Ανανέωση Θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec5df420-b6ff-49c3-9112-fe7a20901b76 102636

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση ή μη της θητείας, για ένα (1) έτος, στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται στους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) που επιθυμούν ή δεν επιθυμούν, αντίστοιχα την ανανέωση της ετήσιας θητείας τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

1. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς άλλη διαδικασία. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η θητεία, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Εσωτερικών. Για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, με εξαίρεση τις διατάξεις περί μονιμοποίησης και ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό. 2. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., για την υποβολή των αιτήσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ανανέωση ετήσιας θητείας Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) ή Αίτηση για μη ανανέωση της ετήσιας θητείας Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.)

Σημειώσεις

1. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, με τη συμπλήρωση δέκα μηνών της ετήσιας θητείας τους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της βασικής εκπαίδευσής τους, υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών, αίτηση στην Υπηρεσία τους, επί της οποίας συντάσσεται έκθεση εγχειρήσεως, για την ανανέωση ή μη της θητείας τους για ένα έτος ακόμη, η οποία και δεν ανακαλείται.

2. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά την οριζόμενη προθεσμία, δεν γίνονται δεκτές, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανωτέρας βίας, όχι όμως πέραν του δεκαημέρου. 3. Όσοι υποβάλουν αίτηση μη ανανέωσης της ετήσιας θητείας τους καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση, απολύονται από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας με την ολοκλήρωση αυτής, με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου εκάστοτε διαγωνισμού αλλά σε ημερομηνίες μεταγενέστερες από τις ημερομηνίες πρόσληψης των αρχικά προσληφθέντων, αξιολογούνται και υποβάλλουν τις αιτήσεις ανανέωσης θητείας ταυτόχρονα με τους αρχικά προσληφθέντες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Για τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου των οποίων η ετήσια θητεία δεν ανανεώνεται, εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά της οποίας δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τον Προϊστάμενο Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως τακτικά μέλη. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην Υπηρεσία, όπου υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος και συντάσσεται επ’ αυτής έκθεση εγχειρήσεως. Η Υπηρεσία του την υποβάλλει απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να τεθεί υπόψη της Επιτροπής, η οποία υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να την εξετάσει και να αποφασίσει αιτιολογημένα επ’ αυτής. Η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφασή της στον προσφεύγοντα. Για τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, των οποίων η ενδικοφανής προσφυγή απορρίπτεται, δεν ανανεώνεται η ετήσια θητεία τους με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση ανανέωσης ανανέωσης της ετήσιας θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.), Αίτηση για ανανέωση ετήσιας θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.), Απόφαση μη ανανέωσης της ετήσιας θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.).

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση Θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυφυλάκων (π.δ. 15/1986). Για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισμό «καλώς».

       Όχι Όχι

      • Νόμος 17 παρ. 1 περ. δ 4647 2019 204 Α

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία ορίζεται οτι για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισμό «καλώς» (όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 42 του ν. 4807/2021).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100204 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 παρ. 3 104 2021 256 Α

       Περιγραφή Ειδική διάταξη με την οποία οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου δεν προάγονται βαθμολογικά, αλλά αξιολογούνται μόνο για τα ουσιαστικά τους προσόντα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100256

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 παρ. 1, 3, 4, 5 και 6, 3 και 4 6000/14/49 2021 2977 Β

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανανέωσης ετήσιας θητείας των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202977

      • Προεδρικό Διάταγμα 42 και 45 15 1986 8 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τον τρόπο βαθμολογίας των προσόντων και την ανάλυση των ουσιαστικών προσόντων των αστυφυλάκων, που εφαρμόζονται αναλογικά και στους Συνοριακούς ΦύλακΕς ορισμένου χρόνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100008

      • 1 Έκδοση διαταγής για υποβολή αιτήσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων ανανέωσης ή μη της ετήσιας θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, με τη συμπλήρωση δέκα μηνών της ετήσιας θητείας τους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της βασικής εκπαίδευσής τους, υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών, αίτηση στην Υπηρεσία τους, επί της οποίας συντάσσεται έκθεση εγχειρήσεως, για την ανανέωση ή μη της θητείας τους για ένα έτος ακόμη, η οποία και δεν ανακαλείται.

       Σημειώσεις Οι Υπηρεσίες, οι οποίες δέχονται τις αιτήσεις ανανέωσης : α. Ελέγχουν αυτές για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. β. Υποβάλουν, μέσα στην οριζόμενη με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. προθεσμία, τις αιτήσεις ανανέωσης ή μη, στις άμεσα προϊστάμενες Διευθύνσεις Αστυνομίας ή στις εξομοιούμενες με αυτές Υπηρεσίες. Με το ίδιο έγγραφο αναφέρουν και όσους τυχόν δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι άμεσα προϊστάμενες Διευθύνσεις Αστυνομίας ή οι εξομοιούμενες με αυτές Υπηρεσίες υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου που επιθυμούν καθώς και αυτών που δεν επιθυμούν την ανανέωση της ετήσιας θητείας τους καθώς και όσων δεν υπέβαλαν αίτηση, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα στην οριζόμενη από τη διαταγή προθεσμία.

       Όχι Όχι


      • 3 Ιεραρχική υποβολή και έλεγχος των αιτήσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, των ατομικών φακέλων των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου που υπέβαλαν ιεραρχικά, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών, αίτηση ανανέωσης ή μη της θητείας τους.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μεριμνά για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων ανανέωσης της θητείας των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και εκκινεί τη διαδικασία ανανέωσης ή μη της θητείας τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης ανανέωσης ή μη ανανέωσης της ετήσιας θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ανανέωση ή μη ανανέωσης της ετήσιας θητείας των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, για επιπλέον χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση απόφασης ανανέωσης ή μη ανανέωσης της ετήσιας θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση ανανέωσης ή μη ανανέωσης, της ετήσιας θητείας κοινοποιείται στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους, αφού αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.