Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση39e2d21a-0ee2-415f-8600-76b499ccf8d7 439993 Certificate of no outstanding tax debts

Με μια ματιά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων

Παρατηρήσεις

Τηρείται η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την έκδοση πιστοποιητικών, κατά το άρθρο 4 του ν. 2690/99.

Τελευταία ενημέρωση

11/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Σημειώσεις

- Στην περίπτωση που ο πολίτης επιλέξει να εξυπηρετηθεί από το ΚΕΠ: την αίτηση συμπληρώνει ηλεκτρονικά ο υπάλληλος ΚΕΠ και όχι ο πολίτης - Στην ψηφιακή αίτηση: ο πολίτης εισέρχεται στην Εθνική Ψηφιακή Πυλή gov.gr για την υποβολή της αίτησης -Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μέσω διαδικτύου τότε η εφαρμογή παρουσιάζει το μήνυμα: “Ο φορολογούμενος χρειάζεται να απευθυνθεί σε ΔΟΥ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Φορολογική ενημερότητα

      Επίσημος τίτλος

      Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών για την ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο μέσω της πύλης gov.gr απαιτείται να κατέχει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές O αιτών να έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο (με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση τμηματικής καταβολής) τις τυχόν συνολικές ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση βασικές οφειλές του (τόσο ατομικές όσο και οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη για την καταβολή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) άνω των τριάντα (30) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Θα πρέπει ο αιτών να έχει υποβάλλει τις απαραίτητες δηλώσεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Δεν θα πρέπει να υφίσταται εις βάρος του αιτούντος δέσμευση έκδοσης αποδεικτικού από Τελωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 2523/1997 και 46 του ν. 4174/2013.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 12 4174 2013 170 Α

       Περιγραφή Αποδεικτικό ενημερότητας. Tροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του 4583/2018 (Α΄212).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

      • Απόφαση 1274 2013 3398 Β

       Περιγραφή Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ 1065/2014 (Β΄642), ΠΟΛ 1265/2015 (Β΄2862), ΠΟΛ 1038/2016 (Β΄874), ΠΟΛ 1222/2017 (Β΄1/2018), Α.1277/2019 (Β΄2985), Α.1464/2019 (Β΄4820), Α.1265/2020 (Β΄5346), Α.1033/2021 (Β΄703), καθώς και την περ. 40-44 αρ. 1 και παρ. 8 αρ. 2 της Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β’ 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203398

      • Απόφαση 1275 2013 3398 Β

       Περιγραφή Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1275/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ 1065/2014 (Β΄642), ΠΟΛ 1222/2017 (Β΄1/2018) και Α.1265/2020 (Β΄ 5346).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203398

      • Εγκύκλιος 1124 2014

       Περιγραφή Eπικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικηικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A61%CE%97-%CE%A69%CE%A3

       ΑΔΑ ΒΙΦ1Η-Φ9Σ

      • Εγκύκλιος 1141 2016

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/ βεβαίωσης οφειλής

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6143%CE%97-%CE%A3%CE%9B%CE%9B

       ΑΔΑ 6143Η-ΣΛΛ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1002 2018 20 Β

       Περιγραφή Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200020

      • Εγκύκλιος 2205 2021

       Περιγραφή Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A61%CE%A946%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%936

       ΑΔΑ ΨΦ1Ω46ΜΠ3Ζ-2Γ6

      • Εγκύκλιος 1118 2016

       Περιγραφή Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1118/2016

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%956%CE%A3%CE%97-007

       ΑΔΑ ΨΕ6ΣΗ-007

      • Απόφαση 1278 2013 3398 Β

       Περιγραφή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1278/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203398

      • Υπουργική Απόφαση 1123 2012 1665 Β

       Περιγραφή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1123/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201665

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/6/14 2014 486 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200486

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ σε συνεργασία με τον πολίτη συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία.

       Σημειώσεις Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π., στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, συμπληρώνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώνει πρόσθετα τον ζητούμενο πενταψήφιο Αριθμό Ειδοποίησης, τον οποίο αντιγράφει από οποιοδήποτε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του ενδιαφερομένου των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι μη φυσικό πρόσωπο, στο ίδιο πεδίο συμπληρώνεται, αντί Αριθμού Ειδοποίησης, ο αριθμός “99999”.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκτύπωση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει και παραδίδει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας στον πολίτη

       Όχι Ναι


      • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών.

       Ναι Ναι


      • 4 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

       Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

       Όχι Όχι


      • 5 Έναρξη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο πολίτης επιλέγει το κουμπί "Συνέχεια" για να εμφανιστεί η φόρμα των στοιχείων του

       Όχι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση πεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο πολίτης πρέπει να συμπληρώσει τα 2 υποχρεωτικά πεδία που είναι: - η "Αιτία έκδοσης" που αποτελείται από 4 συγκεκριμένες επιλογές για να διαλέξει τη μία. Κατά την επιλογή μίας από αυτές την "είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα (πλην κεντρικής διοίκησης)" ενεργοποιείται και ένα επιπλέον πεδίο το "Στοιχεία Τίτλου Πληρωμής" που είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου - ο "Φορέας που θα κατατεθεί" που είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή αίτησης και εκτύπωση φορολογικής ενημερότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Δίνονται στον πολίτη οι επιλογές: - να εκτυπώσει και να μεταφορτώσει τοπικά το αρχείο της παραγόμενης φορολογικής ενημερότητας. - να επιστρέψει να επαναλάβει την διαδικασία με άλλο συνδυασμό δεδομένων (άλλη χρήση).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μέσω διαδικτύου τότε η εφαρμογή παρουσιάζει το μήνυμα: “Ο φορολογούμενος χρειάζεται να απευθυνθεί σε ΔΟΥ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.