Απευθείας Εκμίσθωση Κινητού από Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3985ac28-eed5-445c-a36a-0ab022e3b6e6 679838

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε απευθείας εκμίσθωση κινητών πραγμάτων από Περιφέρεια και απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Στα κινητά συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά εξοπλισμός γραφείου (καρέκλες, γραφεία, ερμάρια κ.α.) μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα) κ.α. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκμισθώσεις οχημάτων τα οποία διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εκμίσθωσης κινητού πράγματος


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας εκμίσθωση κινητού πράγματος από ΟΤΑ δεύτερου βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας Εκμίσθωση Κινητού από Περιφέρεια


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η απευθείας εκμίσθωση κινητών πραγμάτων δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 176, 273 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 176: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9: Εκμίσθωση κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 5 2307 1995 113 Α

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται ότι εκμίσθωση των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφέρειας σε Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και τα συμβούλια περιοχής θα γίνεται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100113

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις» Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα ή ιδιώτη που ζητά την εκμίσθωση καταχωρείται και διαβιβάζεται για επεξεργασία στην αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στην Περιφερειακή Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για απευθείας εκμίσθωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει την απευθείας εκμίσθωση.

       Σημειώσεις Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνεται ο καθορισμός του καταβλητέου μισθώματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται σύμβαση εκμίσθωσης κινητού πράγματος από τον Περιφερειάρχη και τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του κινητού πράγματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.