Αξιολόγηση προσόντων ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc3f070f2-1a36-4363-bd55-c5443e21233c 794471

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αξιολόγηση των προσόντων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Ειδικούς Φρουρούς, Συνοριακούς Φύλακες, Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμους) πλην των Αξιωματικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

      Σύνταξη εκθέσεων ικανότητας ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

      Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Αξιολόγηση προσόντων ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να ανήκει στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πλην των Αξιωματικών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι εκθέσεις Ικανότητας Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων προερχομένων από Παραγωγική Σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις, συντάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής του αξιολογούμενου στον κατεχόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από το χρόνο που ο αξιολογούμενος υπηρετεί υπό τις διαταγές του αξιολογούντα και ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία ευρίσκεται κατά το χρόνο σύνταξης. Αν όμως, ο αξιολογούμενος υπηρέτησε υπό τις διαταγές του αξιολογούντα ολιγότερο του διμήνου δύναται ο συντάκτης να ζητεί πληροφορίες από τον προηγούμενο αρμόδιο αξιωματικό. Το έντυπο πληροφοριών, επισυνάπτεται στην έκθεση ικανότητας του αξιολογουμένου. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, δεν συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας για αστυνομικούς κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή την οριστική κρίση της πειθαρχικής τους υπόθεσης από τα πειθαρχικά συμβούλια, οι ανωτέρω αξιολογούνται αμέσως από τους συντάκτες και τους γνωματεύοντες που ήσαν αρμόδιοι κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση. (αρ. 25 παρ. 2 του Π.Δ. 15/1986) Σημ.: τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ΠΔ 3/2013 (ΦΕΚ Α` 9/14.01.2013)

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι Εκθέσεις ικανότητας για τους Αρχιφύλακες συντάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στο βαθμό τους (αρ. 36 του Π.Δ. 15/1986). Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται από Αξιωματικούς, ανεξάρτητα από το χρόνο που οι αξιολογούμενοι υπηρέτησαν υπό τις διαταγές τους και σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή κατάσταση και αν ευρίσκονται. Εάν, όμως, οι αξιολογούμενοι υπηρέτησαν υπό τις διαταγές τους λιγότερο από ένα (1) μήνα, δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τον προηγούμενο αρμόδιο συντάκτη, γραπτά ή προφορικά, κατά την κρίση τους. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, δεν συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας για αστυνομικούς κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή την οριστική κρίση της πειθαρχικής τους υπόθεσης από τα πειθαρχικά συμβούλια, οι ανωτέρω αξιολογούνται αμέσως από τους συντάκτες και τους γνωματεύοντες που ήσαν αρμόδιοι κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση (αρ. 37 του Π.Δ. 15/1986).

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 23-46 15 1986 15 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 15/1986 (ΦΕΚ Α’ 8/05.02.1986) "Αξιολόγηση Προσόντων και Ατομικά Βιβλιάρια του Αστυνομικού Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100008

      • 1 Σύνταξη Έκθεσης Ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η αρμόδιος/α συντάκτης/κτρια συντάσσει την έκθεση ικανότητας αυστηρά στον οριζόμενο χρόνο που προβλέπεται για τον βαθμό του/της αξιολογούμενου/νης στο κατάλληλο έντυπο και το υποβάλλει στον αναθεωρητή/τρια, μαζί με το ατομικό βιβλιάριο του/της αξιολογούμενου/νης, για διατύπωση γνώμης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα για πληροφορίες για τον/την αξιολογούμενο/νη από άλλη Υπηρεσία (Έντυπο Πληροφόρησης), εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον συντάκτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η αρμόδιος/α συντάκτης/κτρια, προκειμένου να συντάξει την έκθεση ικανότητας, δύναται να ζητήσει πληροφορίες για τον/την αξιολογούμενο/νη από άλλη Υπηρεσία, με το έντυπο πληροφόρησης του αρ. 33 παρ. 2 του Π.Δ. 15/1986, το οποίο προηγείται της σύνταξης της έκθεσης ικανότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Διατύπωση Γνώμης από Αναθεωρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο/Η αρμόδιος/α αναθεωρητής/τρία παραλαμβάνει την έκθεση ικανότητας, γνωματεύει επί αυτής και την υποβάλλει στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι το τέλος του μήνα αξιολόγησης. Το ατομικό βιβλιάριο του/της αξιολογούμενου/νης επιστρέφεται στον/στην αρμόδιο/α συντάκτη/κτρια.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας της Έκθεσης Ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει την έκθεση ικανότητας και διενεργεί έλεγχο πληρότητας, ως προς την ορθότητα του τύπου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σφάλματα η έκθεση ικανότητας επιστρέφεται στον/στην αρμόδιο/α συντάκτη/κτρια για διόρθωση και επανυποβολή της.

       Όχι Όχι


      • 5 Αρχειοθέτηση της Έκθεσης Ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκθεση ικανότητας αρχειοθετείται στον ατομικό φάκελο του/της αξιολογούμενου/νης, που τηρείται στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.