Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc42a890b-05cc-4c1d-979b-6c5546324f51 276057

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

01/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 Ν. 2690/99 (Α 45)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

      Επίσημος τίτλος

      Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

       Ναι Ναι

      • 1 Απόφαση ορισμού Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Απόφαση

       Απόφαση ορισμού Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • Νόμος 11 περ. Δ΄και Ε 1566 1985 167 Α

       Περιγραφή Ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217) Απόφασης και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την ως άνω Απόφαση, σύμφωνα με τις οποίες η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

      • Υπουργική Απόφαση 4 παρ. 8 και 9 170405/ΓΓ1 2021 6273 Β

       Περιγραφή Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206273

      • Προεδρικό Διάταγμα 11 παρ.6 και 12 παρ.6 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Σύνθεση, συγκρότηση κια λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • 1 Έλεγχος ύπαρξης Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία ελέγχει αν υπάρχει ή όχι Υποδιευθυντής στη Σχολική Μονάδα προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση ορισμού του Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ξεκινά η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών η οποία ολοκληρώνεται με την τοποθέτησή τους που γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Δημοσίευση της απόφασης ορισμού του Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας στη "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με τη δημοσίευση στη "Διαύγεια" της απόφασης ορισμού Υποδιευθυντή, αυτοδίκαια αυτός ορίζεται και ως αναπληρωτής του Διευθυντή της εν λόγω Σχολικής Μονάδας

       Ναι Ναι


      • 4 Εισήγηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ια τον ορισμό αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν δεν υπάρχει ή δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) με πράξη τους εισηγούνται προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης τον ορισμό των αναπληρωτών των διευθυντών σχολείων

       Ναι Όχι


      • 5 Απόφαση ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την εισήγηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) η οποία διατυπώνεται σε σχετική πράξη του, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή σχολικής Μονάδας.

       Ναι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της απόφασης ορισμού Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας στη "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.