Απογραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηab027912-f597-4081-8154-9b9b8bf4b32b 185609

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έναρξη ασφάλισης εταίρων ή διαχειριστών ή μελών Νομικών Προσώπων. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ και π. ΤΣΜΕΔΕ) λόγω της συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) και ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτοί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για απογραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ), Έναρξη ασφάλισης εταίρων ή διαχειριστών ή μελών Νομικών Προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) στον e-ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ, π. ΤΣΜΕΔΕ)

      Επίσημος τίτλος

      Απογραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) (καταχώριση στο μητρώο ΓΕΜΗ και απόδοση ΑΦΜ Νομικού Προσώπου).

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Οι χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να μην έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτοί.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι κωδικών TAXISnet για την είσοδό τους στο σύστημα.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 17535/Δ1.6002/6.5.2020 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες για την έκδοση των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις κλπ. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Εγκύκλιος 18 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ στην οποία αναλύεται η ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A7%CE%94%CE%9846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9A%CE%9D%CE%92

       ΑΔΑ ΨΧΔΘ46ΜΑΠΣ-ΚΝΒ

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς ΤaxisΝet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/Account/Login?ReturnUrl=%2FeEfkaServices%2Fregistration%2F

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη στο σύστημα μέσω των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA) και επιβεβαίωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) με τα στοιχεία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή κατηγορίας: Διαχειριστής ή Εταίρος ή μέλος Νομικού Προσώπου (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία: Διαχειριστής ή Εταίρος ή Μέλος Νομικού Προσώπου (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση ΑΦΜ Νομικού Προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρεί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Νομικού Προσώπου στο οποίο συμμετέχει.

       Όχι Όχι


      • 5 Εμφάνιση στοιχείων Νομικού και Φυσικού Προσώπου. Συμπλήρωση στοιχείων όσων δεν είναι προσυμπληρωμένα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αντλούνται τα στοιχεία του Νομικού Προσώπου και του συμμετέχοντος Φυσικού Προσώπου. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ποσοστό συμμετοχής) και να επιλέξει την οικογενειακή του κατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 6 Απάντηση ερωτηματολογίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που τίθενται για τον προσδιορισμό της ασφαλιστέας ιδιότητας που προκύπτει από τη/τις δραστηριότητα/τες (ΚΑΔ) της εταιρίας για κάθε νομική μορφή, καθώς και για την προσθήκη ή μη των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις δραστηριότητες του Νομικού Προσώπου (ΚΑΔ) σε συνδυασμό με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, εμφανίζονται οι λίστες ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή και ο χρήστης επιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ως ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων πριν την υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστη καλείται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τόσο του Νομικού όσο και του φυσικού προσώπου που εμφανίζονται πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την οριστική αίτηση.

       Όχι Ναι


      • 10 Έκδοση Απόφασης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, αναρτάται η Απόφαση Εγγραφης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.