Αναστολή/Ανάκληση άδειας λειτουργίας ή Έγκρισης/Καταχώρησης - Άρση αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση71076ac5-fdcb-48d2-b1c5-ccad22b09fce 717654

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες., ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιβολή του διοικητικού μέτρου συμμόρφωσης της «Αναστολής, μερικής ή ολικής, λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων», καθώς και του διοικητικού μέτρου συμμόρφωσης της «Αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων» σε επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή. Τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης επιβάλλονται όταν προκύπτουν μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Η διαπίστωση των μη συμμορφώσεων προκύπτει κατά τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επισήμων ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή. Σημειώνεται ότι στη περίπτωση της αναστολής, η διάρκεια καθορίζεται επί της απόφασης κάθε φορά, ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο γίνεται, ενώ η ανάκληση έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΦΜ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναστολή λειτουργίας, Ανάκληση Άδειας, Ανάκληση Κωδικού ΕΦΕΤ

      Επίσημος τίτλος

      "Αναστολή, μερική ή ολική, λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρισης τροφίμων" και "Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων"


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Υπουργική Απόφαση 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α ́ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

      • 1 Διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά από επίσημο έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί: α) μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων β) ότι η επιχείρηση δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης προς τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών (Ν. 4235/2014, άρθρο 3, παρ. 1), τότε οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν στο μέτρο της αναστολής λειτουργίας και της αναστολής έγκρισης ή καταχώρησης εγκατάστασης τροφίμων, σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, άρθρο 9, παρ. 1 και το άρθρο 10, παρ. 1.

       Σημειώσεις Μετά από επίσημο έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί: α) ότι συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναμίας εκτέλεσης των καθορισμένων διορθωτικών ενεργειών με συνέπεια να μην είναι εφικτή η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. β) όταν η επιχείρηση τροφίμων δεν συμμορφωθεί με την απόφαση αναστολής λειτουργίας της, τότε οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν στο μέτρο της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και της ανάκλησης της έγκρισης ή καταχώρησης εγκατάστασης τροφίμων , σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, άρθρο 9, παρ. 2 και το άρθρο 10, παρ. 2.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρόσκληση σε Ακρόαση στην επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πρόσκληση σε ακρόαση της επιχείρησης διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα, άμεσα με την επιστροφή του κλιμακίου των ελεγκτών στην ΠΔ και επιδίδεται στην επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Ακρόαση της επιχείρησης εντός πέντε (5) ημερών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο


       Περιγραφή Η ακρόαση γίνεται ενώπιον των επιθεωρητών που διενήργησαν τον έλεγχο και του Προϊσταμένου του αντίστοιχου τμήματος, σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, άρθρο 9, παρ. 4.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου Eπιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται, σύμφωνα με τον Ν. 2741/99, άρθρο 5, παρ 3, και καταγράφονται ο σκοπός του ελέγχου, το νομικό πλαίσιο, οι μέθοδοι, τα ευρήματα, η μη τήρηση της νομοθεσίας, τα προτεινόμενα μέτρα, η προθεσμία ανταπόκρισης της επιχείρησης (Ν. 4235/14, ΚΥΑ 15523/2006, άρ.16, παρ.4 και ΥΑ 12932/2006, άρ.23, παρ.4). Παράγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ και διαβιβάζεται στην επιχείρηση και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση Έκθεσης Ελέγχου στην Επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή των απόψεων της επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 7 Μη Αποδοχή των απόψεων της επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Εισήγηση στη ΚΥ για ενημέρωση της αρχής που χορηγεί έγκριση ή καταχώρηση για αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης/καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις εγκεκριμένων/καταχωρημένων εγκαταστάσεων που η έγκριση ή η καταχώρηση έχει δοθεί από άλλη υπηρεσία εκτός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (π.χ. τυποποιητήρια ελαιολάδου ή μελιού, παρασκευαστήρια καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων).

       Ναι Ναι


      • 9 Εισήγηση στη ΚΥ ΕΦΕΤ για αναστολή ή ανάκληση έγκρισης/καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις εγκεκριμένων εγκαταστάσεων που η έγκριση έχει δοθεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

       Ναι Όχι


      • 10 Έναυσμα Διαδικασίας "Έγκριση Εγκαταστάσεων Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Αρμοδιότητας ΕΦΕΤ (ΜΙΤΟΣ:571579)"       Ναι Ναι


      • 11 Εισήγηση στην αδειοδοτούσα αρχή για αναστολή (μερική –ολική) ή ανάκληση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 12 Παραλαβή Ενημέρωσης σχετικά με την Απόφαση Ανάκλησης Άδειας από την Αδειοδοτούσα Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

       Ναι Ναι


      • 13 Παραλαβή Ενημέρωσης σχετικά με την Απόφαση Αναστολής Λειτουργίας (Μερική – Ολική) από την Αδειοδοτούσα Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

       Ναι Όχι


      • 14 Αίτημα της επιχείρησης για άρση της αναστολής λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιχείρηση αιτείται τη διενέργεια επανελέγχου εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 15 ΄Έναυσμα Διαδικασίας "Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση (ΜΙΤΟΣ 823345)"       Ναι Όχι


      • 16 Αδυναμία συμμόρφωσης


       Περιγραφή Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 10 "Εισήγηση στην αδειοδοτούσα αρχή για αναστολή (μερική –ολική) ή ανάκληση άδειας λειτουργίας" με εισήγηση για ανάκληση της άδειας (Ν. 4235/2014, άρθρο 9, παρ. 2β).

       Ναι Ναι


      • 17 Συμμόρφωση Επιχείρησης       Ναι Όχι


      • 18 Εισήγηση στην αδειοδοτούσα αρχή για άρση της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 19 Παραλαβή Ενημέρωσης σχετικά με την Απόφαση για άρση αναστολής λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 20 Εισήγηση στην ΚΥ ΕΦΕΤ για άρση της αναστολής έγκρισης/καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.