Αξιολόγηση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση83d03336-a0b9-49e4-b5f8-164c00596f74 833336

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην αξιολόγηση των προς προαγωγή ουσιαστικών προσόντων των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ήτοι: α. Επαγγελματική Ικανότητα, β. Διοικητική Ικανότητα, γ. Ηθικά Προσόντα, δ. Ψυχικά Προσόντα, ε. Σωματικά Προσόντα, η οποία πραγματοποιείται με τη βαθμολόγηση των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων – κριτηρίων αξιολόγησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκθέσεις Αξιολόγησης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Αξιολόγηση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από αξιωματικούς ανώτερους ή αρχαιότερους του αξιολογούμενου που φέρουν βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β΄. Η αξιολόγηση των αξιωματικών από το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ έως και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή πραγματοποιείται από δύο αξιολογητές, ενώ η αξιολόγηση των Αστυνομικών Διευθυντών, Ταξιάρχων και Υποστρατήγων πραγματοποιείται από τρεις αξιολογητές. Οι Αντιστράτηγοι αξιολογούνται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Αξιολογητές είναι, ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος και οι προϊστάμενοι των αμέσως ανώτερων ιεραρχικά οργανικά μονάδων, οι οποίοι αξιολογούν χωρίς να λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών των προηγούμενων αξιολογητών (αρ. 21 παρ. 1 και 2 Π.Δ. 24/1997). Προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, όσον αφορά στην αξιολόγηση των αξιωματικών, θεωρούνται και οι αναφερόμενοι στην παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αξιολογούμενος να μην τελεί σε διαθεσιμότητα και να μην έχει παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι αξιωματικοί όλων των βαθμών, πλην του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιολογούνται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και την κατάσταση στην οποία τελούν, με εξαίρεση τους τελούντες στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας. Το έτος αξιολόγησης αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Νοεμβρίου του επομένου έτους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, το οποίο κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των αξιολογητών, και υποβάλλονται αμέσως με το ατομικό βιβλιάριο του αξιολογούμενου από τον πρώτο αξιολογητή στον επόμενο ή τους επόμενους αξιολογητές.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Εκτός από την τακτική αξιολόγηση των αξιωματικών, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, η αξιολόγηση των αξιωματικών διενεργείται και εκτάκτως στην περίπτωση διακοπής ή μεταβολής της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούμενο από τον πρώτο αξιολογητή και εφόσον η διακοπή ή η μεταβολή αυτή διήρκησε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, με εξαίρεση την περίπτωση διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης λόγω απόσπασης του αξιολογούμενου αξιωματικού για εκπαίδευση στις διάφορες Σχολές. Διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία στη θέση του πρώτου αξιολογητή τοποθετηθεί αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν, χωρίς ο τελευταίος να μετακινηθεί. Για διαστήματα υπηρεσιακής εξάρτησης πέραν του μηνός και κάτω των τεσσάρων μηνών, ο άμεσος προϊστάμενος του αξιολογούμενου συντάσσει για το ως άνω χρονικό διάστημα, ειδικό πληροφοριακό έντυπο το οποίο είναι απόρρητο, καταχωρείται ηλεκτρονικά στην οικεία εφαρμογή και επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης.

       Ναι Ναι

      • 5 Εργασιακές Για την τακτική και έκτακτη αξιολόγηση των αξιωματικών απαιτείται όπως ο αξιολογούμενος έχει υπηρετήσει επί τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες υπό τις διαταγές του πρώτου αξιολογητή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21 του Π.Δ. 24/1997. Για τον επόμενο ή τους επόμενους αξιολογητές δεν απαιτείται να συντρέχει η χρονική προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση που κατά το έτος αξιολόγησης δεν συντρέχει η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ή μέχρι την έναρξη της τακτικής αξιολόγησης παρήλθε χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου από την τελευταία έκτακτη αξιολόγηση, αρμόδιος για την τακτική αξιολόγηση ως πρώτος αξιολογητής, είναι ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη στιγμή της αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα υπηρεσιακής εξάρτησης με τον αξιολογούμενο.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 έως 26 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση των προς προαγωγή ουσιαστικών προσόντων των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 6/2018 (Α΄-11) και Π.Δ. 27/2019 (Α΄-46)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Είσοδος αξιολογητή στην ηλεκτρονική εφαρμογή Εκθέσεις Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι τα έγγραφα, στα οποία εμφαίνονται και βαθμολογούνται αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων και επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα των αξιωματικών όλων των βαθμών, πλην του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας είναι επιτρεπτή η υποβολή τους με τη συμβατική αλληλογραφία. O αρμόδιος αξιολογητής εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εκθέσεις Αξιολόγησης με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και με χρήση έξυπνης κάρτας (smart card).

