Απένταξη οικισμών από το Παράρτημα των «Λευκών Περιοχών».

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση912d68b5-a651-476f-9283-2213614fa29f 912685

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (5G) ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις περιπτώσεις οικισμών που έχουν ενταχθεί στο Παράρτημα Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169), σε περίπτωση που εξυπηρετηθούν από την υπηρεσία της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, είτε στο πλαίσιο του Έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις» («Λευκές Περιοχές») είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (5G) ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.), έπειτα από σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αποφασίζει σχετικά με την απένταξη των εξυπηρετούμενων οικισμών από το Έργο. H διαδικασία της απένταξης των περιοχών από το Έργο «Λευκές Περιοχές» ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία τροποποιείται το Παράρτημα των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία απένταξης οικισμών από το Παράρτημα των «Λευκών Περιοχών».

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία απένταξης οικισμών από το Παράρτημα των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του ν. 4563/2018 (Α΄169) «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις».

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Νόμος 4563 2018 169 Α

       Περιγραφή Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15 οικ.14177 ΕΞ 19.5.2021 2021 2066 Β

       Περιγραφή Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202066

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 19005 ΕΞ 14.6.2021 2021 2539 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202539

      • Υπουργική Απόφαση οικ. 42471 ΕΞ 31.12.2021 2021 6547 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του Παραρτήματος V «Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης - Μέρος Β» της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021/14.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β’ 2066), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 19005 ΕΞ 2021/11.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”(Β’ 2066)» (Β’ 2539), με την προσθήκη οικισμών σε αυτό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206547

      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρο 39, παρ. 4, περίπτωση 1 40 2020 85 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100085

      • Νόμος 12 ΠΕΡ.(Κ) 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 95 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 114 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Παραλαβή επιστολής από την υπηρεσία επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Digea A.E.,

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνει η υπηρεσία επιστολή από την υπηρεσία επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Digea A.E., λαμβάνει πρωτόκολλο εισερχόμενου εγγράφου και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση και ακολούθως στο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση για Γνωμοδότηση από την ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβιβάζεται η επιστολή στην ΕΕΤΤ για γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκπόνηση Τεχνικής Έκθεσης από την ΕΕΤΤ


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έρευνα του θέματος από την ΕΕΤΤ και σύνταξη τεχνικής έκθεσης

       Σημειώσεις Σημειώνουμε ότι τα δύο πρώτα βήματα, της διαδικασίας ενίοτε παραλείπονται, σε περιπτώσεις που η ΕΕΤΤ κοινοποιεί απευθείας στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Γνωμοδότηση - Τεχνική Έκθεση που βεβαιώνει ότι το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα κάποιου οικισμού καλύπτεται πλέον από ΣΣΚ.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή της Τεχνικής Έκθεσης της ΕΕΤΤ


       Περιγραφή Λαμβάνει πρωτόκολλο η τεχνική έκθεση της ΕΕΤΤ και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση και Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον η τεχνική έκθεση της ΕΕΤΤ επιβεβαιώσει την κάλυψη ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε οικισμό από ΣΣΚ, συντάσσεται σχέδιο υπουργικής απόφασης και αποστέλλεται προς υπογραφή στον αρμόδιο Υφυπουργό.

       Σημειώσεις Η Υπουργική Απόφαση συντάσσεται για ένα σύνολο τεχνικών εκθέσεων επί περιπτώσεων απένταξης και όχι για κάθε περίπτωση, μεμονωμένα. Βάσει της ΚΥΑ υπ’αριθμ.οικ.14177 ΕΞ 14.5.2021 (Β΄ 2066), εφόσον απαιτείται, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους ή και συχνότερα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, προβαίνει στην τροποποίηση του Παραρτήματος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του ν. 4563/2018, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4, του ν. 4563/2018, όπως ισχύει, με την ένταξη και απένταξη οικισμών. Για το λόγο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρώνονται οι τεχνικές εκθέσεις που αφορούν τις περιπτώσεις απένταξης σε μια υπουργική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση. Δημοσιεύεται στο Τεύχος Β΄ του ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση πλατφόρμας για τη δημοσίευση νέας απόφασης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) ως φορέας υλοποίησης του έργου, ενημερώνει την πλατφόρμα https://white-areas.gov.gr/.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.