Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α' (διασυνοριακή παροχή)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5407ab53-c1b2-4d97-8574-bb030b6cab09 437984 Cross-border Announcement of Commencement of Practicing the Profession of Radio Electrician A'

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης προσωρινής και περιστασιακής άσκησης του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και κατασκευής ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και ηλεκτρονικών συσκευών πάσης φύσεως).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις αναφορικά με τους κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 38/2010, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με την απόφασή της:

 • α) να μην ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα, ή
 • β) αφού ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα (i) να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, ή (ii) να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών.

Ο προβλεπόμενος χρόνος επεκτείνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Εάν συντρέχει κάποια δυσκολία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων οπότε η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο εντός ενός (1) μηνός για την αιτία της καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται εντός ενός (1) μηνός από την εν λόγω ενημέρωση και η απόφαση οριστικοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά την επίλυση της δυσκολίας.
 • Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την εκπαίδευση που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της διά βίου μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, η αρμόδια αρχή οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που του έλειπαν. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σε αυτή τη βάση για το εάν θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση, η παροχή υπηρεσίας μπορεί να αρχίζει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση. Αν η αρμόδια αρχή δεν αντιδράσει εντός των προβλεπομένων ανωτέρω προθεσμιών, ο πάροχος της υπηρεσίας είναι δυνατόν να παράσχει τις υπηρεσίες του

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αν η αρμόδια αρχή δεν αντιδράσει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ο πάροχος της υπηρεσίας είναι δυνατόν να παράσχει τις υπηρεσίες του.

    NACE

    • 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α' (Διασυνοριακά)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο πάροχος να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος εγκατάστασης όπου ασκεί την οικονομική δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Να μην του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων στο Κράτος εγκατάστασης, κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ. 38/2010. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ. 38/2010.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών προσόντων του ενδιαφερόμενου και μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών προσόντων του ενδιαφερόμενου και μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 158453/ΙΑ 2012 3503 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΚΥΑ 4799/ΙΑ (ΦΕΚ 76/Β/2011). Διεκπεραίωση και μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203503

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 3 4799/ΙΑ 2011 76 Β

       Περιγραφή Άρθρο 2 : Αρμόδιες Αρχές Άρθρο 3, παρ. 1 και παρ. 2: Τρόπος Υποβολής της δήλωσης και Δικαιολογητικά αντίστοιχα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200076

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ. 7 51 2017 82 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100082

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 παρ. 5 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Περί Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών. Τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ 7 του Π.Δ. 51/2017 (Α΄ 82) Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση περί Παροχής Προσωρινών και Περιστασιακών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Τεχνικό Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη εισήγησης για χορήγηση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης ή έχουν προσκομιστεί τα συμπληρωματικά στοιχεία, ολοκληρώνεται ο έλεγχος και προωθείται σχετική εισήγηση για χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Τεχνικό Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Βεβαίωσης και διαβίβαση στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η Βεβαίωση και προωθείται στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή Βεβαίωσης από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Τεχνικό Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την χορήγηση της Βεβαίωσης και παραλαβή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της βεβαίωσης προκειμένου να την παραλάβει.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Τεχνικό Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.