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης από Α΄ Αξιολογητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Δημιουργία έκθεσης αξιολόγησης για έκαστο αξιωματικό προσδιορίζοντας το χρονικό διάστημα αξιολόγησης, το είδος της τακτική ή έκτακτη και τους αρμόδιους αξιολογητές καθώς και βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης με βαθμούς από 0 έως 100 . Οι βαθμολογίες στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα - κριτήρια αξιολόγησης που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Π.Δ. 24/1997, καθώς και οι βαθμολογίες από 95 και άνω σε οποιοδήποτε επιμέρους ουσιαστικό προσόν, πρέπει να αιτιολογούνται από τον αξιολογητή που τις θέτει . Η έκθεση υπογράφεται ψηφιακά. Κάθε αξιολογούμενος από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, προβαίνει υποχρεωτικά σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων, κατά το τελευταίο πενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους, συντάσσοντας ειδικό προς τούτο έντυπο, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην έκθεση αξιολόγησης υπό τον τίτλο «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» και στο οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά η υπηρεσιακή του απόδοση κατά το χρονικό διάστημα της αξιολογικής περιόδου (αρμοδιότητες, επιδειχθείσα δραστηριότητα, βέλτιστες πρακτικές, βαθμός επίτευξης στόχων και πρωτοβουλίες).

       Σημειώσεις Ο χρόνος των 15 ημερών για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης κατανέμεται αναλογικά, μεταξύ των αξιολογητών.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης από τελικό Αξιολογητή (Β΄ ή Γ΄)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης με βαθμούς από 0 έως 100. Οι βαθμολογίες στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα - κριτήρια αξιολόγησης που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Π.Δ. 24/1997, καθώς και οι βαθμολογίες από 95 και άνω σε οποιοδήποτε επιμέρους ουσιαστικό προσόν, πρέπει να αιτιολογούνται από τον αξιολογητή που τις θέτει. Η έκθεση υπογράφεται ψηφιακά.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση στον αξιολογούμενο του γενικού χαρακτηρισμού που έλαβε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο τελικός αξιολογητής κοινοποιεί στον αξιολογούμενο εγγράφως και με απόδειξη, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης, το γενικό χαρακτηρισμό της βαθμολογίας του, όπως επίσης και τις τυχόν βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης κάτω του εβδομήντα (70) ή τις βαθμολογίες που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό. Οι αξιολογούμενοι, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά της βαθμολογίας κάτω του εβδομήντα (70) σε οποιοδήποτε κριτήριο αξιολόγησης ή της βαθμολογίας που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό. Η ένσταση υποβάλλεται στον τελικό αξιολογητή, ο οποίος συντάσσει επ` αυτής έκθεση εγχειρίσεως και μαζί με την έκθεση αξιολόγησης και κοινοποίησης, υποβάλλει αυτή την επομένη της υποβολής της στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, διατυπώνοντας παράλληλα τις απόψεις του επί των ισχυρισμών του ενισταμένου. Σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης, η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής. Η ανωτέρω ένσταση μετά των σχετικών εγγράφων τίθεται υπόψη του αρμοδίου, κατά περίπτωση, Συμβουλίου Κρίσεων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά επί αυτής, ενημερώνοντας σχετικά τον αξιολογούμενο. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο κάνει δεκτή την ένσταση του αξιολογουμένου, η συνταχθείσα έκθεση αξιολόγησης θεωρείται άκυρη και διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας η σύνταξη νέας έκθεσης αξιολόγησης από αξιωματικό ανώτερο ή αρχαιότερο από τον πρώτο αξιολογητή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής του αποδεικτικού κοινοποίησης απο τον αξιολογούμενο με ψηφιακό τρόπο, η υπογραφή τίθεται ιδιόχειρα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις ή ελαττώματα στα έγγραφα αξιολόγησης από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Αστυνομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι εκθέσεις αξιολόγησης επιστρέφονται στους αξιολογητές για διόρθωση. Εάν επισημανθούν από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στοιχεία, ικανά να στοιχειοθετήσουν σκόπιμη και μη αντικειμενική ευμενή ή δυσμενή βαθμολογία των ουσιαστικών προσόντων των αξιολογουμένων αξιωματικών εκ μέρους των αξιολογητών, ιδίως όταν υπάρχει προφανής δυσαρμονία με βαθμολογία προηγουμένων ετών, τίθενται αυτά υπόψη του αρμοδίου κατά περίπτωση συμβουλίου κρίσεων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 26 του Π.Δ. 24/1997.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση αντιγράφου έκθεσης αξιολόγησης στον αξιολογούμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Mετά το διενεργούμενο από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αξιολόγησης, χορηγείται αντίγραφο αυτής στον αξιολογούμενο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.