Απογραφική Τακτοποίηση Τηλεπικοινωνιακού Ραδιοηλεκτρονικού Υλικού Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3afc248d-2dbe-47c5-bb0a-6559cbb7549f 673065

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνιών, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον προσδιορισμό όλων των διαχειριστικών – λειτουργικών θεμάτων παράδοσης, παραλαβής και διαχείρισης του τηλεπικοινωνιακού – ηλεκτρονικού υλικού των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π με σκοπό την εξασφάλιση την ασφαλούς, ταχείας και νόμιμης διακίνησής του και τέλος την διασφάλισή των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Απευθύνεται στους υπαλλήλους του Λιμενικού Σώματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απογραφική Τακτοποίηση Τηλεπικοινωνιακού Ραδιοηλεκτρονικου Υλικού Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εφαρμογής Διαχείρισης Τηλ/κού Εξοπλισμού

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • Κανονισμός 1 2016

       Περιγραφή Κύρωση του Κανονισμού Οργάνωσης, Διαχείρισης και Απογραφικής Τακτοποίησης Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρονικού Υλικού Αριθμ. 1/16 από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


      • 1 Παράδοση απογραφικού – αναλώσιμου Τ/Κ υλικού στην ΑΠΤΗΥΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προμηθευτής ή ο ειδικά ορισμένος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας προσκομίζει το υλικό στην αποθήκη τηλεπικοινωνιακού υλικού (ΑΠΤΗΥΛ), όπου και παραλαμβάνεται για φύλαξη από τον Υπεύθυνο Αποθήκης, μέχρις προσωρινής ή οριστικής παραλαβής του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών.

       Όχι Όχι


      • 2 Προσωρινή Εισαγωγή απογραφικού – αναλώσιμου υλικού από προμήθειες στην ΑΠΤΗΥΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή [[process_step_description::Το υλικό παραλαμβάνεται για φύλαξη συσκευασμένο [σε κιβώτια ή τεμάχια]. Παράλληλα το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού (ΓΔΥ) διαβιβάζει το δελτίο αποστολής του υλικού στην αρμόδια διεύθυνση προμηθειών η οποία και ειδοποιεί την εντεταλμένη από αυτή Επιτροπή Παραλαβής για τις ανάλογες ενέργειες [αποσφράγιση, καταμέτρηση κλπ] προς παραλαβή του υλικού.]]

       Όχι Όχι


      • 3 Οριστική ποσοτική παραλαβή απογραφικού – αναλώσιμου υλικού από προμήθειες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή [[process_step_description::Μετά την ποσοτική παραλαβή, ο Υπεύθυνος Αποθήκης εισάγει προσωρινά το υλικό, συντάσσοντας “Πρωτόκολλο Ποσοτικής Παραλαβής”, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός φακέλου υπόθεσης καθώς και η αναλυτική καταχώρηση του απογραφικού ή/και αναλώσιμου υλικού. Αντίγραφο του “Πρωτοκόλλου Ποσοτικής Παραλαβής”, παραδίδεται στο ΓΔΥ αφού προσυπογραφεί από τον Υπεύθυνο Αποθήκης για την ορθή καταγραφή των αναγραφόμενων ειδών [είδη-ποσότητες] που φυλάσσονται στην Αποθήκη.]]

       Όχι Όχι


      • 4 Οριστική εισαγωγή απογραφικού – αναλώσιμου υλικού από προμήθειες στην ΑΠΤΗΥΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή [[process_step_description::Όταν η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών παραλάβει οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά της σύμβασης θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στο ΓΔΥ. Εν συνεχεία το ΓΔΥ μεριμνά για την έκδοση διαταγής εισαγωγής του υλικού και την έκδοση Γραμματίων εισαγωγής Απογραφικού & Αναλώσιμου υλικού με αναλυτική καταχώρηση των υλικών από τον Υπεύθυνο Αποθήκης. Το Γραμμάτιο Εισαγωγής συντάσσεται σε πέντε [5] αντίτυπα. Το πρωτότυπο παραδίδεται στην Επιτροπή Παραλαβών, δύο [2] αντίγραφα παραμένουν στο ΓΔΥ, ένα [1] αντίγραφο τηρείται για το Ελεγκτικό Συνέδριο [μέσω ΓΔΥ] και ένα [1] αντίγραφο παραμένει για το αρχείο της ΑΠΤΗΥΛ.]]

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση απογραφικού – αναλώσιμου υλικού από προμήθειες στα Ευρετήρια ΑΠΤΥΗΛ στο Βιβλίο Μητρώου του ΓΔΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και την έκδοση Γραμματίων Εισαγωγής, ο Υπεύθυνος Αποθήκης ταξινομεί το υλικό και το καταχωρεί στα Ευρετήρια Αποθήκης. Το ΓΔΥ καταχωρεί, ηλεκτρονικά το υλικό στο Βιβλίο Μητρώου της νέας εφαρμογής, στις διαχειριστικές καρτέλες και στο Ευρετήριο απογραφικού υλικού.

       Σημειώσεις [[process_step_note::- Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες προσωρινής ή οριστικής εισαγωγής αφορούν μόνο το καινούργιο υλικό και όχι το επανεισαγόμενο μεταχειρισμένο τηλ/κό - ηλ/κό υλικό, για το οποίο ισχύει άλλη διαδικασία. - Εάν η προμήθεια του υλικού γίνεται χωρίς την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής [προμήθεια από μικροπιστώσεις], τότε το υλικό εισάγεται απευθείας και οριστικά με σχετική διαταγή εισαγωγής του ΓΔΥ και το πρωτότυπο γραμμάτιο εισαγωγής, αντί της Επιτροπής, παραδίδεται στον αρμόδιο υπόλογο της Υπηρεσίας για την πληρωμή της προμήθειας.]]

