Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών πληρωμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση614bfd56-a3bc-4a97-9c2f-ecdf4c35283f 614563

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών πληρωμών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου (Α.1100/2019 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ) Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίσματα βάσει της ΠΟΛ.1036/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ως προς την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου. Επίσης, η ίδια προθεσμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού (παρ. 1 άρθρου 63 ν.4987/2022 Α΄206, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Με την ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών πληρωμών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε.

      Επίσημος τίτλος

      Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Φορολογικές Στις περιπτώσεις διανομής μερισμάτων και παρόμοιων πληρωμών προβλέπεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος εφόσον ο λήπτης των μερισμάτων είναι νομικό πρόσωπο και κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή,

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Στις περιπτώσεις διανομής μερισμάτων και παρόμοιων πληρωμών προβλέπεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος εφόσον ο λήπτης των μερισμάτων είναι νομικό πρόσωπο και διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Στις περιπτώσεις διανομής μερισμάτων και παρόμοιων πληρωμών προβλέπεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος εφόσον ο λήπτης των μερισμάτων είναι νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ (Οδηγία Μητρικών - Θυγατρικών).

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Στις περιπτώσεις διανομής μερισμάτων και παρόμοιων πληρωμών προβλέπεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος εφόσον ο λήπτης των μερισμάτων είναι νομικό πρόσωπο και είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτους κράτους εκτός Ε.Ε. κατ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος.

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Ειδικά στις περιπτώσεις που ο λήπτης φορολογούμενος δεν πληροί την προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (24 μήνες) ο υπόχρεος σε παρακράτηση δεν προβαίνει σε παρακράτηση φόρου με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής.

       Ναι Ναι

      • 1 Ο υπόχρεος σε παρακράτηση στην Ελλάδα μπορεί προσωρινά να μην προβεί σε παρακράτηση φόρου με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, το οποίο προκύπτει ως εξής: Συντελεστής παρακράτησης x διανεμηθέν ή καταβληθέν ποσό 1 - συντελεστής παρακράτησης Ως διανεμηθέν ή καταβληθέν ποσό νοείται το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου. (ΠΟΛ.1039/2015)

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Έντυπο εφαρμογής, του Παραρτήματος Α, στην ΠΟΛ.1036/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Έντυπο

       Έντυπο εφαρμογής, του Παραρτήματος Α, στην ΠΟΛ.1036/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το σχετικό έντυπο υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο που καταβάλλει τα μερίσματα και το οποίο συνυποβάλλεται κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που ορίζεται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 8Β/08.01.2014). Προκειμένου για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δικαιωμάτων Συνδεδεμένων Εταιρειών) κατά περίπτωση, με σκοπό την απαλλαγή παρακράτησης κατά την καταβολή των σχετικών εισοδημάτων (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα) προς νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, όταν ζητηθεί πρέπει να προσκομισθούν στη φορολογική αρχή τα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Ό,τι εφαρμόζεται για τα μερίσματα που καταβάλλουν υπόχρεοι του άρθρου 61 σε νομικά πρόσωπα με βάσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 63 εφαρμόζεται και στην περίπτωση νομικού προσώπου με έδρα την Ελβετία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που κυρώθηκε με το ν.3363/2005, με εξαίρεση την προϋπόθεση συμμετοχής του χρόνου διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (Ε. 2196/2019 εγκύκλιος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 2 Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από την ίδια Φορολογική Αρχή του δικαιούχου των διανεμόμενων κερδών. Έντυπο

       Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από την ίδια Φορολογική Αρχή του δικαιούχου των διανεμόμενων κερδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επισημαίνεται, ότι κατά την προσκόμιση του σχετικού εντύπου, ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπορεί αντί της συμπλήρωσης του πίνακα VI από την Αρμόδια Φορολογική Αρχή του κράτους Μέλους της Ε.Ε, να προσκομίσει αντίστοιχο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από την ίδια Φορολογική Αρχή του δικαιούχου των διανεμόμενων κερδών, προκειμένου να εκπληρωθεί η σχετική προϋπόθεση που προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3062

