Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23d0f008-076b-4cac-8435-d41e14a751a1 233540

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας Αεροπορίας., ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αναγνώριση ως χρόνο μετοχικής σχέσης του μετόχου στον ΕΛΟΑΑ των υπηρεσιών του άρθρου 10 του ΝΔ 398/1974 (Α 116), σε οποιοδήποτε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικό Σώμα, ασχέτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν αυτές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας Αεροπορίας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αναγνώριση του χρόνου μετοχικής σχέσης στον ΕΛΟΑΑ, των προβλεπόμενων υπηρεσιών, γίνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ επί τη βάσει των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και με καταβολή πρόσθετης μηνιαίας κράτησης, ποσοστού 3,9%, που υπολογίζεται στις λαμβανόμενες αποδοχές κατά το χρόνο καταβολής της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα, όσο ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας.

Σε όσες περιπτώσεις που για τον αναγνωρισμένο χρόνο ο μέτοχος έχει επιβαρυνθεί με κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε εκ των τριών Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, το ποσοστό της πρόσθετης μηνιαίας κράτησης μειώνεται στο ήμισυ, ήτοι σε ποσοστό 1,95%.

Τυχόν υπόλοιπο από τις μη καταβληθείσες κρατήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας έως την έξοδο του μετόχου από την υπηρεσία εκπίπτει από το εφάπαξ βοήθημα του μετόχου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση Προϋπηρεσίας ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στον ΕΛΟΑΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Χρονικές Το δικαίωμα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, ως χρόνος μετοχικής σχέση με τον ΕΛΟΑΑ, αναγνωρίζεται όσο ο μέτοχος είναι εν ενεργεία και πριν την έξοδό του από την υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο χρόνος σπουδών σε Ανώτερες Σχολές δύναται να αναγνωρισθεί ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ, υπό τις προϋποθέσεις ότι: (α) το πτυχίο της οικείας σχολής ή η ιδιότητα του τελειόφοιτου ή του φοιτητή αυτής αποτελούν τυπικό προσόν για την κατάταξη στην ΠΑ και (β) ο χρόνος σπουδών δεν συμπίπτει με άλλη υπηρεσία αναγνωριζόμενη ως υπηρεσία μετοχικής σχέσης με το ΕΛΟΑΑ.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Οι εθελοντές/ντριές μακράς θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989 (Α 112), δύναται να αναγνωρίσουν το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν.2936/2001 (Α 166), δηλαδή μέχρι την 25-07-2001, με καταβολή πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας (ΕΠΥ).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Οι εθελοντές/ντριές του ΝΔ 445/1974 (Α 160) και οι εθελόντριες του Ν. 705/1977 (Α 279) που υπηρετούν στην ΠΑ, δύναται να αναγνωρίσουν το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν.2936/2001 (Α 166), δηλαδή μέχρι την 25-07-2001, με καταβολή πρόσθετης κράτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1 Έγγραφο

       Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Βεβαίωση από το ΓΕΑ/Β1 Βεβαίωση

       Βεβαίωση από το ΓΕΑ/Β1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τις περιπτώσεις αναγνώρισης σπουδών σε Ανώτατες Σχολές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση Φ.952/6/32024/Σ.6454/17-04-2018 2018 1485 Β
      • Νόμος 3257 2004 143 Α
      • Νόμος 2936 2001 166 Α
      • Νόμος 2913 2001 102 Α
      • Νόμος 2109 1992 205 Α
      • Νόμος 1513 1985 12 Α
      • Νόμος 788 1978 104 Α
      • Νομοθετικό Διάταγμα 398 1974 116 Α
      • 1 Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε μέσω της Μονάδας που υπηρετεί ο μέτοχος είτε απευθείας στο πρωτόκολλο του ΜΤΑ

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση Διευθυντή/ντριας προς τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ και Λήψη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο πίνακα όλα τα πλήρη αιτήματα που έχουν υποβάλλει οι μέτοχοι και αφορούν στην αναγνώριση προϋπηρεσίας τους ως χρόνο μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση Αιτήματος από τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή του Πίνακα Αναγνωρίσεων στο ΟΛΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται στον ΟΛΚΑ ο πίνακας με τους μετόχους που αιτήθηκαν την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, στον οποία καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης των κρατήσεων που πρέπει να διενεργηθούν στη μισθοδοσία τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια μηνιαίων κρατήσεων από τη μισθοδοσία του μετόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο ΟΛΚΑ διενεργεί τις μηνιαίες κρατήσεις από τη μισθοδοσία των μετόχων και για τόσο διάστημα όσο του έχει γνωρίσει ο ΕΛΟΑΑ με το σχετικό έγγραφό του.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.