Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (διασυνοριακή)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeb3260e3-9d9a-44b3-9850-4020510bb95b 495250 Announcement of the commencement of occupation of workshop technician for car, motorcycle and motorbike (cross-border service provision)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την προσωρινή και περιστασιακή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών τεχνίτη συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
    • 45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τεχνίτης Συνεργείου Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Διασυνοριακή παροχή)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος όπου αναγράφονται στοιχεία όπως:
       • (α) τα προσωπικά στοιχεία του παρόχου,
       • (β) τα στοιχεία επικοινωνίας του,
       • (γ) επαγγελματικά στοιχεία όπως το κράτος μέλος νόμιμης εγκατάστασης, το επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, το επάγγελμα το οποίο επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά στην Ελλάδα,
       • (δ) στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη,
       • (ε) τη μορφή απασχόλησης (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας),
       • (στ) ο τόπος, η διάρκεια και η ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Νόμιμη εγκατάσταση παρόχου στο κράτος εγκατάστασης

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Να μην έχει απαγορευτεί στον πάροχο, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Να κατέχει τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Να κατέχει τη σχετική επαγγελματική πείρα (εφόσον απαιτείται)

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο διαβατηρίου ή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου ή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική για το επάγγελμα αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική για το επάγγελμα αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων. Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. -Άρθρο 7 (Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή) Τροποποίηση: - Π.Δ. 51/2017 (ΦΕΚ Α 82/2017) Άρθρο 1, παρ.7, τροποποίηση άρθρου 7 (Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4799/ΙΑ 2011 76 Β

       Περιγραφή Άρθρο 2 (Αρμόδιες Αρχές) Άρθρο 3, παρ. 1 (Τρόπος Υποβολής της δήλωσης) και παρ. 2 (Δικαιολογητικά) Τροποποίηση: - ΚΥΑ 158453/ΙΑ (ΦΕΚ 3503/Β/2012) (Τροποποίηση ΚΥΑ 4799/ΙΑ (ΦΕΚ 76/Β/2011), Άρθρο 3 παρ. 1 (Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200076

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση/έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση περί Παροχής Προσωρινών και Περιστασιακών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά, η υποβολή της δήλωσης και των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και να προωθηθούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός επτά (7) ημερών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του (βεβαίωση πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων για την παροχή της υπηρεσίας ή απόρριψη της αίτησης) από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η οικεία Περιφέρεια το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης (η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της γραπτής δήλωσης προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 38/2010)

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.