Αναστολή Καθηκόντων Μελών ΔΕΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc243b644-f434-4a5e-8655-99901cd45338 970160

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία σε περίπτωση που αναλάβουν οριζόμενα σύμφωνα με τον νόμο καθήκοντα τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν αναλάβουν καθήκοντα:

α) μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, β) Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, γ) Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου, δ) Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και Ειδικού Γραμματέα του άρθρου 42 του ν. 4622/2019, ε) Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

στ) επικεφαλής σε διεθνείς οργανισμούς,

ζ) προέδρου ή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών,

η) Επισκόπου ή Αρχιεπισκόπου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, του οποίου η έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδας,

θ) προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία υπάγονται στον δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

2. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη συνολικά. Τα μέλη Δ.Ε.Π., κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο προς το Τμήμα του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη ειδική διάταξη.

3. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, καθώς και για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί βουλευτές.

4. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που παρέχουν αμισθί διδακτικό έργο κατ’ ελάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως προς το Τμήμα όπου υπηρετούν, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των δέκα (10) ετών. Η διάρκεια του χρόνου αναστολής των μελών Δ.Ε.Π. που τελούν σε αναστολή καθηκόντων συνυπολογίζεται ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα για την εξέλιξή τους, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν αμισθί τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα προς το Τμήμα όπου υπηρετούν.

5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής καθηκόντων, τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται τα ίδια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αν δεν καταβάλλονται ήδη ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση.

6. Για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Κατ’ εξαίρεση μέλη Δ.Ε.Π. που διορίζονται σε θέσεις της περ. θ) της παρ. 1 εξαιρούνται της υποχρεωτικής ένταξης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψης οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή παροχής για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν στα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς αυτούς.

8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αλλά σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 154, μέλη Δ.Ε.Π. που αναλαμβάνουν καθήκοντα:

α) προέδρου ή αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),

β) προέδρου ή αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή άλλων ερευνητικών οργανισμών, που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία,

γ) προέδρου ή αντιπροέδρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) προέδρου ή αντιπροέδρου, διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή ή υποδιοικητή φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και προέδρου ή αντιπροέδρου φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ε) προέδρου ή αντιπροέδρου σε μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γενική αίτηση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναστολή Καθηκόντων Μελών ΔΕΠ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιότητας Να κατέχει την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ

       Όχι Όχι

      • Νόμος 160 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • 1 Παραλαβή Αίτησης (γενική)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα με αιτιολόγηση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Διαβίβαση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση αναστολής καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων από το αρμόδιο Τμήμα με την οποία διαπιστώνεται η αναστολή και υπογραφή από τον Γενικό Διευθυντή Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλημμέλεια ζητείται από το Ίδρυμα η τυχόν θεραπεία της.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση Υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση Υπουργικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κοινοποίηση στο Α.Ε.Ι..

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.