Αναγνώριση ως μετοχική σχέση στο ΜΤΝ κατόπιν μεταφοράς από ΜΤΣ ή ΜΤΑ του χρόνου υπηρεσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5237f12-aa72-4bef-b94b-44ef3bc69a5e 419335

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση ως μετοχική σχέση ΜΤΝ του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε στο ΣΞ ή ΠΑ με την ιδιότητα του Οπλίτη / Εθελοντή 5ετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ / ΕΠΥ), που είναι πλέον μέτοχος στο ΜΤΝ. Η αναγνώριση πραγματώνεται με την απόδοση / μεταφορά κρατήσεων από ΜΤΣ ή ΜΤΑ κατά περίπτωση στο ΜΤΝ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Σημειώσεις

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (Α΄ 45 /09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση αναγνώρισης ως μετοχική σχέση ΜΤΝ υπηρεσίας που διανύθηκε στο ΣΞ ή ΠΑ ως ΟΠΥ / ΕΠΥ, κατόπιν μεταφοράς κρατήσεων από ΜΤΣ ή ΜΤΑ στο ΜΤΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Οι ΕΠΥ/ΟΠΥ/ΕΜΘ του Στρατού Ξηράς ή/και της Πολεμικής Αεροπορίας να έχουν μονιμοποιηθει σύμφωνα του Περί Κωδικοποιήσεως Νόμων Περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού, οπως περιγράφεται στο π.δ. 21/1932 ΦΕΚ Α 387

       Όχι Όχι

      • 1 Πράξη Αναγνώρισης Χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας. Έγγραφο

       Πράξη Αναγνώρισης Χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών / Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 21 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις (παρ. 1)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 1 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15 (παρ. 7)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Νόμος 2936 2001 166 Α

       Περιγραφή Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100166

      • Νόμος 2 1106 1980 301 Α

       Περιγραφή Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως Διατάξεων της περί Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100301

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή / Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή Εγγράφου προς ΜΤΣ ή ΜΤΑ κατά περίπτωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή Εγγράφου προς ΜΤΣ ή ΜΤΑ κατά περίπτωση για την απόδοση / μεταφορά κρατήσεων για την αναγνώριση χρόνου ως μετοχική σχέση ΜΤΝ

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Εισηγητικού Σημειώματος και προώθηση αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση για Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ (ΔΣ/ΜΤΝ)

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Πράξης Αναγνώρισης ΜΤΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πινάκων με τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίσθηκαν στο ΜΤΝ κατόπιν μεταφοράς από ΜΤΣ ή ΜΤΑ του χρόνου υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Έγγραφη Ενημέρωση Αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γνωστοποίηση στον αιτούντα την αναγνώριση για τη μεταφορά των κρατήσεων από ΜΤΣ ή ΜΤΑ στο ΜΤΝ και την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.