Ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηedf6b500-785a-4bb1-a5e7-8a47ed32efe6 916558

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  20000
  -
  40000

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009. Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η οποία επιθυμεί την ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος, μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι σε κάθε ανανέωση ευρωπαϊκής έγκρισης μιας δραστικής ουσίας, αντιφυτοτοξικού ή συνεργιστικού που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν, η ενδιαφερόμενη εταιρία εμπορίας του συγκεκριμένου προϊόντος, οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση ανανέωσης της άδειας διάθεσής του στην αγορά εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από τη θέση σε ισχύ του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού εγκρίσεως της δραστικής ουσίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι άδειες διάθεσης στην αγορά αναρτούνται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης (http://wwww.minagric.gr/syspest/).

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ανανέωσης άδειας διάθεσης στην αγορά ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Άλλο Υπογραφή και σφραγίδα

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Η ενδιαφερόμενη εταιρία κατά απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής επί της ανανέωσης άδειας δύναται να προσφύγει στην Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΕΦ) του Ν. 4036 που εδρεύει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φ.π.) σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1


       • 1 Άλλο Ανανέωση της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας (δ.ο.), αντιφυτοτοξικού ή συνεργιστικού που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Data matching Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη εταιρεία (αιτών) δεν είναι αυτή που υποστήριξε τη δραστική ουσία, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης της, τότε πρέπει να υποβάλει στο Κράτος Μέλος Εισηγητή της δραστικής ουσίας (RMS) πίνακα data matching.

        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής (για φπ που είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας): 20.000 € για 1 ομάδα καλλιεργειών, 25.000 € για 2 ομάδες καλλιεργειών, 30.000 € για 3 ομάδες καλλιεργειών, 35.000 € για 4 ομάδες καλλιεργειών 40.000 € για 5 ή περισσότερες ομάδες καλλιεργειών 20000 € - 40000 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής (για φπ που είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας): 18.000 € για 1 ομάδα καλλιεργειών, 23.000 € για 2 ομάδες καλλιεργειών, 28.000 € για 3 ομάδες καλλιεργειών, 33.000 € για 4 ομάδες καλλιεργειών 38.000 € για 5 ή περισσότερες ομάδες καλλιεργειών 18000 € - 38000 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 3 Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος: 7.000 € για 1 ομάδα καλλιεργειών, 7.700 € για 2 ομάδες καλλιεργειών, 8.400 € για 3 ομάδες καλλιεργειών, 9.100 € για 4 ομάδες καλλιεργειών 9.800 € για 5 ή περισσότερες ομάδες καλλιεργειών 7000 € - 9800 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 4 Ανανέωση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν λάβει έγκριση με επιστολή πρόσβασης σε στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο σκεύασμα και έχουν επιστολή πρόσβασης και για τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την ανανέωση της άδειας: 2000 2000 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 43 1107 2009

        Περιγραφή Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R1009

       • Νόμος 4, 6 4036 2012 8 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10775/120593 2014 2658 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1942/32113 2019 763 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της 8503/94606/30.7.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL89FshvH 7vCd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTK0tJuHhunDR-FcLvoZ5xrGTfJ946fnhoFqQTvTQQwc

        ΑΔΑ Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

       • 1 Αίτηση ανανέωσης άδειας διάθεσης στην αγορά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση ανανέωσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής παραγωγής.

        Σημειώσεις Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού ανανέωσης της δραστικής ουσίας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης ανανέωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης ανανέωσης

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος Πληρότητας (CoCh)


        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης του Κράτους Μέλους Εισηγητή. Κατά τον έλεγχο μπορεί να διαπιστωθούν ελλείψεις και να δοθεί χρόνος στον αιτούντα να υποβάλει μελέτες/δεδομένα που λείπουν. Στην περίπτωση που δοθεί παράταση για την υποβολή μελετών το χρονικό πλαίσιο της ανανέωσης του φ.π. (12 μήνες) αρχίζει να μετράει από τη νέα υποβολή.

        Σημειώσεις Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης: η Ελλάδα (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) ή άλλο Κράτος Μέλος (ΚΜ). Τα υπόλοιπα ΚΜ, στα οποία είναι εγκεκριμένο το υπό εξέταση φπ καλούνται ενδιαφερόμενα ΚΜ (concerned Member States - cMS).

        Όχι Όχι


       • 4 Αξιολόγηση από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης - Κράτος Μέλος Εισηγητής (Rapporteur Member State RMS)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αξιολόγηση του φακέλου ανανέωσης από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης (RMS) και παραγωγή του σχεδίου Έκθεσης Αξιολόγησης

        Σημειώσεις Η Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης του Κράτους Μέλους Εισηγητή διενεργεί την αξιολόγηση των μελετών του φακέλου της ανανέωσης του φ.π. και παράγει την Έκθεση Αξιολόγησης (Registration Report - RR).

        Όχι Όχι


       • 5 Σχολιασμός του σχεδίου της Έκθεσης Αξιολόγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης (dRR) αναρτάται στον ιστότοπο circabc και όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη (cMS) σχολιάζουν το dRR. To σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης (dRR) αποστέλλεται και στον αιτών για σχολιασμό.

        Σημειώσεις Η έκθεση αξιολόγησης αποτελείται από 3 τμήματα (part A, B και C). Τα τμήματα που αναρτούνται για σχολιασμό είναι τα part B και part C. Το part A παράγεται μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Κράτος Μέλος Εισηγητή. Τα σχόλια των Κρατών Μελών και του αιτούντα μαζί με τις απαντήσεις του Κράτους Μέλους Εισηγητή τοποθετούνται σε ένα συνολικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο circabc.

        Όχι Όχι


       • 6 Τελική έκθεση αξιολόγησης


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η τελική έκθεση αξιολόγησης (final Registration Report - fRR) εκδίδεται από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης, δηλαδή το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, ή την αντίστοιχη αρχή στα άλλα ΚΜ.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση της απόφασης ανανέωσης

        Σημειώσεις Η απόφαση ανανέωσης αναρτάται στη Διαύγεια. Η τελική αξιολόγηση (fRR) αναρτάται στον ιστότοπο circabc. Μετά την έκδοση της απόφασης παράγεται από το αρμόδιο τμήμα το part A του fRR, στο οποίο υπάρχει συνημμένη η απόφαση ανανέωσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και η νέα ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

        Όχι Ναι
       • 1 Πλήρης Φάκελος (draft registration report part A, B, C, Έντυπα Ι-IV), Παράβολο Άλλο

        Πλήρης Φάκελος (draft registration report part A, B, C, Έντυπα Ι-IV), Παράβολο

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.