      • Εγκύκλιος 2196 2019

       Περιγραφή Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A816946%CE%9C%CE%A03%CE%96-8%CE%97%CE%96?inline=true

       ΑΔΑ Ψ16946ΜΠ3Ζ-8ΗΖ

      • Απόφαση 1100 2019 951 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8SCmkdKPFKwV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucNahmJaDZ2qdqojpwOZ-UUks9791qgvabgcq34JFzsY

      • Εγκύκλιος 1166 2015

       Περιγραφή Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατ εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δικαιωμάτων Συνδεδεμένων Εταιρειών)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E60%CE%97-9%CE%92%CE%9D?inline=true

       ΑΔΑ 7Ξ60Η-9ΒΝ

      • Εγκύκλιος 1039 2015

       Περιγραφή Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%940%CE%97-311?inline=true

       ΑΔΑ ΨΩΔ0Η-311

      • Απόφαση 1036 2015 247 Β

       Περιγραφή Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8eXsj nay5EF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuejYm9sah6kjsUOV2zkc6w6Zo4oThD444-wqstgxD9AQ

      • Νόμος 63 4172 2013 167 Α
      • 1 Παραλαβή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και εντύπου εφαρμογής της αριθμ. ΠΟΛ.1036/2015 απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και το έντυπο εφαρμογής (Παράρτημα Α και Β) της αριθ. ΠΟΛ.1036/2015 (Β΄ 247) απόφασης, από το νομικό πρόσωπο, που καταβάλλει τις πληρωμές και το οποίο συνυποβάλλεται κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης. Εναλλακτικά, παραλαμβάνεται αντίστοιχο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από την Αρμόδια Φορολογική Αρχή του κράτους Μέλους της Ε.Ε του δικαιούχου των πληρωμών, προκειμένου να εκπληρωθεί η σχετική προϋπόθεση που προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις. Τα έντυπα παραλαμβάνονται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραμένει στη Δ.Ο.Υ., το δε δεύτερο, αφού θεωρηθεί, επιστρέφεται στον φορολογούμενο και επέχει θέση απόδειξης υποβολής της δήλωσης Παραλαμβάνεται η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και το έντυπο εφαρμογής (Παράρτημα Α και Β) της αριθ. ΠΟΛ.1036/2015 (Β΄ 247) απόφασης, από το νομικό πρόσωπο, που καταβάλλει τις πληρωμές και το οποίο συνυποβάλλεται κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης. Εναλλακτικά, παραλαμβάνεται αντίστοιχο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από την Αρμόδια Φορολογική Αρχή του κράτους Μέλους της Ε.Ε του δικαιούχου των πληρωμών, προκειμένου να εκπληρωθεί η σχετική προϋπόθεση που προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις. Τα έντυπα παραλαμβάνονται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραμένει στη Δ.Ο.Υ., το δε δεύτερο, αφού θεωρηθεί, επιστρέφεται στον φορολογούμενο και επέχει θέση απόδειξης υποβολής της δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 ΄Ελεγχος των προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχονται τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα έντυπα-έγγραφα αλλοδαπής για την τεκμηρίωση πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων (πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας ημεδαπού νομικού προσώπου, υπαγωγή του στους φόρους των παραρτημάτων, κ.ο.κ.), κατ εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ.

