Απευθείας Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Περιφέρεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8cc508f6-31d7-473a-91cf-df49ffe3d348 504354

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση κινητών πραγμάτων από Περιφέρειες στους φορείς που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την κάλυψη των αναγκών τους. Στα κινητά πράγματα συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά εξοπλισμός γραφείου (καρέκλες, γραφεία, ερμάρια κ.α.), μηχανολογικός και τεχνικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα) κ.α.. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκμισθώσεις οχημάτων, τα οποία διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η απευθείας εκποίηση κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας επιτρέπεται μόνον σε δημόσιους φορείς, Περιφέρειες και Δήμους, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, για την κάλυψη των αναγκών τους.

Τελευταία ενημέρωση

02/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση προς την Περιφέρεια με την οποία να ζητείται η απευθείας αγορά των κινητών. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η ανάγκη την οποία καλύπτει η συγκεκριμένη αγορά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας Εκποίηση Κινητού από ΟΤΑ β βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας Εκποίηση Κινητού από Περιφέρεια


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η απευθείας εκποίηση χωρεί μόνον σε νομικά πρόσωπα και ειδικότερα σε δημόσιους φορείς, ΟΤΑ α και β βαθμού, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 75 - 83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 163 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 15, 13 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Εκποίηση κινητών πραγμάτων των Περιφερειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • 1 Παραλαβή, καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα που ζητά την αγορά διαβιβάζεται για επεξεργασία στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης συντάσσει πρακτικό για τον καθορισμό της τιμής εκποίησης των κινητών.

       Σημειώσεις Η τριμελής Επιτροπή Εκτίμησης, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, αποτελείται από δύο Περιφερειακούς Συμβούλους και έναν μηχανικό ή υπομηχανικό της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Έγκρισης Εκποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει και λαμβάνει απόφαση για την έγκριση εκποίησης των κινητών.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση Απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει τη σχετική σύμβαση με τον αγοραστή.

       Σημειώσεις Στη συνέχεια, υπογράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των κινητών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.