Αναγγελία Ιατρού Εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση58f5dc29-5dc7-4ef7-a236-3931599ae174 845028

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ)

- ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 6 έως 20
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία ιατρού εργασίας στην οποία υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του sepenet.gr, επιχειρήσεις με περισσότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους ή εφόσον επιβάλλεται από ειδικότερους παράγοντες, όπως η δραστηριότητα της επιχείρησης, π.χ. ύπαρξη επικίνδυνων χημικών ή βιολογικών παραγόντων. Η αναγγελία του ΙΕ γίνεται για την έδρα της επιχείρησης και διακριτά για κάθε υποκατάστημα ή άλλο τόπο εργασίας όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται από υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

  Παρατηρήσεις

  Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν δύναται να διαθέτει κωδικούς ΕΡΓΑΝΗ και συνεπώς Λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας π.χ. αλλοδαπές επιχειρήσεις, η αναγγελία πραγματοποιείται με την κατάθεση στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας της Επιθεώρησης Εργασίας των απαιτούμενων εντύπων.

  Διάρκεια Ισχύος

  Η διάρκεια είναι όσο και η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Ιατρού Εργασίας, αλλά το πρόγραμμα απασχόλησης πρέπει να ενημερώνεται σε ετήσια βάση Άλλο

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αναγγελία Ιατρού Εργασίας

  Σημειώσεις

  Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν διαθέτει κωδικούς ΙΚΑ/ΕΡΓΑΝΗ, π.χ. αλλοδαπές επιχειρήσεις, οικοδομικές επιχειρήσεις κτλ., η αναγγελία Ιατρού Εργασίας γίνεται χειροκίνητα με κατάθεση, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας των απαραίτητων έντυπων δικαιολογητικών.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Επί της διαδικασίας αυτής δεν προβλέπεται η άσκηση έννομου μέσου, καθώς η διαδικασία δεν αποτελεί Διοικητική Πράξη, αλλά γνωστοποίηση / αναγγελία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας Αναγγελία ΙΕ

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Ιατρού Εργασίας


       Μητρώα που τηρούνται

       Αναγγελίες αναθέσεων καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        Q1

        ,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η επιχείρηση που πρόκειται να προβεί στην αναγγελία Ιατρού Εργασίας πρέπει να έχει κωδικούς ΙΚΑ/ΕΡΓΑΝΗ και να έχει δημιουργήσει Λογαριασμό στην πλατφόρμα του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας ως "Εταιρεία". Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν διαθέτει κωδικούς ΙΚΑ/ΕΡΓΑΝΗ, π.χ. αλλοδαπές επιχειρήσεις, οικοδομικές επιχειρήσεις κτλ., η αναγγελία Ιατρού Εργασίας γίνεται χειροκίνητα με κατάθεση, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας των απαραίτητων έντυπων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο Ιατρός Εργασίας, τον οποίο προτίθεται να αναγγείλει η εταιρεία, πρέπει να έχει δημιουργήσει Λογαριασμό στην πλατφόρμα του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας ως "Ιατρός Εργασίας". Δηλαδή θα πρέπει να έχει κάνει Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας και η Αίτησή του να έχει γίνει αποδεκτή, από το αρμόδιο ΤΕΑΥΕ, ώστε αυτός να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας.

        Όχι Όχι

       • 1 Σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης και του Ιατρού Εργασίας (ή επιχείρησης και Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης - ΕΞΥΠΠ, εφόσον η απασχόληση του Ιατρού Εργασίας πραγματοποιείται μέσω ΕΞΥΠΠ). Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης και του Ιατρού Εργασίας (ή επιχείρησης και Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης - ΕΞΥΠΠ, εφόσον η απασχόληση του Ιατρού Εργασίας πραγματοποιείται μέσω ΕΞΥΠΠ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Στην ηλεκτρονική φόρμα αναγγελίας του Ιατρού Εργασίας, η επιχείρηση πρέπει να επισυνάψει τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον Ιατρό Εργασίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8972

