Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση32673d7a-7b65-46ef-a8ee-257e235a4b2d 457142

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας εκμίσθωση ακινήτου της Περιφέρειας με σκοπό τη βέλτιστη και αποδοτικότερη αξιοποίηση της περιουσίας της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα ή ιδιώτη για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με το αρ. 1 του π.δ. 242/1996.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου από ΟΤΑ Β΄ βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου από Περιφέρεια


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Οικονομικές Η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 1.467,351€.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η εκμίσθωση θα πρέπει να γίνεται για ακίνητα των Περιφερειών προς το δημόσιο, προς άλλες Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, επιχειρήσεις των Περιφερειών και προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 176 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 20, 53,54 5056 2023

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα ή ιδιώτη καταχωρείται και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο διαθεσιμότητας του ακινήτου, προσδιορισμό του τιμήματος, καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται στο άρθρο 1 του π.δ. 242/1996 και συντάσσει εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή περί έγκρισης εκμίσθωσης του ακινήτου.

       Σημειώσεις Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η Περιφερειακή Επιτροπή είναι δυνατόν να αναθέτει σε μέλη της ή σε συμβουλευτικής αρμοδιότητας Επιτροπή, που εκείνη θα ορίσει, την ενημέρωσή της ως προς τα εν γένει δεδομένα της αγοράς ακινήτων στην περιοχή ή ακόμα και την εισήγηση τιμήματος εκκίνησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση περί έγκρισης εκμίσθωσης ακινήτου χωρίς δημοπρασία.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει με τον αντισυμβαλλόμενο τη σχετική σύμβαση.

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της σύμβασης συντάσσεται Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής του ακινήτου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.