       Σημειώσεις Τα βήματα 1 - 3 γίνονται ταυτόχρονα

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή εγγυητικής επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτείται, παραλαμβάνεται η εγγυητική επιστολή μέχρι το χρόνο υποβολής του πιο πάνω εντύπου εφαρμογής και συμπληρώνονται στο σχετικό πίνακα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής. Στη συνέχεια συντάσσεται έγγραφο παραλαβής σε δύο (2) αντίτυπα με όλα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής και τα στοιχεία της εταιρείας το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο και το φορολογούμενο Το ένα αντίτυπο φυλάσσεται και το άλλο δίδεται στο φορολογούμενο.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταγραφή εγγυητικής επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έντυπο καταγραφής της εγγυητικής επιστολής σε δύο (2) αντίτυπα καταγράφεται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και ελέγχεται ο χρόνος διακράτησης από τη λήψη απόφασης διανομής του αρμόδιου οργάνου του καταβάλλοντος νομικού προσώπου ή προκειμένου για προσωπικές εταιρείες ο χρόνος απόκτησης αυτών από τα μέλη τους μέχρι την κατάπτωσή της. Το έντυπο καταγραφής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής ( ΑΦΜ υπόχρεου, ΑΦΜ δικαιούχου, ποσό, αριθμός εγγυητικής, ημερομηνία λήξης) υπογράφεται και από τον διαχειριστή (υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.– συνήθως από το Τμήμα Εσόδων) στον οποίο παραδίδεται προς φύλαξη.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή εντύπου καταγραφής και εγγυητικής επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται το έντυπο καταγραφής και η εγγυητική επιστολή η οποία, αφού καταγραφεί στο σχετικό βιβλίο καταγραφής εγγυητικών επιστολών, φυλάσσεται από τον Διαχειριστή της Δ.Ο.Υ..

       Όχι Όχι


      • 6 Κλήση φορολογουμένου για την έγκαιρη διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων των 24 μηνών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καλείται αρμοδίως, προφορικά ή γραπτά ο φορολογούμενος προκειμένου να διαπιστωθεί αν στη λήξη του 24μήνου πληρούται η προϋπόθεση περί ελαχίστου ποσοστού συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαπίστωση κατάπτωσης της εγγυητικής υπέρ του Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση περί ελαχίστου ποσοστού συμμετοχής η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Ενημερώνεται σχετικά ο Διαχειριστής της Δ.Ο.Υ. και παραλαμβάνεται η εγγυητική επιστολή από τον υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους κατόπιν υπογραφής του στο βιβλίο καταγραφής του Διαχειριστή της Δ.Ο.Υ. Αντίστοιχα ενημερώνεται και το έντυπο καταγραφής του ως άνω Τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 8 Κατάπτωση της εγγυητικής υπέρ του Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Βεβαιώνεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής στον φορολογούμενο ο οποίος καλείται να παραλάβει το έγγραφο της μη ισχύουσας εγγυητικής.

       Σημειώσεις Εναλλακτικά και μόνο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ενημερώνεται το έντυπο καταγραφής και στη συνέχεια το σύνολο της αλληλογραφίας, καθώς και η εγγυητική επιστολή παραδίδονται από το Τμήμα Συμμόρφωσης στο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης. Η εγγυητική επιστολή επιδίδεται στην Τράπεζα με σκοπό την απόδοση του ποσού αυτής σε λογαριασμό του Δημοσίου.

       Ναι Ναι


      • 9 Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Φορολογική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που πληρούται η προϋπόθεση, περί ελαχίστου ποσοστού συμμετοχής, η εγγυητική επιστρέφεται στο φορολογούμενο, ο οποίος φέρει και το έγγραφο παραλαβής που παρέλαβε με βάση τα αναφερόμενα στο «βήμα 3». Για το λόγο αυτό παραλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του φορολογουμένου, καθώς και η εγγυητική επιστολή από τον υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους κατόπιν υπογραφής του στο σχετικό βιβλίο του Διαχειριστή της Δ.Ο.Υ. Αντίστοιχα υπογράφεται το έντυπο καταγραφής των στοιχείων της εγγυητικής που περιγράφεται στο «βήμα 4» από τον ως άνω Διαχειριστή. Τέλος, τα δύο αντίτυπα του εγγράφου παραλαβής που περιγράφεται στο «βήμα 3» υπογράφονται από τον υπάλληλο του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και από το φορολογούμενο και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.