Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Βεβαίωσης Τηλεχειρισμού Μηχανημάτων από τη Γέφυρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2b1c2ee6-fcdd-4a95-842c-7b0144f2996a 138193

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

33,08 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση της Βεβαίωσης Τηλεχειρισμού Μηχανημάτων από τη Γέφυρα στα υπόχρεα πλοία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ισχύς της βεβαίωσης πρέπει να συμπίπτει με την ισχύ του Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας του πλοίου, αντίγραφο δε αυτής όπως και της έκθεσης επιθεώρησης του σκάφoυς πρέπει να διαβιβάζονται στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Λιμενικού Σώματος -ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ενημέρωση του φακέλου του πλοίου. Η ισχύς της βεβαίωσης ακολουθεί την εκάστοτε χορηγούμενη παράταση του πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας.

Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση υποβάλλεται για τη δήλωση ημερομηνίας ετοιμότητας του πλοίου προς επιθεώρηση και της τοποθεσίας της επιθεώρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση τηλεχειρισμού

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Βεβαίωσης Τηλεχειρισμού Μηχανημάτων από τη Γέφυρα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών θα πρέπει να είναι εκπρόσωπος πλοιοκτήτη ή ο ίδιος ο πλοιοκτήτης.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση τηλεχειρισμού μηχανημάτων 33.08 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 40% Αξ. Παραβ. Συναφούς πιστοπ.τακτ. ή ένδυσης 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4368

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Η πρότερη Βεβαίωση Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Προωστήριων Μηχανών και των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών από τη Γέφυρα που είχε το πλοίο σε ισχύ. Βεβαίωση

       Η πρότερη Βεβαίωση Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Προωστήριων Μηχανών και των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών από τη Γέφυρα που είχε το πλοίο σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα πρότερα πιστοποιητικά που είχε το πλοίο σε ισχύ, στην περίπτωση ανανέωσης ή θεώρησης του πιστοποιητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • Εγκύκλιος 2070.0/2819/2017/13-01-2017 ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ-ΜΕΜΣ/ΔΜΚ-ΜΕΣΕ 2017

       Περιγραφή Τηλεχειρισμός από τη Γέφυρα Μηχανών Πρόωσης Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%977%CE%9E4653%CE%A0%CE%A9-0%CE%93%CE%9C?inline=true

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο αιτών καταθέτει είτε μέσω email, είτε ιδιοχείρως στη γραμματεία την αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και παράβολα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων Μικρών Σκαφών (Μ.Ε.Μ.Σ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός διενέργειας Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μίας Λιμενικής Αρχής.

       Σημειώσεις Ο καθορισμός του Επιθεωρητή δύναται να γίνει εναλλακτικά από τον Διευθυντή ή τον Διευθυντή του Κλάδου ή άλλο ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από Επιθεωρητή του Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για την διενέργεια της επιθεώρησης. Εάν η θέση του πλοίου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ τότε εκδίδεται απόφαση μετακίνησης και ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει το πόσο των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης του στελέχους μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου ( e- παράβολο).

       Σημειώσεις Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν ευρήματα το πλοίο οφείλει να τα αποκαταστήσει. Για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση απαιτείται να μεταβεί εκ νέου ο επιθεωρητής στο πλοίο προκειμένου διαπιστώσει την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που επιδόθηκαν εγγράφως στον εκπρόσωπο του πλοίου. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλει μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου αποζημίωση για αποκατάσταση παρατηρήσεων. Ο κωδικός παραβόλου για δεύτερη επίσκεψη επιθεωρητή είναι 4368 του συστήματος gsis.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση απο Επιθεωρητή Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή κατόπιν διαταγής από ΔΕΠ ορίζει επιθεωρητή ο οποίος σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για την διενέργεια της επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μία μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες όπως δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο επιθεωρητής αφού έχει ήδη διαπιστώσει την συμμόρφωση πλοίων υπό Ελληνική Σημαία στην κείμενη νομοθεσία που αφορά στην ανανέωση/ θεώρηση ΔΠΠΣΥ/AFSC ολοκληρώνει την επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή και γίνεται εισήγηση είτε περί ανανέωσης είτε περί θεώρησης του πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΤΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον προϊστάμενο ΤΚΕΠ στην ΔΕΠ για έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση - Παραλαβή Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Τμήμα υπογράφεται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.