Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d040245-7708-4492-beeb-e7de89c09b0a 265852 Recognition of Professional Qualifications and Professional Equivalence in Accordance with the Presidential Decree 38/2010

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

250 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 38/2010, με σκοπό την ελεύθερη παροχή συγκεκριμένων επαγγελματικών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Παρατηρήσεις

Δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) μήνα σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στα κεφάλαια Ι και II του Τίτλου III του ΠΔ 38/2010.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ.

Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα κάτωθι:

«Παρακαλώ να μου αναγνωρίσετε τα επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος: ………………………………………………………………..…………………………………………………………..που απέκτησα στο κράτος/μέλος:……………………………..........................…………………προκειμένου να ασκήσω στην Ελλάδα το ίδιο επάγγελμα υπό τις αυτές προϋποθέσεις που το ασκούν και οι Έλληνες πολίτες.»

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N3

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να ασκεί νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα σε άλλο κράτος- μέλος (ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετία) είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελεύθερα επαγγέλματα (για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων).

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Ο αιτών να έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα στο κράτος-μέλος καταγωγής (ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετία) (για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων).

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο αιτών να έχει αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα: - τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, - μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και - τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών (για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών).

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Ο αιτών να είναι υπήκοος κράτους – μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας (για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών).

       Όχι Όχι

      • 6 Επαγγελματικές Ο αιτών να μην πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 38/2010 περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών).

       Όχι Όχι

      • 1 Επαγγελματικά προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΚ). 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1385

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Επαγγελματική Ισοδυναμία τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης. 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1386

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 3 Για την άσκηση ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής κατά των αποφάσεων ΣΑΕΠ. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1387

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό κατατίθεται τόσο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων όσο και για την αναγνώριση ισοδυναμίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Κατοχή του σχετικού τίτλου σπουδών του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένου για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), στο πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Ή Για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο: δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο, και μεταφρασμένα από αρμόδια προς τούτο αρχή της ημεδαπής. Ή Για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία: δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο και μεταφρασμένα από αρμόδια προς τούτο αρχή της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Κατοχή του σχετικού τίτλου σπουδών του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένου για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), στο πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Ή Για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο: δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο, και μεταφρασμένα από αρμόδια προς τούτο αρχή της ημεδαπής. Ή Για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία: δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο και μεταφρασμένα από αρμόδια προς τούτο αρχή της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό κατατίθεται τόσο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων όσο και για την αναγνώριση ισοδυναμίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης καθώς και ημερομηνία εισαγωγής και αποφοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Κατατίθεται σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του από αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει φοιτήσει σε ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο προγενέστερα και δεν έχει λάβει τίτλο σπουδών, υποβάλει και την επίσημη αναλυτική βαθμολογία του εν λόγω ιδρύματος προκειμένου να τεκμηριώσει τουλάχιστον τρία έτη φοίτησης. Πιστοποιητικό

       Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης καθώς και ημερομηνία εισαγωγής και αποφοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Κατατίθεται σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του από αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει φοιτήσει σε ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο προγενέστερα και δεν έχει λάβει τίτλο σπουδών, υποβάλει και την επίσημη αναλυτική βαθμολογία του εν λόγω ιδρύματος προκειμένου να τεκμηριώσει τουλάχιστον τρία έτη φοίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό κατατίθεται τόσο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων όσο και για την αναγνώριση ισοδυναμίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Οδηγός σπουδών του τίτλου σπουδών Ιδρύματος (syllabus), ο οποίος περιλαμβάνει παρουσίαση των μαθημάτων που έχει διδαχθεί ο/η αιτών/τούσα. Αποδεικτικό σπουδών

