Αναγνώριση Σχολών αντίστοιχων με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥπΑΑΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb2d2eef8-71ea-4e31-b92b-34927efc991d 228714

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση κάθε ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής, ως αντίστοιχης με τις σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που συνυπογράφεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής ή ιδρύματος της χώρας ως αντίστοιχου με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Σημειώσεις

Για την αναγνώριση, η ενδιαφερόμενη δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Σφαγείων, του ΥΠΑΑΤ αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών της/του, η οποία φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής/αυτού και σφραγίδα. Στην αίτηση αναφέρονται πλήρη στοιχεία της σχολής ή του ιδρύματος (όπως επωνυμία, διακριτικό τίτλο, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας και αριθμό ΓΕΜΗ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Σχολών αντίστοιχων με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επικαιροποιημένο Καταστατικό αιτούμενου φορέα, Έγγραφα από Επιμελητήρια, Άλλα έγγραφα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικαιροποιημένο Καταστατικό αιτούμενου φορέα, Έγγραφα από Επιμελητήρια, Άλλα έγγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 (π.δ. 126/2000, Α΄ 111) Πρόγραμμα

       Αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 (π.δ. 126/2000, Α΄ 111)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να περιέχει το λογότυπο και τα πλήρη στοιχεία του εκπαιδευτικού φορέα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 3 Αριθμός αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Άδεια

       Αριθμός αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Βιογραφικά των εκπαιδευτών Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικά των εκπαιδευτών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 5 Επικαιροποιημένο Καταστατικό συνεργαζόμενου φορέα, Έγγραφα από Επιμελητήρια, Άλλα έγγραφα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικαιροποιημένο Καταστατικό συνεργαζόμενου φορέα, Έγγραφα από Επιμελητήρια, Άλλα έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενη εγκεκριμένη εγκατάσταση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9338

      • 6 Αριθμός αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) της συνεργαζόμενης εγκατάστασης Άδεια

       Αριθμός αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) της συνεργαζόμενης εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενη εγκεκριμένη εγκατάσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 4627

      • 7 Αντίγραφο μισθωτηρίου συμφωνητικού Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αντίγραφο μισθωτηρίου συμφωνητικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενη εγκεκριμένη εγκατάσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8972

      • Νόμος 15 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Νόμος 20 4492 2017 156 Α

       Περιγραφή Μετά την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134) προστίθεται νέα παράγραφος 1α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100156

      • Νόμος ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε11 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη χορηγείται από: α) τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή β) αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, ή γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα άλλων κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Προεδρικό Διάταγμα 121 2006 122 Α

       Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 126/2000 «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ» Κυριότερες τροποποιήσεις: 2. Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2000 τροποποιείται ως εξής: «Σε ειδικά θέματα είναι δυνατόν να καλούνται εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από τη Διεύθυνση Υγιεινής, τη Διεύθυνση Εμπορίου, το Πανεπιστήμιο και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατά την κρίση των Σχολών». 3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 126/2000 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί κατά την κρίση της Σχολής να λαμβάνονται υπόψη αποδεδειγμένες κοινωνικές ανάγκες». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Διαδικασία απόκτησης βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη και παραδοσιακού εκδοροσφαγέα. Αντικαθίστανται τα Υποδείγματα Ι και II του π.δ. 126/2000 που αφορούν α) βεβαιώσεις κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα β) βεβαιώσεις παραδοσιακού κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100122

      • Νόμος 20 παράγραφος 25 3399 2005 255 Α

       Περιγραφή 25. α) Ως παραδοσιακός κρεοπώλης κατά την περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του π.δ. 126/2000 (ΦΕΚ 111 Α΄) νοείται και ο σύζυγος του παραδοσιακού κρεοπώλη - ιδιοκτήτη κρεοπωλείου, που ασχολείται κατά εμπειρικό τρόπο στο κρεοπωλείο του συζύγου του με τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την περιποίηση, την παρουσίαση και τη διάθεση για εμπορία του κρέατος των σφαγίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100255

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-8 126 2000 111 Α

       Περιγραφή "Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100111

      • Νόμος 18 1790 1988 134 Α

       Περιγραφή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ –ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.-ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Με Π.Δ/τα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εμπορίου και Οικονομιών, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος κρεοπώλη, εκδοροσφαγέα, τεχνικού πτηνοσφαγείων και του παραδοσιακού κρεοπώλη, εκδοροσφαγέα, τεχνικού πτηνοσφαγείων, τα της εκπαίδευσής τους και ιδίως τα της δημιουργίας Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος, της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης, της διδασκόμενης ύλης, της δοκιμασίας για τη λήψη διπλώματος, τις δαπάνες εκπαίδευσης, τα δίδακτρα και τις σχετικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, τα σχετικά με τη σύνταξη μητρώου από τα επαγγελματικά τους σωματεία, τη διαδικασία καταχώρισης και διαγραφής των ενδιαφερομένων, διοικητικές κυρώσεις για κάθε παράβαση και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την παρεχόμενη εκπαίδευση για την υγιεινή και την ποιότητα των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100134

