Αποζημίωση θυμάτων από εγκλήματα βίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa3ac7eb-b27c-4efa-9eb9-747613ce69b2 726607

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα ανθρώπινων δικαιωμάτων / Ελληνική αρχή αποζημίωσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

50 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποζημίωση θυμάτων από τα παρακάτω εγκλήματα βίας που έχουν τελεστεί στην Ελλάδα: Εγκλήματα βίας από πρόθεση ή εγκλήματα που προβλέπονται σε άρθρα του ΠΚ την εμπορία ανθρώπων "trafficking", την υπαγωγή σε καθεστώς δουλείας ή σε παρεμφερείς προς τη δουλεία πρακτικές, την υπαγωγή σε καθεστώς ειλωτείας, την εργασία ή την επαιτεία του θύματος (εργασιακή εκμετάλλευση), την τέλεση εγκληματικών πράξεων από αυτό, την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του σώματός του, την τέλεση από αυτό γενετήσιων πράξεων, πραγματικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση (γενετήσια εκμετάλλευση) ή τον εξαναγκασμό του σε τέλεση γάμου, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, κατάχρηση ανηλίκων, πορνογραφία ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής του Ποινικού Κώδικα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα ανθρώπινων δικαιωμάτων / Ελληνική αρχή αποζημίωσης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά είναι στην ελληνική γλώσσα

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση αποζημίωσης προς την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης

Σημειώσεις

Η αποζημίωση καλύπτει τα ιατρικά έξοδα και νοσήλια, την εξειδικευμένη ψυχική και ψυχολογική υποστήριξη του θύματος όταν δεν υφίσταται δημόσια δομή ψυχικής - ψυχολογικής στήριξης στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του θύματος, την απώλεια εισοδήματος για εύλογο χρονικό διάστημα, τις δαπάνες αλλαγής περιβάλλοντος και κατοικίας, ιδίως τις δαπάνες μετακόμισης και αγοράς απαραίτητων καταναλωτικών αγαθών για την μετεγκατάσταση σε ασφαλές περιβάλλον και τα έξοδα κηδείας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την Αρχή Αποζημίωσης δεν προσκομιστεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Σε περίπτωση που η αίτηση αποζημίωσης γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται στον αιτούντα, ενώ αν η αίτηση απορριφθεί, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποζημίωση θυμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Ελληνική Αρχή Συνδρομής θυμάτων εγκληματικών πράξεων, Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Δικαστικές Η αξίωση αποζημίωσης γεννάται: α) στην περίπτωση που ο δράστης του εγκλήματος δεν διαθέτει τους απαιτούμενους προς τούτο πόρους, από την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, β) στην περίπτωση που δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη, από τη θέση της δικογραφίας στο αρχείο αγνώστων δραστών και γ) στην περίπτωση που ο δράστης δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά ή να του επιβληθεί ποινή, από τη θέση της δικογραφίας στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή από την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή από την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή από την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οριστική περάτωση της υπόθεσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Να προσκομιστεί το αποδεικτικό καταβολής παραβόλου μέχρι την εξέταση της αίτησης από την Αρχή Αποζημίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Δικαιολογητικά για την απώλεια εισοδήματος

       Όχι Όχι

      • 4 Ιατρικές Έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης (σωματικής ή ψυχικής) που δεν καλύφθηκαν από ασφαλιστικά ταμεία κλπ

       Όχι Όχι

      • 5 Απώλειας Παραστατικά εξόδων σε περίπτωση θανάτου (κηδείας).

       Όχι Όχι

      • 1 Αποζημίωση θυμάτων εγκλημάτων βίας 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5518

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Νόμος 3811 2009 231 Α

       Περιγραφή Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100231

      • 1 Κατάθεση αίτησης στην Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών καταθέτει την αίτηση αποζημίωσης στην Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Καθορισμός ημερομηνίας εξέτασης της υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης προσδιορίζει την εξέταση της υπόθεσης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση υπόθεσης και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης εξετάζει την υπόθεση και αποφαίνεται οριστικά εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προσδιορισμού της υπό κρίση αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης κοινοποιεί την απόφαση της στον αιτούντα. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους, η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα και στην οικεία Αρχή Συνδρομής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ημεδαπού δικαίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Δικαστικός έλεγχος


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά της απόφασης της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στον αιτούντα και στο Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 7 Καταβολή αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η απόφαση για καταβολή αποζημίωσης αποστέλλεται στο Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για καταβολή του ποσού στον/στη δικαιούχο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.