Αξιολόγηση δραστικής ουσίας βιοκτόνου ως χώρα-αξιολογητής για την ΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση97fcebf2-ac95-4da5-b464-5440857ca546 688820

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

40 έως 60 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αξιολόγηση μιας βιοκτόνου δραστικής ουσίας προκειμένου να εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα.

Οι βιοκτόνες δραστικές ουσίες αξιολογούνται από ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για λογαριασμό της ΕΕ, ενώ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Κρατών Μελών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Όταν συμφωνηθεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από τα Κράτη Μέλη τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Εκτελεστικό Κανονισμό έγκρισης( ή μη έγκρισης) της εν λόγω βιοκτόνου δραστικής ουσίας.

Προκειμένου οι αιτούντες να καταθέσουν την αίτηση τους θα πρέπει να έχει προηγηθεί προπαρασκευαστική συνάντηση (pre submission meeting) με την Υπηρεσία και την Αρμόδια αρχή αξιολόγησης. Μετά το πέρας της προπαρασκευατικής συνάντησης, η Υπηρεσία ενημερώνει τον αιτούντα για το εάν δέχεται να αναλάβει τον ρόλο της αρμόδιας αρχής αναφοράς, για την εν λόγω δραστική ουσία, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα κάτάθεσης και αξιολόγησης της αίτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την αξιολόγηση προς έγκριση της βιοκτόνου δραστικής ουσίας _____ για Τύπο Προϊόντων ______ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 528/2012. Κωδικός αίτησης στο R4BP: AS-EVA

Σημειώσεις

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας R4BP. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό στο R4BP. Για την δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να δώσουν στοιχεία της επιχείρησης (π.χ διεύθυνση, ΑΦΜ, τραπεζικό λογαριασμό κλπ) και να δηλώσουν username και password.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Εγγραφή στο Eυρωπαϊκό Μητρώο Βιοκτόνων - R4BP3

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, μπορεί να λάβει χώρα μόνο στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί λόγω κατάθεσης μη πλήρους φακέλου (στάδιο επικύρωσης της αίτησης). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση βιοκτόνου δραστικής ουσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 528/2012

      Επίσημος τίτλος

      Αξιολόγηση βιοκτόνου δραστικής ουσίας με την Ελλάδα ως χώρα-αξιολογητής για την ΕΕ

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Ο αιτών θα πρέπει να έχει ενεργό λογαριασμό στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Βιοκτόνων - R4BP

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Ο αιτών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε χώρα που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η δραστική ουσία δεν θα πρέπει να έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή ένωση

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η δραστική ουσία δεν θα πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης σε κάποιο άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Ο αιτών να έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας να αναλάβει τον ρόλο της αρμόδιας αρχής αναφοράς για την συγκεκριμένη δραστική ουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Κατάθεση όλων των μελετών του φακέλου σε μορφή IUCLID

       Όχι Όχι

      • 1 ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.1). Αφορά μόνο έναν τύπο βιοκτόνου προϊόντος για δραστική ουσία που είναι χημική ουσία. Σε περίπτωση που η βιοκτόνος ουσία αξιολογείται για περισσότερους τύπους προϊόντων τότε απαιτείται ξεχωριστό e-παράβολο (κωδικός 7676) για κάθε επιπρόσθετο τύπο προϊόντος. Το επιπρόσθετο παράβολο είναι 50000 Ευρώ ανά επιπρόσθετο τύπο προϊόντος. 100000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7674

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Α.2) Αφορά έναν τύπο προϊόντος όταν η δραστική ουσία είναι μικροοργανισμός. Σε περίπτωση που η βιοκτόνος ουσία αξιολογείται για περισσότερους τύπους προϊόντων τότε απαιτείται ξεχωριστό e-παράβολο (κωδικός 7677) για κάθε επιπρόσθετο τύπο προϊόντος. Το επιπρόσθετο παράβολο είναι 25000 Ευρώ ανά επιπρόσθετο τύπο προϊόντος. 50000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7675

