Απονομή μερίσματος από το Μ.Τ.Α. στους εξερχόμενους της ενεργού υπηρεσίας στρατιωτικούς-μετόχους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4bd6d083-c75c-4168-b896-37839756baf3 516373

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
7
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απονομή μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στους εξερχομένους της ενεργού υπηρεσίας μετόχους του. Οι εξερχόμενοι της ενεργού υπηρεσίας μέτοχοι δικαιούνται μέρισμα, εφόσον δικαιωθούν σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό τους φορέα και τους καταβάλλεται η σύνταξη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το μέρισμα διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά στις περιπτώσεις που επέρχεται διακοπή καταβολής, προσωρινή ή οριστική, της σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό τους φορέα. Το μέρισμα χορηγείται από την ημερομηνία που αρχίζει η καταβολή της κύριας σύνταξης. Για την ανεύρεση του ποσού του μερίσματος πολλαπλασιάζονται τα μερίδια που δικαιούται ο μερισματούχος με την τιμή του μεριδίου. Η τιμή μεριδίου καθορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υ.ΕΘ.Α., ανάλογα με τα πραγματοποιηθέντα καθαρά έσοδα και κέρδη του Ταμείου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται σε αυτή τη Διαδικασία συγκεντρώνονται και αποστέλλονται, υπηρεσιακά, στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με μέριμνα του Οικονομικού-Λογιστικού Κέντρου Αεροπορίας (ΟΛΚΑ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απονομής μερίσματος μετόχου

Σημειώσεις

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Μερίσματος από το ΜΤΑ στους συνταξιοδοτούμενους στρατιωτικούς της ΠΑ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή μερίσματος από το Μ.Τ.Α. στους εξερχόμενους της ενεργού υπηρεσίας στρατιωτικούς-μετόχους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο εξερχόμενος της ενεργού υπηρεσίας στρατιωτικός θα πρέπει να έχει δικαιωθεί σύνταξης και αυτή να του καταβάλλεται.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Φύλλο Διακοπής Μισθού Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο Διακοπής Μισθού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για τυχόν μεταβολές σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.ά Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για τυχόν μεταβολές σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.ά

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Προεδρικό Διάταγμα αποστρατείας Νομοθετικό κείμενο

       Προεδρικό Διάταγμα αποστρατείας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • 6 Βεβαίωση ΓΕΑ/ΟΛΚΑ για θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος την 31-12-2010 Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΓΕΑ/ΟΛΚΑ για θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος την 31-12-2010

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο ΙΒΑΝ Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο ΙΒΑΝ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 8 Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου Δήλωση

       Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mta.haf.gr/forms/forms-mta/yp-dil-apogr-neoy-mer/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 9 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 10 Αποδεικτικό έγγραφο Α.Μ.Κ.Α. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικό έγγραφο Α.Μ.Κ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 11 Αποδεικτικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και οικείας Δ.Ο.Υ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και οικείας Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 12 Συνταξιοδοτική Πράξη Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Συνταξιοδοτική Πράξη

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Το αντίγραφο της Συνταξιοδοτικής Πράξης λαμβάνεται από το Ταμείο, ηλεκτρονικά, από τη Γ.Γ.Π.Σ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • Αναγκαστικός Νόμος 3, 9 1988 1939 414 Α
      • Νόμος 2913 2001 102 Α
      • 1 Συγκέντρωση και αποστολή δικαιολογητικών από τη Μονάδα της Π.Α. στο ΓΕΑ/ΟΛΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης και διακαιολογητικών από ΓΕΑ/ΟΛΚΑ. Επεξεργασία και διαβίβασή τους στο Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη Συνταξιοδοτικής Πράξης από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 6 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 8 Διαβίβαση Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 9 Καταχώριση στο σύστημα πληρωμών των μερισματούχων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.