Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποκατηγορίας Α1 και Α2

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd2025c7-2d2d-4401-a6cf-e6c611eef234 190473

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), από αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, πριν από τη λήξη ισχύος της χορηγηθείσας ΑΕΠΟ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

15 έτη

Παρατηρήσεις

Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων, πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής με την έκδοση της σχετικής απόφασης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο (2) μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση ΑΕΠΟ

Σημειώσεις

Η Μελέτη Περιβάλλοντος όπως ορίζεται στην Υ.Α. με αρ. οικ. 170225/20.01.2014 (Β’ 135), όπως ισχύει

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά της Απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από αυτήν.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση Ανανέωσης ΑΕΠΟ του Ν. 4014/2011


      Μητρώα που τηρούνται

      Ειδικός διαδικτυακός τόπος aepo.ypeka.gr
      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή και χρήση των κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Μελέτη Περιβάλλοντος Μελέτη

       Μελέτη Περιβάλλοντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eprm.ypen.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 5 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Διαδικασία Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • Νόμος 4951 2022 129 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100129

      • Νόμος 4964 2022 150 Α

       Περιγραφή Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100150

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 30651 2014 1817 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειώνβηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201817

      • 1 Παραλαβή της Μελέτης Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της ΑΕΠΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Φορέας του έργου υποβάλλει τη Μελέτη στο ΗΠΜ. Αν το έργο διαθέτει Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο, αν δεν διαθέτει μετα την οριστική υποβολή της αίτησης, το έργο αποκτά (αυτόματα). Η Περιβαλλοντική ταυτότητα συνοδεύει το έργο/δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του (έναρξη κατασκευής, λειτουργία, ανανέωση, τροποποίηση, παύση λειτουργίας κ.λπ.).

       Σημειώσεις Η Μελέτη που υποβάλλεται, πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη τόσο από το Φορέα του Έργου/Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας της Μελέτης Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ με αρ. 170225/2014 (Β 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Επανέλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί εκ νέου έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

       Σημειώσεις Κατόπιν υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν. Ο Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος, επιστρέφεται για επανυποβολή και επανέναρξη της διαδικασίας εάν διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση Μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης Παράτασης Διάρκειας Ισχύος ΑΕΠΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή του Σχεδίου Απόφασης στον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ για Υπογραφή. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Εφόσον από την αξιολόγηση, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου δύναται να καθιστά αναγκαία την αλλαγή στους περιβαλλοντικούς όρους ή επειδή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση α’, του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.