       Όχι Όχι


      • 6 Εισαγωγή απογραφικού υλικού από επιστροφές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία εισαγωγής είναι παρόμοια με αυτή της προαναφερόμενης οριστικής εισαγωγής με τη διαφορά ότι το υλικό εισάγεται πάντα με Γνωμάτευση κατόπιν διαταγής εισαγωγής υλικού του ΓΔΥ. Η διακίνηση των αντιτύπων του Γραμματίου Εισαγωγής Απογραφικού υλικού είναι ή ίδια αυτής για το καινούργιο υλικό, εκτός του ότι, το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Μονάδα που επέστρεψε το υλικό μέσω του ΓΔΥ.

       Όχι Όχι


      • 7 Εισαγωγή αναλώσιμου υλικού από επιστροφές - Έκδοση Γραμματίου εισαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εισαγωγή του χρήσιμου αναλώσιμου υλικού πραγματοποιείται με αντίστοιχη έκδοση Γραμματίου Εισαγωγής Αναλώσιμου υλικού κατόπιν αίτησης εισαγωγής αναλώσιμου υλικού από το Ηλεκτρονικό Συνεργείο (Η/Σ) και η διακίνηση των αντιτύπων είναι η ίδια αυτής για το καινούργιο υλικό, εκτός του ότι το πρωτότυπο παραδίδεται στο Η/Σ μέσω του ΓΔΥ.

       Όχι Όχι


      • 8 Εξαγωγή απογραφικού τηλ/κού – ηλεκ/κού υλικού - Έκδοση Γραμματίου εξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν η εντολή εξαγωγής του υλικού περιέλθει στην ΑΠΤΗΥΛ τότε ο Υπεύθυνος Αποθήκης παραδίδει το υλικό στο Η/Σ με Προσωρινό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής. Με την έκδοση της σχετικής διαταγής από ΓΔΥ ο Υπεύθυνος Αποθήκης εκδίδει Γραμμάτιο Εξαγωγής Απογραφικού υλικού.

       Σημειώσεις [[process_step_note::Το Γραμμάτιο Εξαγωγής συντάσσεται σε πέντε [05] αντίγραφα με την εξής διακίνηση: 1. Το πρωτότυπο και ένα [1] αντίγραφο αποστέλλονται στην Υπηρεσία διάθεσης του υλικού ή στο ΠΛΣ από το ΓΔΥ και επέχουν θέση πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του υλικού. Το αντίγραφο αφού υπογραφεί [στο πίσω μέρος] από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή του ΠΛΣ ή τον αντικαταστάτη του για το κανονικό της παραλαβής του υλικού, διαβιβάζεται στο ΓΔΥ. 2. Δύο [2] αντίγραφα παραδίδονται στο ΓΔΥ, το ένα για την ενημέρωση των Διαχειριστικών Καρτελών και το άλλο για υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την υποβολή του Ετήσιου Λογαριασμού. 3. Το τελευταίο ένα [1] αντίγραφο παραμένει σαν στέλεχος στο αρχείο ΑΠΤΗΥΛ.]]

       Όχι Όχι


      • 9 Εξαγωγή αναλώσιμου τηλ/κού – ηλεκ/κού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αναλώσιμο υλικό εξάγεται πάντα από την ΑΠΤΗΥΛ, με προσωρινές αιτήσεις του Η/Σ. Όταν τελικά το υλικό χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ή την επισκευή της τηλ/κής ή ηλεκτρονικής συσκευής, συμπληρώνεται συγκεντρωτική αίτηση, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Η.Σ. και εκδίδεται Γραμμάτιο Εξαγωγής Αναλώσιμου Υλικού.

       Σημειώσεις Η διακίνηση των αντιτύπων των γραμματίων εξαγωγής είναι η ίδια αυτής για το υλικό απογραφής, εκτός του ότι το πρωτότυπο και το αντίγραφο παραδίδεται στο Η/Σ μέσω ΓΔΥ.

       Όχι Όχι


      • 10 Εξαγωγή άχρηστου απογραφικού – αναλώσιμου τηλ/κού ή ηλεκ/κού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή [[process_step_description::Ο Υπεύθυνος Αποθήκης φροντίζει για την αποθήκευση του άχρηστου υλικού βάσει των γνωματεύσεων του Η/Σ και τηρεί σχετικό πίνακα των υλικών αυτών. Όταν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός υλικών τότε διαβιβάζεται ο πίνακας στο ΓΔΥ για την έναρξη των διαδικασιών καταστροφής του υλικού. Με την έκδοση της σχετικής διαταγής, παραδίδει στην Επιτροπή Καταδίκης Υλικού, με Γραμμάτιο Εξαγωγής το μη χρησιμοποιήσιμο υλικό [αναλώσιμο-απογραφής] η οποία και αποφαίνεται για την περαιτέρω τύχη του υλικού [αποστολή στην ΔΔΔΥ για εκποίηση εάν έχει κάποια εμπορική αξία, διάλυση και εξάρμωση ανταλλακτικών για επισκευή άλλων συσκευών ή παράδοση στην ανακύκλωση κ.λπ.].]]

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.