       • Νόμος 8, 9 3850 2010 84 Α

        Περιγραφή Στον Κώδικα Νόμων για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία προβλέπονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την απασχόληση Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijHLrG-XeecmfY2ZtjR7RPuPZWARiRsYJWcZLFEGCyd8r

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 5685/121 2021 669 Β

        Περιγραφή Στην ΚΥΑ προβλέπεται η διαδικασία για την αναγγελία Ιατρού Εργασίας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που παρέχεται μέσω της πλατφόρμας του sepenet.gr και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι αυτής της διαδικασίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8K3t-tbZPGK95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRiHPD 2arCKUgvULx3F1FXbUiyGmE7hHK-OiJ-cGULQ

       • 1 Εισαγωγή στοιχείων αναγγελίας Ιατρού Εργασίας από την επιχείρηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

        Περιγραφή Αρμόδιο πρόσωπο εισέρχεται με τους κωδικούς της επιχείρησης στο Λογαριασμό που αυτή διατηρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας και επιλέγει την ηλεκτρονική υπηρεσία "Αναγγελίες Ι.Ε./Τ.Α". Αρχικά επιλέγει "Δήλωση συνολικού αριθμού απασχολουμένων", ώστε το Σύστημα να υπολογίσει αυτομάτως, βάσει των στοιχείων που θα καταχωρηθούν, τις ελάχιστες απαιτούμενες ώρες απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας, συνολικά στην επιχείρηση. Εν συνεχεία ο αρμόδιος της επιχείρησης επιλέγει "Αναγγελίες Ιατρών Εργασίας" σε επιχειρήσεις και Υποκαταστήματα και καταχωρεί τα ζητούμενα στοιχεία, διακριτά για την έδρα, το κάθε υποκατάστημα ή και κάθε άλλο τόπο εργασίας. Τέλος δρομολογεί την Αναγγελία στον αναφερόμενο Ιατρό Εργασίας, επιλέγοντας "Υποβολή". Αναλυτικά οι οδηγίες δίνονται μέσω του συνδέσμου: https://www.sepe.gov.gr/odigies-ilektronikon-ypiresion/asfaleia-kai-ygeia-ilektronikes-ypiresies/anangelia-iatrou-ergasias-2/

        Όχι Όχι


       • 2 Αποδοχή ή απόρριψη της Αναγγελίας από τον Ιατρό Εργασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο Ιατρός Εργασίας, τον οποίο αφορά η Αναγγελία, εισέρχεται στο Λογαριασμό που διατηρεί στο ΟΠΣ, ώστε να αποδεχτεί (ή να απορρίψει) την αναγγελία που έχει γίνει για το πρόσωπό του ως ΙΕ.

        Σημειώσεις Τόσο η επιχείρηση όσο και ο Ιατρός Εργασίας ειδοποιούνται με σχετικό μήνυμα στον Λογαριασμό που διατηρούν στο ΟΠΣ, σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας της αναγγελίας π.χ. αποδοχή, απόρριψη κλπ.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση της αναγγελίας Ιατρού Εργασίας - Ολοκλήρωση διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Εφόσον ο Ιατρός Εργασίας αποδεχτεί την Αναγγελία, αυτή λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, βάσει του τόπου του Υποκαταστήματος ή του τόπου που θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο Τεχνικός Ασφάλειας.

        Σημειώσεις Τα στοιχεία των αναγγελιών Ιατρών Εργασίας καταχωρούνται αυτομάτως σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων του ΟΠΣ και δύναται να εξαχθούν σχετικές αναλυτικές αναφορές.

        Όχι Ναι


       • Ηλεκτρονική υπηρεσία Αναγγελίας Ιατρού Εργασίας μέσω του sepenet.gr Η αναγγελία του Ιατρού Εργασίας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΣ ΣΕΠΕ και της πλατφόρμας του sepenet.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.