Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε ΑΕΙ Εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb4d6440-1924-46ce-9106-8e3fdb8c2795 475726

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων κριτηρίων. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις καθώς και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δύνανται να τις καλύψουν. Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εισηγήσεων των αρμοδίων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού και των οικείων Διπλωματικών Αρχών, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές.

Οι αιτήσεις έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και να συνταχθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες, ικανοποιούνται δε μόνον εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης σε ΑΕΙ εξωτερικού

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης

anakliseis-dipode@minedu.gov.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων

enstaseis-dipode@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιηση μεσω ΟΠΣ της υπηρεσιας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε ΑΕΙ Εξωτερικού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΔΙΠΟΔΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Δύνανται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά επιστημονικά προσόντα και τουλάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 3 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) και άνω έτη απόσπασης στο εξωτερικό

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει» και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος διακοπής της απόσπασης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο

       Όχι Όχι

      • 11 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο/Η αιτών/ουσα πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρισης ΔΙΠΟΔΕ

       Όχι Όχι

      • 1 Mεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Mεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικό

       Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 16/1A 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 58256/Η2 2021 2464 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής για τοποθέτησή τους σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202464

       ΑΔΑ 6ΘΦ446ΜΤΛΗ-Μ3Γ

      • 1 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΑΕΙ του εξωτερικ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας, κριτηρίων. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις καθώς και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δύνανται να τις καλύψουν. Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εισηγήσεων των αρμοδίων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού και των οικείων Διπλωματικών Αρχών, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης (ψηφιακά) - Οριστικοποίηση - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Με την «Οριστική Καταχώριση» η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και να συνταχθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες, ικανοποιούνται δε μόνον εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 4 πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων. Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά/ακαδημαϊκά έτη. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση επιτροπής επιλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό διενεργείται από Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία αιτήσεων - Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων -Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έργο της Επιτροπής είναι: α) Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση και η μοριοδότησή τους. β) Η απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας απόφασης. γ) Η σύνταξη προσωρινών αξιολογικών πινάκων

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αξιολογικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο email enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εξετάζονται οι ενστάσεις των υποψηφίων

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η επιτροπή καθορίζει την ημερομηνίας της συνέντευξης καθώς και τον τόπο πραγματοποίησής της. Η ως άνω ημερομηνία και ο τόπος πραγματοποίησής της αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Όχι Όχι


      • 8 Κατάρτιση τελικών αξιολογικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σύνταξη τελικών πινάκων επιλογής γίνεται κατά φθίνουσα σειρά (με βάση το άθροισμα των μορίων, που προκύπτουν από τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και από τη συνέντευξη κατά χώρα και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ανάλογα με τη γνώση ξένης γλώσσας την οποία δηλώνουν.

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι, προς απόσπαση, εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και κλάδο. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης.

       Όχι Όχι


      • 9 Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης συντάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες οι οποίοι κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την κύρωσή τους, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την κύρωσή τους

       Όχι Όχι


      • 10 Επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 1. Πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών των περιπτώσεων: α) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση τριετίας, β) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετίας, γ) παράταση έκτου (6ου) έτους απόσπασης, 2. Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον βασικό πίνακα κάθε Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και βάσει της σειράς προτίμησης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην αρχική τους αίτηση. 3. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς απόσπαση εκπαιδευτικών του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα τα εναπομείναντα κενά καλύπτονται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον εναλλακτικό πίνακα. 4. Προτίμηση του εκπαιδευτικού στον εναλλακτικό πίνακα που προηγείται του κύριου δεν ικανοποιείται αν δεν εξαντληθεί για το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προτίμησης ο βασικός πίνακας. Αν μετά τη λήξη της διαδικασίας επιλογής παραμένουν κενές θέσεις και στους αξιολογικούς πίνακες περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που δεν αποσπώνται στα Ιδρύματα που είχαν ήδη δηλώσει, μπορεί να τους ζητηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση για τις κενές θέσεις που απέμειναν. 5. Ακολούθως, εξετάζονται οι προβλεπόμενες στις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, κατ΄ εξαίρεση, αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ΑΕΙ εξωτερικού

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.