       Οδηγός σπουδών του τίτλου σπουδών Ιδρύματος (syllabus), ο οποίος περιλαμβάνει παρουσίαση των μαθημάτων που έχει διδαχθεί ο/η αιτών/τούσα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό κατατίθεται τόσο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων όσο και για την αναγνώριση ισοδυναμίας. Κατατίθεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα όταν ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Επαγγελματικών Προσόντων όταν το αιτούμενο επάγγελμα/εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο/η στο κράτος που αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα (π.χ. εγγραφή σε επιμελητήριο, άδεια άσκησης επαγγέλματος κ.ά.). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Επαγγελματικών Προσόντων όταν το αιτούμενο επάγγελμα/εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο/η στο κράτος που αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα (π.χ. εγγραφή σε επιμελητήριο, άδεια άσκησης επαγγέλματος κ.ά.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Στοιχεία Επαγγελματικής Εμπειρίας όταν το επάγγελμα ή η αντίστοιχη εκπαίδευση δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο κράτος-μέλος προέλευσης, αποδεικτικά στοιχεία την τελευταία δεκαετία στα οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια η επαγγελματική δραστηριότητα και να αποδεικνύεται με ασφαλιστικά έντυπα και βεβαιώσεις εργοδοτών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Στοιχεία Επαγγελματικής Εμπειρίας όταν το επάγγελμα ή η αντίστοιχη εκπαίδευση δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο κράτος-μέλος προέλευσης, αποδεικτικά στοιχεία την τελευταία δεκαετία στα οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια η επαγγελματική δραστηριότητα και να αποδεικνύεται με ασφαλιστικά έντυπα και βεβαιώσεις εργοδοτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Επαγγελματικές

       Όχι 1244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25209 2011 2926 Β

       Περιγραφή Υπαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄). Η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 117821/ΙΑ/2013 (Β΄ 2192).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202926

      • Προεδρικό Διάταγμα 2,14, 56, 57, 57Α, 59 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων: - Άρθρο 2 παρ.1 & 3: Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας (Πεδίο εφαρμογής) - Άρθρο 14 & 57Α – Πρόβλεψη επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων - Άρθρα 56 & 59 – Αρμόδιες αρχές - Άρθρο 57 – Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, έννομα μέσα προστασίας. Το Π.Δ. 38/2010 τροποποιήθηκε ως εξής: -Με το άρθρο 164 παρ. 1 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστέθηκε παρ. 1Α στο Π.Δ. 38/2010 - Με το άρθρο 164 παρ. 7 του ν. 4763/2020 τροποποιήθηκε το άρθρο 57 του Π.Δ. 38/2010, - Με το άρθρο 168 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), – Με το άρθρο 98 παρ. 3 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 38/2010, - Με το Π.Δ. 51/2017 (Α΄ 82) τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 38/2010, - ν. 4111/2013 (Α΄ 18) – λοιπές τροποποιήσεις ΠΔ 38/2010 - ν. 4205/2013 (Α΄ 242) – λοιπές τροποποιήσεις ΠΔ 38/2010 - ν. 4093/2012 (Α΄ 222), τροποποίηση ΠΔ 38/2010, - Θ16 – Άρθρο 57 Α του ΠΔ. 38/2010 (Απόφαση Προϊσταμένου ΑΤΕΕΝ για επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων), άρθρο 57

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση (αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων/ επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή στα φυσικά ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν, παρέχεται βεβαίωση παραλαβής στον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση (αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων/ επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας από τον αρμόδιο υπάλληλο του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ και σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει πραγματοποιηθεί σε ΚΕΠ-ΕΚΕ και αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, προωθείται ο φάκελος στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. εξετάζει τον φάκελο και αποφασίζει για την έκδοση απόφασης ή μη περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων, δηλαδή για την: - πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας, στη περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Π.Δ. 38/2010, - γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

       Όχι Όχι


      • 6 Περίπτωση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αποφανθεί υπέρ της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων, τότε ο ενδιαφερόμενος αφού φέρει εις πέρας την εν λόγω δοκιμασία, υποβάλλει ξανά αίτημα στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. το οποίο συνοδεύεται με τη σχετική βεβαίωση επιτυχούς εκπλήρωσης της δοκιμασίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εντός τριών 3 μηνών εκδίδει τη βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων/επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενους μπορεί να ασκήσει, άπαξ, ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 54 εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.