Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9be5a245-7017-433c-9f90-758621f6a102 984743

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Έτος

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  10 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά αφορά πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών - εργαζομένων), για έξι μήνες, σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, παρέχεται επιδότηση στον εργοδότη ποσού 200 ευρώ ανά μήνα.

  Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών κατά την 31/3/2021. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Οι 100.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν καλυφθεί έως 31/12/2021. Βάσει του άρθρου 197 του ν.4855/2021 (Α΄215), το πρόγραμμα επεκτάθηκε κατά 50.000 νέες θέσεις εργασίας από 1/1/2022. Συνδυασμός με το πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ: Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας ταυτόχρονα ωφελούμενο ηλικίας 18-29 ετών στο ανοιχτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 215). Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ, η επιχείρηση επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργο χωρίς προϋπηρεσία, εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, δεν παρέχεται η επιδότηση των 200 ευρώ.

  Στην περίπτωση παράλληλης υπαγωγής και στα δύο προγράμματα, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12/11/2021.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Σημειώσεις

  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α΄ 75), με την οποία δηλώνουν τα εξής:

  i) τα στοιχεία της επιχείρησης, ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού, iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο, v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με επιλογή από την αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ - Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ένταξης σε Πρόγραμμα Απασχόλησης - Εισαγωγή . β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής: i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη, ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης, iii) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

  γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων - εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις - εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Επέκταση κατά 50.000 νέες θέσεις εργασίας από 1/1/2022

       Επίσημος τίτλος

       Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας/ Επέκταση των θέσεων από 1-1-2022

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗΣ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,


       • 1 Φορολογικές Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.


        Όχι Όχι

       • 2 Ασφαλιστικές Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα χρειάζεται κωδικούς taxisnet


        Όχι Όχι

       • Νόμος 28 4726 2020 181 Α

        Περιγραφή ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 39539/996 2020 4261 Β

        Περιγραφή Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204261

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/45742/1748 2020 5515 Β

        Περιγραφή Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205515

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 57150 2021 3526 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ.39539/996/30-9-2020 ΚΥΑ "Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας" (Β΄ 4261).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203526

       • 1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Σύνδεσμος https://eservices.yeka.gr/(S(ehskksisc3no5mgsjbabdfr1))/login.aspx?ReturnUrl=%2f

        Περιγραφή Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι επιχειρήσεις - εργοδότες δηλώνουν τα εξής: i) τα στοιχεία της επιχείρησης, ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού, iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο, v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ (Επισυνάπτονται υποχρεωτικά για την υποβολή α) Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας (ή ρυθμίσεων οφειλών) β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (ή ρυθμίσεων οφειλών), vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος και διασταύρωση από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Έλεγχος και διασταύρωση από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο ως εξής: i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη, ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης,

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος δυνητικά ωφελούμενου ως εγγεγραμμένου στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος έχει δηλωθεί ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.

        Όχι Όχι


       • 4 Ολοκλήρωση ελέγχων και διασταυρώσεων από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Ολοκλήρωση ελέγχου και διασταύρωσης από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών. Ειδικότερα: Η υποβληθείσα αίτηση, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, χαρακτηρίζεται στο πεδίο "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ" της ενότητας "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ" ως "Εγκεκριμένη" ή "Απορριφθείσα".

        Όχι Όχι


       • 5 Έγκριση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων - εργοδοτών από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Οι επιχειρήσεις - εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθείς ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

        Ναι Όχι


       • 6 Υποβολή εντύπου Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα.

        Σημειώσεις Για κάθε εγκεκριμένη αίτηση είναι απαραίτητη η υποβολή εντύπου Ε3 για τον ωφελούμενο το αργότερο την επόμενη ημέρα της αίτησης. Σε περίπτωση που το έντυπο της πρόσληψης δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το πεδίο "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ" αλλάζει τιμή από "Εγκεκριμένη" σε "Απορριφθείσα", αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας.

        Όχι Όχι


       • 7 Απολογιστικός έλεγχος προϋποθέσεων ωφελούμενων και επιχειρήσεων - εργοδοτών από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Απολογιστικός έλεγχος προϋποθέσεων ωφελούμενων και επιχειρήσεων - εργοδοτών από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

        Όχι Ναι


       • 8 Απόρριψη της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων - εργοδοτών από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Οι επιχειρήσεις - εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθείς ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Η αίτηση απορρίπτεται όταν: α) Ο υποψήφιος ωφελούμενος εμφανίζεται εργαζόμενος κατά τον τελευταίο μήνα. β) Η τιμή στο πεδίο "ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ" της αίτησης είναι διαφορετική από τα τηρούμενα στοιχεία στο αντίστροφο μητρώο του ΟΑΕΔ γ) Υπάρχει εγκεκριμένη και σε ισχύ άλλη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για το συγκεκριμένο ωφελούμενο

        Ναι Ναι


       • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.