Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



3a508649-4b04-4981-aa48-fe36dedf50de 360787 Announcement of Commencement of the Profession as a Marine Chemist

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Χημικές Υπηρεσίες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

177 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας. Για όλα τα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση. Ο χημικός ναυτιλίας είναι ο κάτοχος της ειδικής άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Προθεσμία διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την επιτυχή ολοκλήρωση της προφορικής εξέτασης και εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει πλήρως και σε καλή λειτουργία τον εξοπλισμό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3232/41/1989 (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Χορήγησης Άδειας Χημικού Ναυτιλίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

    NACE

    • 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ειδικότητα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους σε ελέγχους επικινδύνων αερίων σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. - Ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων, τα οποία θα πρέπει να έχει επιθεωρήσει ο υποψήφιος θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) διαφορετικά μεταξύ τους. Μεταξύ των δεξαμενόπλοιων αυτών τα πέντε (5) θα είναι χημικών φορτίων και το ένα υγραεριοφόρο. - Υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εμπειρίας ενός τουλάχιστον έτους από ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού ή από Διϋλιστήρια Πετρελαίου, οφείλουν επιπλέον να έχουν επιθεωρήσει, σε συνεργασία με Χημικό Ναυτιλίας που ήδη έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή σε ναυπηγοεπισκευαστική βάση, τριάντα (30) τουλάχιστον δεξαμενόπλοια διαφορετικά μεταξύ τους. Από τα δεξαμενόπλοια αυτά τα δυο (2) θα είναι χημικών φορτίων και το ένα υγραεριοφόρο.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Κατάρτιση σε γενικές αρχές ασφάλειας δεξαµενοπλοίων και άλλων πλοίων, γενικές γνώσεις επικίνδυνων φορτίων, µετρήσεις αερίων, χρήση εργαστηριακού εξοπλισµού, γνώση του περιεχοµένου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3232/41/1989. - Διαπιστώνεται με προφορική εξέταση και εκδίδεται πρακτικό από την αρμόδια επιτροπή.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Ύπαρξη ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων και πληρότητα και καλή λειτουργία του εξοπλισμού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 3232/41/1989. Διαπιστώνεται με επιτόπιο έλεγχο από την Χημική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (με την αναγγελία κατατίθεται αντίγραφο διπλοτύπου είσπραξης παραβόλου). 177 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Χημείας για τους χημικούς ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος TEE για τους χημικούς μηχανικούς. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ, απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ε.Ε.. Αποδεικτικό σπουδών

       Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Χημείας για τους χημικούς ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος TEE για τους χημικούς μηχανικούς. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ, απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ε.Ε..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση εμπειρίας του υποψηφίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση εμπειρίας του υποψηφίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι βεβαιώσεις εμπειρίας θα εκδίδονται ή από Χημικούς Ναυτιλίας που ήδη έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή από ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις. Δε θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις εμπειρίας από αδειούχους Χημικούς Ναυτιλίας, οι οποίοι δεν έχουν άδεια ελληνική ή από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν υφίσταται σχετική υποχρέωση από διακρατικές συμβάσεις. Η ως άνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από ημερολογιακή κατάσταση εξετασθέντων δεξαμενόπλοιων η οποία θα περιλαμβάνει: - ημερομηνία / ώρα επιθεώρησης - όνομα δεξαμενόπλοιου - αριθμό νηολογίου - αγκυροβόλιο - ονοματεπώνυμο πλοιάρχου - χώρους που εξετάσθηκαν Την ημερολογιακή κατάσταση θα υπογράφει για κάθε εξεταζόμενο δεξαμενόπλοιο ο χημικός ναυτιλίας που ήδη έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή αρμόδιος της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσεως. Για διϋλιστήρια θα αναφέρονται οι μονάδες τις οποίες επιθεωρεί ο υποψήφιος, όπως Δεξαμενές, Δοχεία, Αντιδραστήρες, Σωληνογραμμές κ.λπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 30/005/267 2011 1234 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας Χημικού Ναυτιλίας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1β της υπ’ αριθμ. 3011222/318/7.7.92 (ΦΕΚ 477/Β/92) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτιλίας».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201234

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3011222/318 1992 477 Β

       Περιγραφή Διαδικασία και δικαιολογητικά Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - ΚΥΑ 30/005/267/2011 (Β 1234) -Τροποποίηση παρ. 1β άρθρου 1 της ΚΥΑ 3011222/318/7.7.92 (πιστοποιητικό σπουδών) - KYA 3022115/1230/93/1994 (Β 59) -Τροποποίηση παρ. 4&6 άρθρου 1 της ΚΥΑ 3011222/318/7.7.92 (παράβολο)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920200477

