Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6cd010f2-0614-4f35-878d-cc09fcda893a 139078 Announcement οf the Commencement of the Exercise of Professional Activities by Graduates of the University or Technological Sector or the School of Engineering of AEN and by EU Citizens with Recognized Professional Qualifications

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

15 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση που χορηγείται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα στο φυσικό πρόσωπο προκειμένου να ασκήσει τις επαγγελματικές δραστηριότητες του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) από διπλωματούχους ή πτυχιούχους του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή της σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ και από τους υπηκόους της Ε.Ε. με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα ως Τεχνίτες, ως Αρχιτεχνίτες και Εργοδηγούς Υδραυλικούς, ως Εγκαταστάτες Εγκαταστάσεων Καύσης, ως Τεχνίτες Οξυγονοκολλητές και Ηλεκτροσυγκολλητές, ως Αρχιτεχνίτες Οξυγονοκολλητές και Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ και Α’ τάξης, ως Τεχνίτες Μηχανικών Εγκαταστάσεων, ως Αρχιτεχνίτες Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας, ως Εργοδηγούς Μηχανικούς Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας καθώς και ως Τεχνίτες, Αρχιτεχνίτες και Εργοδηγούς Ψυκτικούς. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του ενός (1) μήνα, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 43.2 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 από Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα ή της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ και από Υπηκόους ΕΕ με Αναγνωρισμένα Επαγγελματικά Προσόντα

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (143 Α') από Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα ή της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ και από Υπηκόους ΕΕ με Αναγνωρισμένα Επαγγελματικά Προσόντα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Ενιαίο Μητρώο Προσώπων (Φ/Ν) που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη και Εργοδηγού Υδραυλικού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση τη Μηχανολογία, του Τεχνολογικού Τομέα.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη και Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τεχνολογικού Τομέα.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη και Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Απορρύπανσης ή Οχημάτων του Τεχνολογικού Τομέα ή πτυχίου της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του ν. 2638/1998.

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Απορρύπανσης του Τεχνολογικού Τομέα.

       Ναι Ναι

      • 6 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Απορρύπανσης ή Οχημάτων του Τεχνολογικού Τομέα.

       Ναι Ναι

      • 7 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Απορρύπανσης ή Οχημάτων του Τεχνολογικού Τομέα.

       Ναι Ναι

      • 8 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ναυπηγικής του Τεχνολογικού Τομέα.

       Ναι Ναι

      • 9 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή διπλώματος Χημικού Μηχανικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγού Μηχανικού.

       Ναι Ναι

      • 10 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή διπλώματος χημικού μηχανικού ή μεταλλειολόγου μηχανικού ή μεταλλουργού μηχανικού ή μηχανικού μεταλλείων ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού ή ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγού Μηχανικού.

       Ναι Ναι

      • 11 Εκπαιδευτικές Για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη και Εργοδηγού Ψυκτικού να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Τομέα.

       Ναι Ναι

      • 12 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) πρέπει να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος.

       Ναι Ναι

      • 13 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, οφείλει να έχει αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα.

       Ναι Ναι

      • 14 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση πρέπει να τεκμηριώνεται η σχετική ειδίκευση ή κατεύθυνση.

       Όχι Όχι

      • 15 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος που είναι διπλωματούχος μηχανικός μπορεί να έχει εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Kατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της οικείας Περιφέρειας. 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Άδεια παραμονής ή εργασίας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αφορά στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε.. Άδεια εργασίας

       Άδεια παραμονής ή εργασίας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αφορά στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών για την κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών για την κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. Αφορά στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.) τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών. Απόφαση

       Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. Αφορά στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.) τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 1127

      • 5 Απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Αφορά στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός. Απόφαση

       Απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Αφορά στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 1127

      • 6 Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή και αντίστοιχη μετάφραση του πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή και αντίστοιχη μετάφραση του πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Ευκρινές φωτοντίγραφο της επαγγελματικής άδειας σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι διπλωματούχος μηχανικός. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Ευκρινές φωτοντίγραφο της επαγγελματικής άδειας σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι διπλωματούχος μηχανικός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 8181

      • Νόμος 32 4608 2019 66 Α

       Περιγραφή Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100066

      • Νόμος 112 4314 2014 265 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων για την αντιστοίχιση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100265

      • Νόμος 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 99 2018 187 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100187

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 2013 3 Α

       Περιγραφή Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100003

      • Προεδρικό Διάταγμα 115 2012 200 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100200

      • Προεδρικό Διάταγμα 112 2012 197 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100197

      • Προεδρικό Διάταγμα 114 2012 199 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100199

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 455/22/Φ.Γ.9.6.4 2013 32 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που αφορούν στην αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012, ΠΔ 115/2012 και ΠΔ 1/2013, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4 2013 24 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200024

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τον αριθμό πρωτοκόλλου ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείο Πρωτοκόλλου οικείας Περιφέρειας / ΚΕΠ-ΕΚΕ).

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου διαβιβάζει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της οικείας περιφέρειας χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος της οικείας Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενέργειες σε περίπτωση ελλείψεων του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή έως το επίπεδο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και μετά το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή ελλείψεων - Συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν από την αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης κι ορθός στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣ-ΠΑ και λαμβάνει αυτόματα τον μοναδικό αριθμό της Βεβαίωσης Αναγγελίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Αναγγελίας και σχέδιο Πρόσκλησης προς τον ενδιαφερόμενο για να προσέλθει να παραλάβει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελμάτων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση για την παραλαβή της Βεβαίωσης Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να έρθει να παραλάβει τη βεβαίωση αναγγελίας, εντός 15 ημερών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.