Αποδοχή και δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς ή μεμονωμένης εθνικής έγκρισης σε οχήματα ((ΕΕ) 858/2018)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηafaee08a-cd41-4e9b-814b-20d7db4b881d 017340

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 4

  Κόστος

  100
  -
  200

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η ισχύς των εθνικών εγκρίσεων τύπου οχημάτων περιορίζεται στην επικράτεια του κράτους μέλους του οποίου η αρχή έγκρισης έχει χορηγήσει τη σχετική έγκριση τύπου. Με την παρούσα διοικητική διαδικασία, ύστερα από αίτημα αιτούντος ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά, να ταξινομήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ένα όχημα κατηγορίας Μ ή Ν ή Ο που καλύπτεται από εθνική έγκριση τύπου άλλου κράτους μέλους, η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ως αρμόδια εγκριτική αρχή της χώρας μας, εκδίδει μια σύνθετη διοικητική πράξη με την οποία αποδέχεται την εθνική έγκριση τύπου, εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι οι εθνικές τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει εγκριθεί ο τύπος του οχήματος είναι ισοδύναμες προς τις αντίστοιχες της χώρας μας και η οποία συνιστά ταυτόχρονα Δελτίο Κοινοποίησης, που αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση κάθε οχήματος που τίθεται το πρώτο σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως καινούριο. Η εθνική έγκριση τύπου δύναται να αφορά είτε σε εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς, είτε σε μεμονωμένη εθνική έγκριση. Η παρούσα διοικητική διαδικασία είναι θεσμοθετημένη βάσει των άρθρων 43 & 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση υποβολής

  Σημειώσεις

  Στοιχεία αιτήσεως: Επωνυμία ενδιαφερόμενου. Στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερόμενου & του εκπροσώπου του. Ταχ. Δ/νση. Τ.Κ. Τηλέφωνο. e-mail. Στοιχεία οχήματος, όπως αναφέρονται στην έγκριση τύπου: Αρ. έγκρισης τύπου συμπεριλαμβανομένου του αύξοντος αριθμού επέκτασης. Επωνυμία κατασκευαστή. Μάρκα. Τύπος. Κατηγορία. Στοιχεία αιτούμενης διαδικασίας: Είδος κοινοποίησης: (1) Εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς ή (2) Μεμονωμένη εθνική έγκριση οχήματος. Επιλογή καταχώρησης οχημάτων ως μικτής χρήσης, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1α παρ. 3 της ΥΑ 61512/2900/02 όπως προστέθηκε με την ΥΑ 48300/3544/12/13 (ΦΕΚ 661 Β/21-3-2013). Κατάλογος συνημμένων. Τα συνημμένα που συνοδεύουν την αίτηση περιλαμβάνονται σε χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο 25x35cm στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: «ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και του οχήματος όπως αναφέρονται παραπάνω. Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν να προσκομίζονται στην Υπηρεσία υπό μορφή οπτικού δίσκου ή με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται στον κατάλογο συνημμένων της αιτήσεως.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό, Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση απόφασης αποδοχής και δελτίου κοινοποίησης Εθνικής Έγκρισης Τύπου μικρής σειράς ή Εθνικής Μεμονωμένης Έγκρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση απόφασης αποδοχής και δελτίου κοινοποίησης Εθνικής έγκρ. τύπου μικρ. σειράς, μεμονωμένης έγκρ. ((ΕΕ) 858/2018)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (επιστολή)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,


       • 1 Διοικητικές Η αίτηση κατατίθεται από τον κατασκευαστή, εισαγωγέα ή αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή των οχημάτων.

        Όχι Όχι

       • 1 Δελτίο κοινοποίησης μεμονωμένης (εθνικής) έγκρισης άλλης χώρας για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 100 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2824

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Δελτίο κοινοποίησης μεμονωμένης (εθνικής) έγκρισης άλλης χώρας για οχήματα κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3,Ο4 160 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2826

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 3 Δελτίο Κοινοποίησης αρχικό (εθνικής) έγκρισης τύπου (μικρής σειράς) για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 200 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2798

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 4 Δελτίο Κοινοποίησης αρχικό (εθνικής) έγκρισης τύπου (μικρής σειράς) για οχήματα κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2,Ν3, Ο3,Ο4 320 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2799

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 858 2018

        Περιγραφή Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0858-20210926&qid=1651055130396

       • Νόμος 24 2690 1999 45 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 8913, 1089 2013 501 Β
       • Υπουργική Απόφαση 48300, 3544 2013 661 Β
       • Υπουργική Απόφαση 10375, 829 2007 303 Β
       • Υπουργική Απόφαση 18585, 697 2000 490 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της ΣΤ 29900/77 (Β 1318/77) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8UTALmb- Qtl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQyxv6Wsu3rbQfy6kA6oqMwy4FuXn4q0JCBEbptlsJPP

       • Υπουργική Απόφαση 29900 1977 1318 Β

        Περιγραφή ΥΑ ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ 1318Β /29-12-1977): Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHit7hKgnQ3o3dtvSoClrL8L0XCZRk17YXuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtdV PYsJ8Qii-3oFlAFBTWhOxvScWioJOUxTWzYb6lxf

       • 1 Παραλαβή αιτήσεως μετά των συνημμένων της

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 5 Δέσμευση παράβολου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 6 Σύνταξη σχεδίου απόφασης αποδοχής - δελτίου κοινοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 7 Σύνταξη σχεδίου απόφασης απόρριψης αιτήματος αποδοχής έγκρισης - έκδοσης δελτίου κοινοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 8 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου απόφασης αποδοχής - δελτίου κοινοποίησης / απόρριψης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 9 Πρωτοκόλληση σχεδίου απόφασης αποδοχής - δελτίου κοινοποίησης / απόρριψης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 10 Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου απόφασης αποδοχής - δελτίου κοινοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 11 Ανάρτηση αρχείου EXCEL και ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου απόφασης αποδοχής - Δελτίου Κοινοποίησης σε ΤΑΟ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 12 Ανάκτηση αρχείων από ΤΑΟ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 13 Αποστολή αρχείων σε ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Ναι       • 1 Έγκριση τύπου Έγκριση

