Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης Αέρα (ΔΠΠΡΑ) - (ΙΑPPC)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6dcf96c-7d6f-4b51-8659-9f1af3f02aac 283643

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Κλάδος ελέγχου πλοίων, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανανέωση / Έκδοση/ Θεώρηση Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης Αέρα (ΔΠΠΡΑ- IAPPC) στα υπόχρεα πλοία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος ελέγχου πλοίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από Αέρα προβλέπεται στον Κανονισμό 6 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78 ενώ ο τύπος αυτού παρέχεται στο Προσάρτημα I του Παραρτήματος VI της Σύμβασης. Ισχύει για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και υπόκειται σε ετήσιες θεωρήσεις. Οι ετήσιες θεωρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτήτη. Η εν λόγω διαδικασία χαρακτηρίζεται ως σχετιζόμενη και έπεται της διαδικασίας αρχικής έκδοσης (όταν δηλαδή το πλοίο καταχωρείται στο Νηολόγιο και εντάσσεται στην Ελληνική Σημαία) Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Αέρα (ΔΠΠΡΑ - IAPPC) για τα υπόχρεα πλοία, για την οποία αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση υποβάλλεται για τη δήλωση ημερομηνίας ετοιμότητας του πλοίου προς επιθεώρηση και της τοποθεσίας της επιθεώρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δππρα / iappc

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης Αέρα ( ΔΠΠΡΑ / IAPPC )


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση κατατίθεται από εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη, ή τον ίδιο τον πλοιοκτήτη.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση IAPPC 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4451

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Νόμος 3104 2003 28 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100028

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια μονάδα που είναι ο Κλάδος Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Λιμενικού Σώματος.

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης από τον πλοιοκτήτη δύναται να γίνει στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ΝΑΝΠ και στις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, σε περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το πλοίο.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Διενέργειας Επιθεώρησης


       Περιγραφή Ορίζεται η διενέργεια Επιθεώρησης από το Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΚΕΠ) του Υπουργείου ΝΑΝΠ ή από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΤΚΕΠ) από την κατά τόπο Λιμενική αρχή στην οποία δραστηριοποιείται το πλοίο.

       Σημειώσεις Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μιας Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από το Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΚΕΠ)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΤΚΕΠ)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική αρχή στην οποία δραστηριοποιείται το πλοίο. Η Λιμενική Αρχή, αφού λάβει έγγραφη διαταγή από ΔΕΠ, ορίζει επιθεωρητή που σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση της Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο Επιθεωρητής αφού έχει ήδη διαπιστώσει τη συμμόρφωση πλοίων με τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας, ολοκληρώνει την Επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εκθέσεων Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο χρόνος συμπλήρωσης των εντύπων επιθεώρησης είναι άμεση συνάρτηση με την αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων - εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει κατά την επιθεώρηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΤΚΕΠ       Σημειώσεις Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή, και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, στη ΔΕΠ για έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση - θεώρηση - ανανέωση Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Τμήμα, υπογράφεται ή θεωρείται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.