Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΠΠΡΛ) - (ΙSPPC)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2fd167a0-337b-4c87-8dcf-32a544ee09b5 962251

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κλάδος επιθεώρησης πλοίων, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανανέωση /Έκδοση /Θεώρηση Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΠΠΡΛ) - Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΔΠΠΡΛ - ISPPC) στα υπόχρεα πλοία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος επιθεώρησης πλοίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από λύματα προβλέπεται στον Κανονισμό 6 του Παραρτήματος IV της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78 ενώ ο τύπος αυτού παρέχεται στο Προσάρτημα του Παραρτήματος IV της Σύμβασης. Όταν το υπόχρεο πλοίο εκτελεί διεθνείς πλόες φέρει σε ισχύ το διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα, το οποίο ισχύει για μια χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Όταν το υπόχρεο πλοίο εκτελεί πλόες εντός των ελληνικών υδάτων φέρει σε ισχύ το πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα το οποίο ισχύει για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και υπόκειται σε ετήσιες θεωρήσεις. Οι ετήσιες θεωρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτήτη. Η εν λόγω διαδικασία έπεται της διαδικασίας αρχικής έκδοσης (όταν δηλαδή το πλοίο καταχωρείται στο Νηολόγιο και εντάσσεται στην Ελληνική Σημαία) Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΠΠΡΛ) - Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΔΠΠΡΛ - ISPPC) για τα υπόχρεα πλοία, όπου για τη διαδικασία αυτή αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση υποβάλλεται για τη δήλωση ημερομηνίας ετοιμότητας του πλοίου προς επιθεώρηση και της τοποθεσίας της επιθεώρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ππρλ - Δππρλ / isppc

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα ( ΠΠΡΛ ) - Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΔΠΠΡΛ - ISPPC)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να είναι εκπρόσωπος πλοιοκτήτη ή ο ίδιος ο πλοιοκτήτης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πλοία μέχρι 150 κοχ 31.98 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4348

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)


       Όχι

      • 2 Πλοία από 150,01-250 κοχ 50.72 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4349

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 3 Πλοία από 250,01-400 κοχ 65.05 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4350

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 4 Πλοία από 400,01-500 κοχ 73.87 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4351

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 5 Πλοία από 500,01-1000 κοχ 83.79 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4352

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 6 Πλοία από 1000,01-3000 κοχ 97.02 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4353

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 7 Πλοία από 3000,01-5000 κοχ 108.05 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4354

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 8 Πλοία από 5000,01-7500 κοχ 116.87 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4355

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 9 Πλοία από 7500,01-10000 κοχ 140.02 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4356

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 10 Πλοία άνω των 10000 κοχ 186.32 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4357

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 11 Πλοία μέχρι 150 κοχ 6.39 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4358

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 12 Πλοία από 150,01-250 κοχ 10.14 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4359

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 13 Πλοία από 250,01-400 κοχ 13 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4360

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 14 Πλοία από 400,01-500 κοχ 14.77 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4361

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 15 Πλοία από 500,01-1000 κοχ 16.76 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4362

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 16 Πλοία από 1000,01-3000 κοχ 19.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4363

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 17 Πλοία από 3000,01-5000 κοχ 21.6 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4364

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 18 Πλοία από 5000,01-7500 κοχ 23.37 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4365

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 19 Πλοία από 7500,01-10000 κοχ 28 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4366

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 10

      • 20 Πλοία άνω των 10000 κοχ 37.26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4367

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)


       Ναι

      • 10

      • 21 Χαρτοσήμανση Πιστοποιητικών. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 400 1996 268 Α

       Περιγραφή Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύματα των πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100268

      • Νόμος 1261 1982 89 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100089

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια μονάδα που είναι ο Κλάδος Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Λιμενικού Σώματος.

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης από τον πλοιοκτήτη δύναται να γίνει στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ΝΑΝΠ και στις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, σε περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το πλοίο.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Διενέργειας Επιθεώρησης


       Περιγραφή Ορίζεται η διενέργεια Επιθεώρησης από το Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΚΕΠ) του Υπουργείου ΝΑΝΠ ή από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΤΚΕΠ) από την κατά τόπο Λιμενική αρχή στην οποία δραστηριοποιείται το πλοίο.

       Σημειώσεις Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μιας Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από το Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΚΕΠ)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΤΚΕΠ)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική αρχή στην οποία δραστηριοποιείται το πλοίο. Η Λιμενική Αρχή, αφού λάβει έγγραφη διαταγή από ΔΕΠ, ορίζει επιθεωρητή που σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση της Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Επιθεωρητής αφού έχει ήδη διαπιστώσει τη συμμόρφωση πλοίων με τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας, ολοκληρώνει την Επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εκθέσεων Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο χρόνος συμπλήρωσης των εντύπων επιθεώρησης είναι άμεση συνάρτηση με την αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων - εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει κατά την επιθεώρηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΤΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή, και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, στη ΔΕΠ για έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση - θεώρηση - ανανέωση Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Τμήμα, υπογράφεται ή θεωρείται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.