        Έγκριση τύπου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αντίγραφο της/των προς κοινοποίηση έγκρισης/εγκρίσεων τύπου μαζί με τα σχετικά μέρη του πακέτου πληροφοριών του άρθρου 26 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf ει δυνατόν με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναζήτησης και απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αποθήκευσης τροποποιήσεων). Εφόσον πρόκειται για ολοκληρωμένο όχημα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει και την έγκριση τύπου του βασικού οχήματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αρχείο EXCEL Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Αρχείο EXCEL

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών https://www.yme.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μεταφορές > Τεχνολογία Οχημάτων > Μηχανογραφικό Σύστημα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων Βρίσκονται αναρτημένα πρότυπα αρχεία EXCEL, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής: (α) Επιβατικά (β) Φορτηγά (γ) Λεωφορεία (δ) Ρυμουλκούμενα / Ημιρυμουλκούμενα με καταχωρημένη την αρίθμηση των προς συμπλήρωση στηλών και την περιγραφή του απαιτούμενου τεχνικού χαρακτηριστικού καθώς και αναλυτική επεξήγηση, υπό μορφή πτυσσόμενου σχολίου, με οδηγίες και περιορισμούς καταχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο αιτήματος έκδοσης ενός Δελτίου Κοινοποίησης καλείται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, να συμπληρώσει τις τιμές των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών σε τόσες γραμμές του λογιστικού φύλλου εργασίας, όσες και οι παραλλαγές / εκδόσεις που επιθυμεί να περιλαμβάνει το Δελτίο Κοινοποίησης· κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μια παραλλαγή / έκδοση του οχήματος και κάθε στήλη σε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό. Λόγω του ότι μέσω του ως άνω αρχείου EXCEL τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε παραλλαγής / έκδοσης του οχήματος θα εισαχθούν στο ΤΑΟ, το αρχείο υπόκειται στους κάτωθι τεχνολογικούς περιορισμούς, που επιβάλλονται από το ως άνω σύστημα: (*): Το αρχείο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο ως: «Βιβλίο εργασίας του EXCEL 97 – 2003». (**): Το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ένα – το ενεργό Φύλλο Εργασίας. (***): Το αρχείο δεν θα πρέπει να έχει Κεφαλίδες / Υποσέλιδο. (****): Οι καταχωρήσεις των στοιχείων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν συναρτήσεις και μακροεντολές. (*****): Τα πεδία που δεν συμπληρώνονται θα πρέπει καταρχήν να μένουν εντελώς κενά, χωρίς τελείες ή παύλες, διασφαλίζοντας αυτήν την απαίτηση με τη χρήση του πλήκτρου (del).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Εναλλακτικές απαιτήσεις κράτους μέλους Απόφαση

        Εναλλακτικές απαιτήσεις κράτους μέλους

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οι εναλλακτικές απαιτήσεις του κράτους μέλους, βάσει των οποίων έχει εκδοθεί η υποβληθείσα προς κοινοποίηση εθνική έγκριση θα πρέπει συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, εκτός εάν είναι ήδη μεταφρασμένα στην αγγλική.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Συμπληρωματικά στοιχεία Άλλο

        Συμπληρωματικά στοιχεία

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η κωδικοποίηση της αρίθμησης των τεχνικών χαρακτηριστικών στο αρχείο EXCEL αντιστοιχεί με αυτή του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στις εγκρίσεις τύπου, από όπου και αντλούνται. Εάν ωστόσο: (Α): Ορισμένα από τα απαιτούμενα στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών δεν περιλαμβάνονται στην έγκριση τύπου ή / και: (Β): Ορισμένες από τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος προσκρούουν σε συγκεκριμένους «Περιορισμούς Ταξινόμησης»: ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης, που να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της καταχωρηθείσας τιμής του συγκεκριμένου τεχνικού χαρακτηριστικού. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία κατά σειρά προτεραιότητας μπορεί να είναι: (i) Επιμέρους εγκρίσεις τύπου, στις οποίες βασίζεται η κοινοποιηθείσα έγκριση τύπου. (ii) Βεβαίωση του κατασκευαστή. (iii) Εργοστασιακά εγχειρίδια - prospectus του οχήματος. (iv) Βεβαίωση της ελληνικής αντιπροσωπείας, εφόσον πρόκειται για ελεύθερη επιλογή συγκεκριμένου τεχνικού χαρακτηριστικού μέσω εγκεκριμένων εναλλακτικών επιλογών στο πλαίσιο συγκεκριμένης κοινοποιούμενης παραλλαγής / έκδοσης του οχήματος. (Γ): Πρόκειται για Δελτίο Κοινοποίησης ενός (1) μόνο συγκεκριμένου οχήματος, μη ευρείας κυκλοφορίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) αυτού (Ά & Β΄ ΦΑΣΗΣ, εφόσον πρόκειται για ολοκληρωμένο όχημα). Η κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf ει δυνατόν με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναζήτησης και απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αποθήκευσης τροποποιήσεων). Οι περιορισμοί στις ταξινομήσεις οχημάτων, που προκύπτουν από διατάξεις κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοψίζονται σε Εγκυκλίους οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών https://www.yme.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μεταφορές > Τεχνολογία Οχημάτων > Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων > Περιορισμοί Ταξινόμησης Οχημάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.