Ανακαταμέτρηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0311d6c3-a0fd-480e-ab21-bc5d4270435d 929009

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά σε μια εκ νέου καταμέτρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός σκάφους που είτε έχει σε ισχύ άδεια επαγγελματικής αλιείας, είτε προγραμματίζεται να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματικού αλιευτικού και έχει παρουσιάσει στην πορεία του χρόνου μεταβολές. Από την ανακαταμέτρηση προκύπτει η καταγραφή και η επιβεβαίωση των τελικών διαστάσεων και χαρακτηριστικών του σκάφους που ισχύουν στη στιγμή του ελέγχου. Τα βασικά σημεία αυτής της διαδικασίας αφορούν μεταξύ των άλλων στον προσδιορισμό της Χωρητικότητας Λονδίνου (σε GT) και της διαπίστωσης της ευστάθειας του σκάφους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την εν λόγω άδεια (μετά από Σύμφωνη Γνώμη της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων) παρέχεται στον επαγγελματία αλιέα όταν πρόκειται για παράκτια αλιεία ή στον πλοιοκτήτη - πλοιoκτήτρια εταιρεία όταν πρόκειται για μέση αλιεία με αλιευτικά εργαλεία μηχανότρατα (OTB) ή γρι γρι (PS), η δυνατότητα να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, οι οποίες έχουν σκοπό την πιστοποίηση των πραγματικών διαστάσεων και χαρακτηριστικών του σκάφους του, έτσι ώστε να προχωρήσει στον σχεδιασμό και υλοποίηση των επόμενων επαγγελματικών του στόχων. Η άδεια εμπεριέχει χρονικούς περιορισμούς και πιο συγκεκριμένα, ορίζει ότι η ανακαταμέτρηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την έκδοσή της απόφασης έγκρισής της. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της εν λόγω ενέργειας και για την ενημέρωση της Υπηρεσίας Αλιείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Έγκριση Ανακαταμέτρησης Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον:

α. Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η Αίτηση πρέπει να φέρνει τις Υπογραφές και τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών β. Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας

γ. Σε περίπτωση, όπου δεν δύναται να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία ο μοναδικός πλοιοκτήτης ή όλοι οι συμπλοιοκτήτες ή κάποιος εξ αυτών ή ο Νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει στην διάθεσή του σχετική Εξουσιοδότηση, είτε βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανακαταμέτρηση Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους και Προϋποθέσεις Έγκρισης

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Ανακαταμέτρησης Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη και επαγγελματία αλιέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 1) του βασιλικού διατάγματος 666/1966 (Α΄ 160), 2) του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), 3) του π.δ. 94/1993 (Α΄ 40) και της 243892/26.04.1993 ερμηνευτικής του εγκυκλίου 4) του ν. 3874/2010 (Α΄151), 5) του ν. 4647/2019 (Α΄ 204).

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιου είδους οικονομικού αντιτίμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και Λιμενικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν τα σκάφη, να περιλαμβάνουν οικονομικής φύσης υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους. Άδεια

       Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους. Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό επαγγελματικό σκάφος παράκτιας αλιείας, οι πληροφορίες που αντλούνται από αυτό το έγγραφο μπορούν να καλύπτονται και από τα στοιχεία που αναγραφόνται από το Πιστοποιητικό Καταμέτρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9368

      • 3 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Άδεια

       Άδεια Εκτέλεσης Πλόων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Έγγραφο

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του ν. 1361/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 2538/1997. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του ν. 1361/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 2538/1997.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου αποτελεί για τον αιτούντα απόδειξη ότι κατέχει την επαγγελματική ιδιότητα του αλιέα. Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα. Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 7 Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας. Άδεια

       Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε ΔΕΝ απιτείται η προκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4627

      • 8 Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε ΔΕΝ απιτείται η προκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100098

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • 1 Υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Αναλόγως της Υπηρεσίας υποδοχής, η διαδικασία συνήθως γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τη διαδικασία του ελέγχου του αντικειμένου της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη δικαιολογητικών και εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του ελέγχου του αντικειμένου της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 6 Υποβολή αίτησης για τη σύμφωνη γνώμη από τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ως υπηρεσία υποδοχής, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του ελέγχου του αντικειμένου της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλλειψη δικαιολογητικών και εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του ελέγχου του αντικειμένου της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση σύμφωνης γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου, συντάσσεται το έγγραφο για την σχετική σύμφωνη γνώμη από τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, το προτεινόμενο κείμενο προωθείται για επεξεργασία και εισήγηση στην τελική του μορφή. Η Απόφαση εκδίδεται μετά την έγκριση από τον προβλεπόμενο τελικό Υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 12 Προώθηση της σύμφωνης γνώμης στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η σύμφωνη γνώμη αποστέλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας όπου έχει υποβληθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην σύμφωνη γνώμη οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων ευθύνης τους.

       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοση Απόφαση έγκρισης ανακαταμέτρησης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Απόφαση έγκρισης ανακαταμέτρησης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις και με χρονικούς περιορισμούς στις εργασίες και ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και τους στόχους που περιγράφονται στην αίτησή του.

       Σημειώσεις Η έκδοση της απόφασης προκύπτει από το αρμόδιο κατά περίπτωση Τμήμα Αλιείας κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή αναλόγως της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων φορέων και οργάνων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα όπως κάθε φορά και ανά περίπτωση ισχύει.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.