Αναρρωτική άδεια μονίμων υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών πέραν του τετραμήνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4beed511-f1b0-45e9-b58e-66cafce67238 423415

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά όλους τους μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε αυτοί υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία είτε στην εξωτερική υπηρεσία, οι οποίοι τελούν σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος τελεί σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και έχει εξαντλήσει το όριο των τεσσάρων μηνών αναρρωτικής άδειας, για την οποία έχει παραπεμφθεί στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας, η χορήγηση περαιτέρω αναρρωτικής άδειας δίνεται από Τριμελή Επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία αποτελείται από Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έγκριση αναρρωτικής αδείας πέραν του τετραμήνου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Έγγραφο από την υπηρεσία του υπαλλήλου με το οποίο διαβιβάζεται η αίτησή του

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Κίνηση πειθαρχικής διαδικασίαςΆλλο

    Πειθαρχική διαδικασία για αμέλεια ή ατελή εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, βάσει των άρθρων 339 έως 346 του Ν.4781/2021

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναρρωτική άδεια πέραν του τετραμήνου

      Επίσημος τίτλος

      Αναρρωτική άδεια μονίμων υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών, πέραν του τετραμήνου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει εξαντλήσει το όριο των τεσσάρων μηνών συνεχόμενης αναρρωτικής αδείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικό ιστορικό Γνωμάτευση

       Ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικό ιστορικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Με βάση τις ιατρικές γνωματεύσεις και το ιατρικό ιστορικό, η τριμελής επιτροπή καθηγητών θα αποφασίσει την παράταση ή όχι της αναρρωτικής αδείας, καθώς και την ικανότητα του υπαλλήλου για εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 323 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Αν παρέλθει ο χρόνος της τετράμηνης, συνολικώς, αναρρωτικής άδειας και ο υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Υπουργός Εξωτερικών ζητά αιτιολογημένη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής για την ικανότητα του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του.( παράγραφοι: 4,5,6) Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς για την ανάγκη παράτασης της αναρρωτικής άδειας έως ακόμη τέσσερις (4) μήνες. Σε περίπτωση νοσημάτων δυσίατων, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο παρεχόμενος χρόνος αναρρωτικής αδειας δύναται να παραταθεί έως και τα δύο (2) έτη. Για την ανάγκη παράτασης αποφαίνεται η τριμελής επιτροπή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Εγκύκλιος Π20-50661 2021

       Περιγραφή Περί αναρρωτικών αδειών μονίμων υπαλλήλων ΥΠΕΞ.


      • 1 Παραλαβή της αίτησης παράτασης αναρρωτικής αδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος που τελεί σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος της τετραμηνίας και αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, οφείλει να καταθέσει στη διεύθυνση προσωπικού αίτηση με συνημμένη ιατρική έκθεση θεράποντος ιατρού, στην οποία θα αναφέρεται και ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης αναρρωτικής άδειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της τριμελούς επιτροπής καθηγητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προκειμένου παραταθεί η αναρρωτική άδεια του πάσχοντος υπαλλήλου, ο Υπουργός Εξωτερικών ζητά αιτιολογημένη γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής για την ικανότητα του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του. Με έγγραφό του προς τον Πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής ο Υπουργός Εξωτερικών ζητά να ορισθεί ημερομηνία σύγκλησής της προκειμένου εξετασθεί το αίτημα του υπαλλήλου για παράταση της αναρρωτικής του αδείας.

       Σημειώσεις Ο Υπουργός μπορεί να παραπέμπει και αυτεπαγγέλτως στην τριμελή επιτροπή με το ερώτημα της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, υπάλληλο, εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα εκτελούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύγκληση τριμελούς επιτροπής καθηγητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της εξετάζει τον ασθενή υπάλληλο και λαμβάνοντας υπόψη και το ιατρικό ιστορικό του γνωμοδοτεί σχετικά με την παράταση ή όχι της αναρρωτικής του αδείας, καθώς και για την ικανότητά του προς περαιτέρω εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

       Σημειώσεις Αν η ασθένεια δεν μπορεί να ιαθεί η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται για την πλήρη ανικανότητα του υπαλλήλου προς εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ο οποίος μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου παύεται ή απολύεται από την υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διεύθυνση προσωπικού ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την γνωμοδότηση της επιτροπής.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.