      • 1 Παραλαβή Αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών της υποψήφιας για αναγνώριση Σχολής, από το Τμήμα Σφαγείων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών και προγραµµατισµός του επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος δικαιολογητικών από τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας και επικοινωνία µε τον ενδιαφερόµενο φορέα για τον προγραµµατισµό του επιτόπιου ελέγχου. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή της αίτησης έως τον επιτόπιο έλεγχο ο ελεγχόµενος έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει µε δική του ευθύνη δεδοµένου ότι είναι απαραίτητο να ελεγχθεί πλήρως η διαδικασία της εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής).

       Σημειώσεις Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των σπουδαστών εκδίδονται και είναι έγκυρες µόνο µετά την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. αναγνώρισης. Στις εν λόγω βεβαιώσεις θα αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ της ΚΥΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής και περιλαµβάνει την αξιολόγηση των χώρων εκπαίδευσης πρακτικής άσκησης, καθώς και των αρχείων που αφορούν στους εκπαιδευοµένους , στο εκπαιδευτικό υλικό και στους εκπαιδευτές. Ο χώρος εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ανάλογος µε τον αριθµό των µαθητών–υποψηφίων κρεοπωλών/εκδοροσφαγέων και να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό.

       Σημειώσεις Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο ακόλουθο link: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/SXOLES_KREATOS/idiotikes_sxoles080221.pdf

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση εγγράφου και Πρακτικού επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου, η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας αποστέλλει στη Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, τον πλήρη φάκελο καθώς και έγγραφο σχετικό με τα ευρήματα του ελέγχου, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση για απόρριψη της αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, αξιολογεί το σύνολο του φακέλου καθώς και το σχετικό έγγραφο με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Πρακτικό που έχει αποστείλει η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας. Από την αξιολόγηση προκύπτει έγγραφη αρνητική εισήγηση για την αναγνώριση της Σχολής.

       Σημειώσεις Η Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ή οποία αν απαιτείται, θα πρέπει να έρθει σε σχετική επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο φορέα εκπαίδευσης.

       Ναι Ναι


      • 6 Εισήγηση για αναγνώριση του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, αξιολογεί το σύνολο του φακέλου καθώς και το σχετικό έγγραφο με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Πρακτικό που έχει αποστείλει η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας. Από την αξιολόγηση προκύπτει έγγραφη θετική εισήγηση για την αναγνώριση της Σχολής. Στην περίπτωση θετικής εισήγησης αποστέλλεται συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο, προς υπογραφή, σχέδιο ΚΥΑ στον αρμόδιο από τη νομοθεσία τελικό διατάκτη από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ.

       Σημειώσεις Η Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ή οποία αν απαιτείται, θα πρέπει να έρθει σε σχετική επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο φορέα εκπαίδευσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ από το ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο τελικός διατάκτης βάσει νομοθεσίας από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ, αξιολογεί το σύνολο του φακέλου και αποφασίζει για την υπογραφή της αναγνώρισης ή μη της σχολής ως αντίστοιχη. Καλείται η Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης να παραλάβει το σχέδιο μαζί με τον πλήρη φάκελο και να τον διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο και υπογραφή.

       Σημειώσεις Ο τελικός διατάκτης μπορεί να ζητήσει από τις υπηρεσίες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο τελικός διατάκτης βάσει νομοθεσίας από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αξιολογεί το σύνολο του φακέλου και αποφασίζει για την υπογραφή της αναγνώρισης ή μη της σχολής ως αντίστοιχη. Η Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ καλείται να παραλάβει το σχέδιο μαζί με τον πλήρη φάκελο και να διεκπεραιώσει την ΚΥΑ

       Σημειώσεις ο τελικος διατάκτης μπορεί να ζητήσει από τις υπηρεσίες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 9 Ανάρτηση στο Διαύγεια και κοινοποίηση στον αιτούντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της ΚΥΑ με ταυτόχρονη ανάρτηση στο πρόγραμμα "Διαύγεια" και αποστολή στους ενδιαφερόμενους

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.