Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Διεθνούς Πιστοποιητικού Προστατευτικών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού (ΔΠΠΣΥ) - (AFSC)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηff27f209-6a70-47a0-a5d0-6c4757069b09 333879

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κλάδος ελέγχου πλοίων., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιθεώρηση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της επίστρωσης, βαφής ή επιφανειακής επεξεργασίας των υφάλων ενός πλοίου με προστατευτικά χρώματα τα οποία απαγορεύεται να φέρουν χημικές ενώσεις που δρουν ως ενεργά βιοκτόνα και έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (οργανοκασσιτερικές ενώσεις).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος ελέγχου πλοίων.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ανανέωσης / Έκδοσης / Θεώρησης Διεθνούς Πιστοποιητικού Προστατευτικών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού (ΔΠΠΣΥ) - (AFSC) στα υπόχρεα πλοία.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται για τη δήλωση ημερομηνίας ετοιμότητας του πλοίου προς επιθεώρηση και της τοποθεσίας της επιθεώρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δππσυ - afsc

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Διεθνούς Πιστοποιητικού Προστατευτικών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού (Δ.Π.Π.Σ.Υ.) - (AFSC)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Ο αιτών να είναι εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη ή ο ίδιος ο πλοιοκτήτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το Διεθνές Πιστοποιητικό Προστατευτικών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού (ΔΠΠΣΥ) - (AFSC) εκδίδεται για πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 400 τόνων, καθώς και για πλοία μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 24 μέτρων, αλλά ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 400 τόνων.

       Όχι Όχι

      • 1 Χαρτοσήμανση Πιστ/κού AFS. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4186

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 782 2003

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0782&from=EN

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο αιτών καταθέτει, είτε μέσω email, είτε ιδιοχείρως στη γραμματεία την αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και παράβολα. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά είναι ως κάτωθι: 1. Εγγραφο εθνικότητας. 2. Βεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των χρωμάτων από τον κατασκευαστή. 3. Πιστοποιητικό έγκρισης του τύπου χρωμάτων από Αναγνωρισμένο Οργανισμό (Νηογνώμονας). 4. Βεβαίωση από το ναυπηγείο ή το συνεργείο που ανάλαβε την εφαρμογή των χρωμάτων επί των υφάλων του πλοίου. Η βεβαίωση εκδίδεται την ημερομηνία της επιθεώρησης του πλοίου από τον επιθεωρητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων Μικρών Σκαφών (Μ.Ε.Μ.Σ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός διενέργειας επιθεώρησης απο το Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) ή απο το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεωρήσεων (Τ.Κ.Ε.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μίας Λιμενικής Αρχής.

       Σημειώσεις Ο καθορισμός του Επιθεωρητή δύναται να γίνει εναλλακτικά από τον Διευθυντή ή τον Διευθυντή του Κλάδου ή άλλο ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από επιθεωρητή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για την διενέργεια της επιθεώρησης. Εάν η θέση του πλοίου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ τότε εκδίδεται απόφαση μετακίνησης και ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τα καταβάλει το πόσο των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης του στελέχους μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου ( e- παράβολο).

       Σημειώσεις Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν ευρήματα το πλοίο οφείλει να τα αποκαταστήσει. Για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση απαιτείται να μεταβεί εκ νέου ο επιθεωρητής στο πλοίο προκειμένου διαπιστώσει την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που επιδόθηκαν εγγράφως στον εκπρόσωπο του πλοίου. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλει μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου αποζημίωση για αποκατάσταση παρατηρήσεων. Ο κωδικός παραβόλου για δεύτερη επίσκεψη επιθεωρητή είναι 4368 του συστήματος gsis.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση από επιθεωρητή Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή κατόπιν διαταγής από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλόιων (ΔΕΠ) ορίζει επιθεωρητή, ο οποίος σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για την διενέργεια της επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μία μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες όπως δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επιθεωρητής αφού έχει ήδη διαπιστώσει την συμμόρφωση πλοίων υπό Ελληνική Σημαία στην κείμενη νομοθεσία που αφορά στην ανανέωση/θεώρηση ΔΠΠΣΥ/AFSC ολοκληρώνει την επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή και γίνεται εισήγηση, είτε περί ανανέωσης, είτε περί θεώρησης του πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον προϊστάμενο του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) για έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση - Παραλαβή Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα υπογράφεται ή θεωρείται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.