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Το παράβολο πληρώνεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών και προβλέπεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) Νο 564/2013. Ο αιτών λαμβάνει σχετικό τιμολόγιο και οδηγίες για την πληρωμή του παραβόλου, όταν καταθέσει την αίτηση του στο μητρώο βιοκτόνων. Τα κόστη αφορούν σε έναν τύπο προϊόντος. Για κάθε επιπρόσθετο τύπο προϊόντος το κόστος του παραβόλου είναι επιπλέον 40000 Ευρώ. Το κόστος των παραβόλων υπόκειται σε σχετική έκπτωση 60, 40 ή 20% εάν ο αιτών είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση αντίστοιχα. 28000 € - 140000 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0564

       Όχι

      • 1 Σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για να αναλάβει την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας Βεβαίωση

       Σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για να αναλάβει την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται αφού έχει προηγηθεί προπαρασκευαστική συνάντηση (pre-submission meeting)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Μελέτες για το δρων συστατικό σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012, σε μορφή IUCLID Μελέτη

       Μελέτες για το δρων συστατικό σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012, σε μορφή IUCLID

       Σχετικός σύνδεσμος: https://iuclid6.echa.europa.eu/download

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούνται Φυσικο-χημικές μελέτες, Τοξικολογικές μελέτες, Οικοτοξικολογικές μελέτες καθώς επίσης και μελέτες για την τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον της δραστικής ουσίας. Ο φάκελος των μελετών κατατίθενται σε μορφή ΙUCLID. Το ΙUCLID είναι ένα λογισμικό που έχει αναπτυχεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών και για την χρήση του απαιτούνται οι κωδικοί από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Βιοκτόνων - R4BP3.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Προτεινόμενη έκθεση αξιολόγησης του δρώντος συστατικού ανά τύπο προϊόντος Γνωμοδότηση

       Προτεινόμενη έκθεση αξιολόγησης του δρώντος συστατικού ανά τύπο προϊόντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://echa.europa.eu/documents/10162/992028/car template eca en.docx/39cffe37-e739-45f0-887d-ce3ae4f03ffd?t=1672820596545

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έκθεση αξιολόγησης επισυνάπτεται στον φάκελο ΙUCLID

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 4 Μελέτες για ένα αντιπροσωπευτικό σκεύασμα που περιέχει την δραστική ουσία, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012 σε μορφή ΙUCLID Μελέτη

       Μελέτες για ένα αντιπροσωπευτικό σκεύασμα που περιέχει την δραστική ουσία, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012 σε μορφή ΙUCLID

       Σχετικός σύνδεσμος: https://iuclid6.echa.europa.eu/download

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούνται Φυσικο-χημικές μελέτες, μελέτες Αποτελεσματικότητας, Τοξικολογικές μελέτες, Οικοτοξικολογικές μελέτες καθώς επίσης και μελέτες για την τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον από τη χρήση ενός αντιπροσωπευτικού προϊόντος που περιέχει την δραστική ουσία. Ο φάκελος των μελετών κατατίθενται σε μορφή ΙUCLID. Το ΙUCLID είναι ένα λογισμικό που έχει αναπτυχεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών και για την χρήση του απαιτούνται οι κωδικοί από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Βιοκτόνων - R4BP3.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 5 Ενδείξεις για την αναγκαιότητα έγκρισης της δραστικής ουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5(2) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012. Έκθεση

       Ενδείξεις για την αναγκαιότητα έγκρισης της δραστικής ουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5(2) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη έκθεση απαιτείται μόνο εάν υπάρχουν υποψίες οτι η δραστική ουσία ικανοποιεί τα κριτήρια αποκλεισμού (μη έγκρισης ως βιοκτόνος δραστική ουσία), όπως αναφέρονται στο άρθρο 5(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012. Η έκθεση θα πρέπει να καταλήγει στην αναγκαιότητα έγκρισης της δραστικής ουσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5(2) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6631

      • Κανονισμός 4-10, 71, 79, Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ 528 2012

       Περιγραφή Ο Κανονισμός (ΕΕ) Νο 528/2012 είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση των βιοκτόνων. Στα άρθρα 4 έως 10 και στα Παρατήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού των βιοκτόνων αναφέρονται η διαδικασία, οι όροι και τα δικαιολογητικά έγκρισης για μια δραστική ουσία. Ο τρόπος κατάθεσης προβλέπεται από τα άρθρα 71 και 79 του παραπάνω Κανονισμού.

