Αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe68962ec-755b-44c1-90f7-61cd1c19028b 689627

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 13,21 έως 22,01 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για την αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η αίτηση υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ή ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εισέλθει είτε με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, είτε ως απλός επισκέπτης.

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται με τους εξής τρόπους:
 • Στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα,
 • Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, στα τηλέφωνα: 800 400 4000, 11500, 2111900500
 • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΔΕΔΔΗΕ -->https://app...ccrWebapp/
 • Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

      Επίσημος τίτλος

      Αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή-ΔΕΔΔΗΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Η αίτηση για αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή, κατατίθεται από το πρόσωπο στου οποίου το όνομα είναι η παροχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο κόστος:
       • -Ποσό σε ευρώ για Καταναλωτές ΧΤ: 13,21
       • -Ποσό σε ευρώ για Καταναλωτές ΜΤ: 22,01
       Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της δαπάνης στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος.
       13.21 € - 22.01 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αριθμός παροχής ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αριθμός παροχής ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 104/ 31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 165 2014

       Περιγραφή Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυµης Εταιρείας (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. ), κατόπιν της υπ’ αριθ. 665/30.12.2013 Απόφασης της ΡΑΕ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%975%CE%99%CE%94%CE%9E-%CE%91%CE%9E7

       ΑΔΑ ΒΙΗ5ΙΔΞ-ΑΞ7

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 83 2014

       Περιγραφή Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆∆ΗΕ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%9E-3%CE%A11

       ΑΔΑ ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), μετονομασία του σε «ΕγχειρίδιοΔιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 182 2013 1463 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚΒ΄82/2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201463

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/E/2242 2006 135 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200135

      • 1 Υποβολή αίτησης για αποξήλωση παροχής


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για αποξήλωση παροχής ψηφιακά ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης: Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

       Σημειώσεις URL εφαρμογής: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

       Ναι Όχι


      • 3 Επιλογή κατηγορίας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλογή κατηγορίας αιτήματος από λίστα.

       Ναι Όχι


      • 4 Επισύναψη τυχόν διαθέσιμων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επισυνάπτονται προαιρετικά στο σχετικό πεδίο τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση του αριθμού παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση αριθμού τηλεφώνου - παραλαβή 6ψήφιου κωδικού επιβεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την επιβεβαίωση του αριθμού τηλεφώνου του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα οριστικά.

       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ: Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη

       Ναι Όχι


      • 9 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη, πρωτοκολλεί το αίτημα και παραδίδει στον πολίτη τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 10 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 11 Υποβολή της αίτησης στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Σημείο εξυπηρέτησης: Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

       Ναι Όχι


      • 12 Παραλαβή και επεξεργασία του αιτήματος από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 13 Προγραμματισμός ραντεβού για την κατοίκον επίσκεψη του τεχνικού συνεργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 14 Αντικατάσταση κοµµένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 15 Επιβάρυνση του καταναλωτή με το προβλεπόμενο κόστος ανά περίπτωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο κόστος. Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της δαπάνης στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος.

       Σημειώσεις -Ποσό σε ευρώ για Καταναλωτές ΧΤ: 13,21 -Ποσό σε ευρώ για Καταναλωτές ΜΤ: 22,01

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.