry_NT.aspx εισάγοντας τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας.

       Σημειώσεις https://onlinegeotee.gr/NewRegEntry_NT.aspx

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος ενημερώνει τα πεδία που ζητούνται και ανεβάζει τα αρχεία των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την Υποβολή του Αιτήματος παράγεται από την πλατφόρμα η Βεβαίωση Υποβολής του Αιτήματος, η οποία είναι διαθέσιμη για εκτύπωση από τον Αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος ορθότητας - πληρότητας - νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού του ΓΕΩΤΕΕ παραλαμβάνει το αίτημα με τα δικαιολογητικά, μέσω της πλατφόρμας, διενεργεί τον έλεγχο πληρότητας, ορθότητας και νομιμότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε αυτά.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πτυχίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Στέλεχος ενημερώνει τον αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο για τον έλεγχο του πτυχίου που πρέπει να διενεργήσει.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο του πτυχίου το αίτημα διαβιβάζεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το οποίο συνεδριάζει 1 με 2 φορές τον μήνα, και ένα από τα θέματα της συνεδρίασης είναι και η έγκριση των νέων μελών.

       Όχι Όχι


      • 7 Εγγραφή μέλους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα και ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνονται για την απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον τα αιτήματα έχουν εγκριθεί προχωράει στην ανάρτηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ενώ παράλληλα ενημερώνεται αυτεπαγγέλτως και το μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών με τα στοιχεία του νέου μέλους

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού γνωστοποιώντας του και τους λόγους της απαγόρευσης. Η έγγραφη απαγόρευση κοινοποιείται με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δηλώνει με την αναγγελία του ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών εκτυπώνει μέσα από την πλατφόρμα τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Παραλαβή).

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.