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj

      • Κανονισμός 564 2013

       Περιγραφή Τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0564#

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4616/52519 2016 1367 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201367

      • 1 Έναρξη Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο αιτών λαμβάνει μήνυμα μέσω του R4BP3 να πληρώσει το απαιτούμενο παράβολο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών

       Όχι Όχι


      • 2 Πληρωμή παραβόλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το βήμα αυτό υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ΕCHA)

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Αρμόδιας αρχής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μήνυμα μέσω του R4BP3 οτι μπορεί να ξεκινήσει την αποδοχή της αίτησης

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Ναι


      • 5 Έλεγχος για το είδος της διαδικασίας αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο γίνεται ένας πρώτος έλεγχος της αίτησης για την δραστική ουσία και των αριθμό των τύπων προϊόντων προς αξιολόγηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για το ακριβές ποσό του παραβόλου για την Χώρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος πληρωμής παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Αποδοχή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 10 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει χώρα ποσοτικός έλεγχος πληρότητας

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση αιτούντος οτι ο φάκελος είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή ελλείψεων φακέλου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 13 Eκ νέου έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αιτών θα πρέπει να καταθέσει τις ελλείψεις του φακέλου εντός χρονικού διαστήματος κατα το μέγιστο 90 ημέρες. Ακολούθως η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αποφανθεί εντός 30 ημέρων εάν ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 14 Ενημέρωση αιτούντος - Επικύρωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται μέσω του R4BP οτι ο φάκελος είναι πλήρης και η αίτηση του επικυρώνεται

       Ναι Όχι


      • 15 Ενημέρωση αιτούντος - Απόρριψη της αίτησης


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει το R4BP οτι ο φάκελος δεν είναι πλήρης και η σχετική αίτηση απορρίπτεται

       Ναι Ναι


      • 16 Ενημέρωση Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) ενημερώνεται οτι ο φάκελος είναι πλήρης προκειμένου να ξεκινήσει την αξιολόγηση του

       Όχι Όχι


      • 17 Αξιολόγηση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 18 Αξιολόγηση επιπρόσθετων μελετών/ διευκρινήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή κατά το στάδιο της αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα ή ακόμα και επιπρόσθετες μελέτες, εάν δεν είναι δυνατό να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα η αξιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση το διάστημα της αξιολόγησης παρατείνεται κατά το μέγιστ 6 μήνες

       Ναι Όχι


      • 19 Αποστολή της έκθεσης αξιολόγησης στον αιτούντα για σχόλια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας       Όχι Όχι


      • 20 Συμπερίληψη σχολίων του αιτούντος στην έκθεση αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών έχει στην διάθεση του 30 ημέρες να σχολιάσει την έκθεση αξιολόγησης. Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης απαντά στα σχόλια του αιτούντος και τα λαμβάνει υπόψην για την ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης

       Όχι Όχι


      • 21 Αποστολή 1ου προσχεδίου έκθεσης αξιολόγησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το 1ο προσχέδιο (1st draft) της έκθεσης αξιολόγησης στέλνεται μέσω του R4BP στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών

       Όχι Όχι


      • 22 Δημιουργία τελικής έκθεσης αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το βήμα αυτό υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ECHA). Ο ECHA συντονίζει τον σχολιασμό των Κρατών Μελών επί του 1ου προσχεδίου έκθεσης αξιολόγησης με σκοπό την δημιουργία της τελικής έκθεσης αξιολόγησης. Το τελικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης συμφωνείται σε προκαθορισμένη συνάντηση της Επιτροπής Βιοκτόνων του ECHA (BPC meeting).

       Όχι Όχι


      • 23 Aποστολή της τελικής έκθεσης αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το βήμα υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών

       Όχι Όχι


      • 24 Έκδοση εκτελεστικού Κανονισμού έγκρισης/μη έγκρισης της δραστικής ουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το βήμα υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τα χρονοδιαγράμματα είναι ενδεικτικά

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.