Αναγγελία Έναρξης Άσκησης των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Τεχνίτη του ν. 3982/2011

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση93bbb51b-525e-44a8-933f-c8b5afb5efe4 779266 Announcement of the Commencement of Professional Activities of a Technician as per Law 3982/2011 (143A), Plumber, Welder, Combustion Installation Technician, Arc Welder, Installation Technician, Refrigeration Technician

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

15 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης Αναγγελίας άσκησης των επαγγελμάτων: Τεχνίτη Υδραυλικού, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Τεχνίτη Ψυκτικού. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Σημειώσεις

Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην οποία αναφέρει/ επιλέγει την ή τις δραστηριότητες που θέλει να ασχοληθεί (Τεχνίτη Υδραυλικού, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Τεχνίτη Ψυκτικού).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του ενός (1) μήνα, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

    NACE

    • 43.2 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης των επαγγελμάτων: Τεχνίτη Υδραυλικού, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Τεχνίτη Ψυκτικού

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Τεχνίτη του Ν. 3982/2011 (143 Α), Τεχνίτη Υδραυλικού, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Τεχνίτη Ψυκτικού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Ενιαίο Μητρώο Προσώπων (Φ/Ν) που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος για να αναγγείλει την επαγγελματική δραστηριότητα του Τεχνίτη Υδραυλικού πρέπει να είναι κάτοχος: Τίτλου σπουδών Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της ειδικότητας του Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων ή Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου των ν. 4186/2013 ή 4386/2016 ή πιστοποιητικού επιπέδου 1 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης ή διπλώματος Ι.Ε.Κ. (Ι.Ε.Κ.) Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α’ Κύκλου ειδικότητας Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) ειδικότητας Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων ή πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ειδικότητας Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή πτυχίου Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 ειδικότητας Τεχνίτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ή πτυχίου Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/1952 και του ν.δ. 212/1969 ειδικότητας Θερμοϋδραυλικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος για να αναγγείλει την επαγγελματική δραστηριότητα του Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης πρέπει να είναι κάτοχος: πτυχίου ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας Τεχνικού Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ν. 4186/2013 ή ν. 4386/2016 ή πτυχίου Ι.Ε.Κ. Τεχνικών Αερίων Καυσίμων ή Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων ή Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλος ειδικότητας Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή πτυχίου ταχύρρυθμης σχολής Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας συντηρητών λεβητοστασίου ή πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή πτυχίου Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/52 και του ν. 212/1996 (κατώτερης) ειδικότητας Τεχνικών Στροβίλων - Λεβήτων.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος για να αναγγείλει την επαγγελματική δραστηριότητα του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων πρέπει να κατέχει: πτυχίο ΕΠΑ.Λ. Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών των ν. 3475/2006 ή 4386/2016 ή Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του ν. 4386/2013 ή Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του ν. 4186/213 ή Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων του ν. 4386/2016 ή Ναυτικών λυκείων ειδικότητας μηχανικών ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Εργαλειομηχανών ή Τεχνιτών Ναυπήγησης Βιομηχανίας ή Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων ή Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή Ναυτικών λυκείων ειδικότητας μηχανικών ή πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α’ Κύκλου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ή Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών ή πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου ειδικότητας Εργαλειομηχανών CNC ή Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή πτυχίο Τ.Ε.Σ. ειδικότητας Εργαλειομηχανών ή Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή πτυχίο ΤΕ.Λ. ειδικότητας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής ή πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 και ισότιμων σχολών τμημάτων μηχανολόγου ή μηχανικού εμπορικού ναυτικού ή ναυπηγού ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίο Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 και ισότιμων σχολών μηχανοτεχνίτη ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/52 και του ν.δ. 212/1969 (κατώτερης) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη ή Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας ή Τεχνίτη Χυτηρίων ή Τεχνίτη μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Τεχνίτη Στροβίλων - Λεβήτων ή Μηχανικών Αεροσκαφών ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη ή Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας ή Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ή Μηχανικό Κατασκευής Εργαλειοσυστημάτων ή Μηχανικού Συστήματος Χειρισμού Εργαλειομηχανών.

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος για να αναγγείλει την επαγγελματική δραστηριότητα του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή πρέπει να είναι κάτοχος: πτυχίου ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας ή πτυχίου Τ.Ε.Λ Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίου ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή πτυχίου Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου, Μηχανολογικού Τομέα ή απολυτηρίου Γυμνασίου - που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

       Ναι Ναι

      • 6 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος για να αναγγείλει την επαγγελματική δραστηριότητα του Τεχνίτη Ψυκτικού πρέπει να είναι κάτοχος: πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού του ν. 4186/2013 ή πτυχίου ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας ψυκτικών και κλιματιστικών έργων ή διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού ή Πτυχίο Κατάρτισης επιπέδου 5 του ν. 4386/16, ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας Ψυκτικών εγκαταστάσεων & Κλιματισμού ή πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ειδικότητας Τεχνίτη Ψυκτικών Μηχανημάτων ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας Τεχνίτη Ψύξεως ή πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/52 και του ν.δ. 212/69 ειδικότητας Τεχνίτη Ψυκτικών Μηχανημάτων ή πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής ν.δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.

       Ναι Ναι

      • 7 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κατόχους πτυχίου άλλων σχολών (που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή εκτός ή εντός Ε.Ε.) οι οποίες μετά την έκδοση του αντίστοιχου π.δ. καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των προαναφερθέντων πρέπει να έχουν προβεί στην ισοτιμία των πτυχίων τους.

       Ναι Ναι

      • 8 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, οφείλει να έχει αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα.

       Ναι Ναι

      • 1 Κατατίθεται σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της οικείας Περιφέρειας. 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή εντός και εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί, απαιτείται και Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4635/2019. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή εντός και εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί, απαιτείται και Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4635/2019.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 32 4608 2019 66 Α

       Περιγραφή Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100066

      • Νόμος 112 4314 2014 265 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων για την αντιστοίχιση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100265

      • Νόμος 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 115 2012 200 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100200

      • Προεδρικό Διάταγμα 112 2012 197 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100197

      • Προεδρικό Διάταγμα 114 2012 199 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100199

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4. 2013 21 Β

       Περιγραφή Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200021

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4 2013 24 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200024

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 455/22/Φ.Γ.9.6.4. 2013 3 Α

       Περιγραφή Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100003

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τον αριθμό πρωτοκόλλου ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείο Πρωτοκόλλου οικείας Περιφέρειας / ΚΕΠ-ΕΚΕ).

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου διαβιβάζει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση αίτησης στο Τμήμα Επαγγελμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της οικείας περιφέρειας χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση αίτησης σε αρμόδιο στέλεχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος της οικείας Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή έως το επίπεδο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων

       Όχι Όχι


      • 10 Εφόσον δε διαπιστωθούν ελλείψεις ο φάκελος χαρακτηρίζεται πλήρης κι ορθός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δε διαπιστωθούν ελλείψεις ο φάκελος χαρακτηρίζεται πλήρης κι ορθός

       Όχι Όχι


      • 11 Εγγραφή στοιχείων στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, ο φάκελος είναι πλήρης κι ορθός, στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣ-ΠΑ και λαμβάνει αυτόματα τον μοναδικό αριθμό της Βεβαίωσης Αναγγελίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Αναγγελίας και σχέδιο Πρόσκλησης προς τον ενδιαφερόμενο για να προσέλθει να παραλάβει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελμάτων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση παραλαβής Βεβαίωσης Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελμάτων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να έρθει να παραλάβει τη βεβαίωση αναγγελίας, εντός 15 ημερών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.