Απογραφική Τακτοποίηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e52a2ea-d893-4996-b47a-ab04ef35c3cb 717704

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνιών., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση και καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανογραφικού Εξοπλισμού μέσω Συμβάσεων-Πιστώσεων-Δωρεών. Απευθύνεται στους υπαλλήλους του Λιμενικού Σώματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την Καταχώρηση - καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανογραφικού Εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο οριστικής- ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόφαση αποδοχής δωρεάς ή απόφαση πίστωσης και ακολούθως πραγματοποιείται η απογραφική τακτοποίησή του.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απογραφική Τακτοποίηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εφαρμογής διαχείρισης μηχανογραφικού εξοπλισμού

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • Εγκύκλιος 2433.13/10450 2019

       Περιγραφή Ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και απογραφικής τακτοποίησης μηχανογραφικού εξοπλισμού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%A9%CE%A4%CE%9A4653%CE%A0%CE%A9-31%CE%A1%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΩΤΚ4653ΠΩ-31Ρ

      • 1 Αρχική παραλαβή μηχανογραφικού εξοπλισμού/υλικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχετικής αναφοράς παραλαβής συνοδευόμενης από πίνακες περιγραφής των παραληφθέντων υλικών.

       Σημειώσεις Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομοιομορφία στην περιγραφή των υλικών, εκτός των βασικών τους στοιχείων (είδος, κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός), καταχωρούνται επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα όπως αυτά καθορίζονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.). Για τον σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία ή πρόεδρος επιτροπής ή μεμονωμένο πρόσωπο που προβαίνει στην αρχική παραλαβή υλικών τα οποία σύμφωνα με την ΑΠ 2433.13/10450/2019/11-02-2019 Εγκύκλιο Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ Γ΄ (ΑΔΑ: ΩΩΤΚ4653ΠΩ-31Ρ) χαρακτηρίζονται ως απογραφικά, υποχρεούται στην άμεση σύνταξη και υποβολή στο Δ.Η.Δ.ΕΠ. Γ΄ σχετικής αναφοράς παραλαβής (ως Υποδ. 1.6 του Παραρτήματος Ι της Εγκυκλίου αυτής), η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από τους αντίστοιχους πίνακες περιγραφής των παραληφθέντων υλικών (Υποδ. 2.1 έως 2.4 του Παραρτήματος Ι της Εγκυκλίου αυτής) εφόσον υπάρχουν. Επισημαίνεται ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των πινάκων περιγραφής υλικών αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και θα πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού/υλικών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Η.Μ.) όλων των απογραφικών υλικών αμέσως μετά την οριστική παραλαβή τους από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ή Επιτροπή ή υπεύθυνο Παραλαβής.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση /χρέωση εξοπλισμού σε επιμέρους Υπηρεσίες διάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώρηση ειδών σε ηλεκτρονικά βιβλία σε επιμέρους Υπηρεσίες Διάθεσης

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Αριθμού Μητρώου Απογραφικού Υλικού (Α.Μ.Α.Υ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Κάθε υλικό που καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Η.Μ.) χαρακτηρίζεται με έναν μοναδικό κωδικό του συστήματος, ο οποίος ονομάζεται Αριθμός Μητρώου Απογραφικού Υλικού.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Διαταγών Απογραφής και Αριθμού Μητρώου Απογραφικού Υλικού (Α.Μ.Α.Υ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή σχετικής διαταγής απογραφής προς την Υπηρεσία παραλαβής των υλικών, η οποία συνοδεύεται από δύο (02) αντίγραφα αποσπασμάτων του Βιβλίου Απογραφής για τα παραληφθέντα υλικά ή σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής υπογραφής το απόσπασμα εκτυπώνεται σε αρχείο μορφής PDF. Αποστολή προς τις Υπηρεσίες διάθεσης αυτοκόλλητων πινακιδίων Α.Μ.Α.Υ.

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση απογραφικής τακτοποίησης μέσω Υπηρεσιών διάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Με τη λήψη της διαταγής απογραφής ο αρμόδιος Αξιωματικός (υπόλογος) απογραφής προβαίνει σε έλεγχο και υπογραφή των αποσπασμάτων του Βιβλίου Απογραφής τα οποία θεωρούνται από τον προϊστάμενο (Διευθυντή – Λιμενάρχη) της Υπηρεσίας. Από τα υπογεγραμμένα και θεωρημένα αντίγραφα, ένα παραμένει στην Υπηρεσία, σε ειδικό φάκελο με τίτλο “Βιβλίο Απογραφής Μηχανογραφικού Εξοπλισμού” και το δεύτερο επιστέφεται στον Γενικό Διαχειριστή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Γ.Δ.Μ.Ε.) ως αποδεικτικό της οριστικής χρέωσης των υλικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαγραφή -ανακύκλωση μηχανογραφικού εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία που κατέχει εξοπλισμό προς καταστροφή, αποστέλλει στο Δ.Η.Δ.ΕΠ. Γ΄ κατά τη διενέργεια ετήσιου απογραφικού ελέγχου ή οποτεδήποτε μέσα στο έτος, έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των υλικών (Α.Μ.Α.Υ., είδος, κατασκευαστής, μοντέλο, περιγραφή) και οι λόγοι για τους οποίους αιτείται η καταστροφή τους.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή οδηγιών καταστροφής -ανακύκλωσης μηχανογραφικού εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστέλλονται κατάλληλες οδηγίες προς τις Υπηρεσίες που αιτήθηκαν καταστροφή/ανακύκλωση των υλικών από το Γενικό Διαχειριστή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαγραφή μηχανογραφικού εξοπλισμού από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταστροφής -ανακύκλωσης του βήματος 8, οι Υπηρεσίες υποβάλλουν προς το Γ.Δ.Μ.Ε. δικαιολογητικά και αποδεικτικά παράδοσης εξοπλισμού προς ανακύκλωση και ακολούθως ολοκληρώνεται η διαγραφή του μηχανογραφικού εξοπλισμού από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανογραφικού Εξοπλισμού των εν λόγω Υπηρεσιών και συνοδεύεται από διαταγές διαγραφής εξοπλισμού προς τις Υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.