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 3232/41 1989 400 Β

       Περιγραφή Παράρτημα "Έλεγχος επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα" Άρθρο 4: Χορήγηση και ανάκληση άδειας σε Χημικούς Ναυτιλίας από τη Διεύθυνση Πετροχημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200400

      • Άλλο 35/2016/18369 2017 980 Β

       Περιγραφή Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/ 2011, όπως ισχύει, επί αιτήματος προς γνωμοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το επάγγελμα του χημικού ναυτιλίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200980

      • Εγκύκλιος 30/005/409 2011

       Περιγραφή Άσκηση επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας κατόπιν εφαρμογής του νόμου 3919/2011‐ Επικαιροποιημένος κατάλογος Χημικών Ναυτιλίας.

       Νομικές παραπομπές https://elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/marine chemists.1421312349484.pdf

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας



       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας (βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος) χημικού ναυτιλίας, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας - Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υποδοχής της αίτησης ελέγχει καταρχάς την πληρότητα των δικαιολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Τμήμα Ενεργειακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Ενεργειακών Προϊόντων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για τυχόν ελλείψεις/απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Ναι Ναι


      • 6 Παραπομπή στην Επιτροπή Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης, ο υποψήφιος παραπέμπεται στην Επιτροπή Εξέτασης του άρθρου 4 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 3232/41/1989 για εξέταση.

       Ναι Όχι


      • 7 Ο υποψήφιος εξετάζεται προφορικά από την Επιτροπή Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υποψήφιος εξετάζεται προφορικά από την Επιτροπή Εξέτασης.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη πρακτικού για το αποτέλεσμα της εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο γνωματεύει κατά πλειοψηφία για την επιτυχία ή αποτυχία του υποψήφιου στο κάθε θέμα χωριστά και το κοινοποιεί στο Τμήμα Ενεργειακών Προϊόντων.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση υποψηφίου σε περίπτωση αποτυχίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποτυχίας, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Ενεργειακών Προϊόντων ενημερώνει σχετικά τον υποψήφιο και ο υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτημα επανεξέτασης.

       Ναι Ναι


      • 10 Ενημέρωση Υπηρεσίας για Αυτοψία - Έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου σε όλα τα θέματα, το Τμήμα Ενεργειακών Προϊόντων ειδοποιεί την αρμόδια περιφερειακή Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους που βρίσκεται πλησιέστερα στο εργαστήριο του ενδιαφερόμενου για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου επάρκειας του εργαστηριακού εξοπλισμού.

       Ναι Όχι


      • 11 Έλεγχος πληρότητας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του εργαστηρίου του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κλιμάκιο δύο χημικών της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας προβαίνει στον επιτόπιο έλεγχο της πληρότητας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του εργαστηρίου του υποψηφίου, όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του Παρ/τος της Κ.Υ.Α. 3232-41/1989 και συντάσσει σχετική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για αρνητική γνωμάτευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος μπορεί να επανέλθει με αίτησή του προς τη Χημική Υπηρεσία και να ζητήσει επανεξέταση του εργαστηριακού εξοπλισμού του, αφού προηγουμένως θα έχει αποκαταστήσει τις τυχόν ελλείψεις ή βλάβες που διαπιστώθηκαν κατά την πρώτη εξέταση.

       Ναι Όχι


      • 13 Υπογραφή έκθεσης επάρκειας εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας υπογράφει την έκθεση για την επάρκεια του εξοπλισμού του ενδιαφερόμενου.

       Ναι Όχι


      • 14 Σύνταξη Βεβαίωσης κατόπιν θετικής γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση θετικής γνωμάτευσης συντάσσεται το έγγραφο της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και προωθείται στον προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας προς υπογραφή, μαζί με τη γνωμοδότηση του κλιμακίου χημικών. Στη Βεβαίωση αναγράφεται και ένας αριθμός χαρακτηριστικός για κάθε Χημικό Ναυτιλίας και ο οποίος παραμένει πάντα ο ίδιος.

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 16 Αποστολή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Χημική Υπηρεσία αποστέλλει τη Βεβαίωση στον Ενδιαφερόμενο και τη διαβιβάζει στο Λιμεναρχείο με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων.

       Όχι Όχι


      • 17 Ενημέρωση καταλόγου Χημικών Ναυτιλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Ενεργειακών Προϊόντων της Διεύθυνσης ενημερώνει τον κατάλογο των Χημικών Ναυτιλίας που βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του Γενικού Χημείου του Κράτους: www.gcsl.gr.

       Όχι Ναι




      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.