Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΠΠΡΠ) - (IOPPC)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47f35a51-4707-4d3c-9fd3-45ec83b06dd2 525215

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Κλάδος επιθεώρησης εμπορικών πλοίων, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανανέωση/Έκδοση Θεώρηση του Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΠΠΡΠ) και του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ - IOPPC) στα υπόχρεα πλοία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος επιθεώρησης εμπορικών πλοίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από Πετρέλαιο προβλέπεται στον Κανονισμό 7 του Παραρτήματος I της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78 ενώ ο τύπος αυτού παρέχεται στο Προσάρτημα II του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης. Η χρονική ισχύς του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και υπόκειται σε ετήσιες θεωρήσεις. Οι ετήσιες θεωρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτήτη. Η εν λόγω διαδικασία έπεται της διαδικασίας αρχικής έκδοσης (όταν δηλαδή το πλοίο καταχωρείται στο Νηολόγιο και εντάσσεται στην Ελληνική Σημαία) Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΠΠΡΠ) - Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ - IOPPC) για τα υπόχρεα πλοία, όπου για τη διαδικασία αυτή αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων.

Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση υποβάλλεται για τη δήλωση ημερομηνίας ετοιμότητας του πλοίου προς επιθεώρηση και της τοποθεσίας της επιθεώρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ππρπ - Δππρπ / Ioppc

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΠΠΡΠ) - Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο ( ΔΠΠΡΠ - IOPPC)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να είναι εκπρόσωπος πλοιοκτήτη ή ο ίδιος ο πλοιοκτήτης.

       Όχι Όχι

      • 1 Δεξαμενόπλοια μέχρι 150 κοχ. 10.14 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4326

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Δεξαμενόπλοια από 150,01-250 κοχ 16.76 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4327

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Δεξαμενόπλοια από 250,01-400 κοχ 20.5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4328

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Δεξαμενόπλοια από 400,01-500 κοχ 23.37 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4329

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 5 Δεξαμενόπλοια από 500,01-1000 κοχ 26.24 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4330

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 6 Δεξαμενόπλοια από 1000,01-3000 κοχ 32.55 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4331

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 7 Δεξαμενόπλοια από 3000,01-5000 κοχ 37.26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4332

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 8 Δεξαμενόπλοια από 5000,01-6500 κοχ 39.03 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4333

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 9 Δεξαμενόπλοια από 6500,01-14000 κοχ 46.53 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4334

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 10 Δεξαμενόπλοια από 14000,01 κοχ έως 25000 κοχ 51.16 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4335

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 11 Δεξαμενόπλοια άνω των 25000 κοχ 55.79 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4336

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 12 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων μέχρι 150 κοχ 6.39 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4337

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 13 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 150,01-250 κοχ 10.14 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4338

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 14 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 250,01-400 κοχ 13.01 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4339

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 15 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 400,01-500 κοχ 14.77 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4340

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 16 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 500,01-1000 κοχ 16.76 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4341

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 17 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 1000,01-3000 κοχ 19.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4342

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 18 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 3000,01-5000 κοχ 21.61 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4343

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 19 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 5000,01-7500 κοχ 23.37 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4344

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 20 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων από 7500,01-10000 κοχ 28 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4345

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 21 Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων άνω των 10000 κοχ 37.48 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4346

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 22 Εξέδρες εξερεύν.-εξόρυξης υποθαλάσσιων κοιτασμάτων 37.26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4347

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 10

      • 23 Χαρτοσήμανση Πιστοποιητικών.(Πλοία εκτός Δ/Ξ) 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4446

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 24 Χαρτοσήμανση Πιστοποιητικών.(Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα και Χημικά Δ/Ξ ) 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4448

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • Νόμος 1269 1982 89 Α

       Περιγραφή Κύρωση Δ.Σ. περί πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας από πλοία MARPOL 73/78

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100089

      • Προεδρικό Διάταγμα 479 1984 169 Α

       Περιγραφή Όροι και λεπτομέρειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1 της Διεθνούς σύμβασης MARPOL 73/78 πλοίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100169

      • Προεδρικό Διάταγμα 27 2007 19 Α

       Περιγραφή Αποδοχή τροποποιήσεων στα παραρτήματα του πρωτοκόλλου 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973 (αναθεωρημένα παραρτήματα Ι και ΙΙ της ΔΣ 73/78).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100019

      • Νόμος 1261 1982 89 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100089

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια μονάδα του Υπουργείου ΝΑΝΠ που είναι ο Κλάδος Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΠ) του Λιμενικού Σώματος.

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης από τον πλοιοκτήτη δύναται να γίνει στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ΝΑΝΠ και στις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, σε περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το πλοίο.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται σε αρμόδιο Τμήμα του Κλάδου Επιθεώρησης Πλοίων και χρεώνεται σε αρμόδιο υπάλληλο που ελέγχει την αίτηση ως προς την πληρότητά της.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Διενέργειας Επιθεώρησης


       Περιγραφή Ορίζεται η διενέργεια Επιθεώρησης από το Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΚΕΠ) του Υπουργείου ΝΑΝΠ ή από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΤΚΕΠ) από την κατά τόπο Λιμενική αρχή στην οποία δραστηριοποιείται το πλοίο.

       Σημειώσεις Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μιας Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από το Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΚΕΠ)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης πλοίων (ΤΚΕΠ)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική αρχή στην οποία δραστηριοποιείται το πλοίο. Η Λιμενική Αρχή, αφού λάβει έγγραφη διαταγή από ΔΕΠ, ορίζει επιθεωρητή που σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση της Επιθεώρησης


       Περιγραφή Ο Επιθεωρητής αφού έχει ήδη διαπιστώσει τη συμμόρφωση πλοίων με τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας, ολοκληρώνει την Επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εκθέσεων Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο χρόνος συμπλήρωσης των εντύπων επιθεώρησης είναι άμεση συνάρτηση με την αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων - εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει κατά την επιθεώρηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΤΚΕΠ


       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή, και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, στη ΔΕΠ για έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση - θεώρηση - ανανέωση παραλαβή Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Τμήμα, υπογράφεται ή θεωρείται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.