Αποσπάσεις Υπαλλήλων άλλων Φορέων σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση58a137f9-a48a-47f3-964f-5a1d9e83de81 332162

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε απόσπαση υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκουν σε άλλους φορείς του δημοσίου και επιθυμούν να αποσπασθούν στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και σε λοιπές Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπάλληλο στον φορέα του, ο οποίος τη διαβιβάζει, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Διαβιβαστικό έγγραφο από τον φορέα του υπαλλήλου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων φορέων (εκτός ΥΠ.ΕΞ) σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Προϋποθέσεις απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 329 παρ.9 και 11 του ν.4781/2021 (ΦΕΚ 31/Α): 1. Αφορά σε υπαλλήλους που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στην Τράπεζα της Ελλάδος 2. Ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ 3. Γνωρίζουν άπταιστα την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα 4. Έχουν γνώση και εμπειρία από την λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά προτίμηση λόγω της θέσης ή του έργου τους στον Φορέα προέλευσης 5. Θα πρέπει να υφίσταται αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη 6. Οι τακτικές αποδοχές, η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος 7.Η απόσπαση πραγματοποιείται, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί έως τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου. 8.Ο ως άνω χρονικός περιορισμός δεν καταλαμβάνει όσους τοποθετούνται επικεφαλής των Τμημάτων (Μονάδων) της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει οκταετία από τη λήξη της προηγούμενης τοποθέτησής τους στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή, η νέα απόσπαση πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προϋποθέσεις απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε διεθνείς οργαρνισμούς, βάσει των διατάξεων του άρθρου 329 παρ.10 και 11 του ν.4781/2021 (ΦΕΚ 31/Α): 1. Αφορά σε υπαλλήλους υπουργείων 2. .Ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ 3.Γνωρίζουν άπταιστα την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα 4. Έχουν γνώση και εμπειρία από την λειτουργία των διεθνών οργανισμών, κατά προτίμηση λόγω της θέσης ή του έργου τους στον Φορέα προέλευσης 5. Θα πρέπει να υφίσταται αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη 6. Οι τακτικές αποδοχές, η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. 7.Η απόσπαση πραγματοποιείται, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί έως τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Προϋποθέσεις απόσπασης υπαλλήλων σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ.2α του ν.4781/2021 (ΦΕΚ 31/Α): 1 Αφορά σε υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 2. Οι δε πάσης φύσεως αποδοχές τους βαρύνουν τον φορέα προέλευσης 3. Απαιτείται συνάφεια προς το αντικείμενο, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται ειδικά στο αρχικό αίτημα. 4. Η χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 5 Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση με θέμα "απόσπαση σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών". Αίτηση

       Αίτηση με θέμα "απόσπαση σε Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών".


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στον Φορέα του. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναφέρει ρητά σε ποια/ποιές Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ενδιαφέρεται να αποσπασθεί καθώς και τις σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την σχετική απόσπαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στον Φορέα του συνημμένο στην αίτησή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το σύντομο βιογραφικό σημείωμα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στον Φορέα του, συνημμένο στην αίτησή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 4 Τίτλος σπουδών που θα πιστοποιειται η άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (απαραίτητο δικαιολογητικό στην περίπτωση απόσπασης βάσει των διατάξεων του Ν.4781/2021 άρθρο 329 παρ.9 και 10). Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών που θα πιστοποιειται η άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (απαραίτητο δικαιολογητικό στην περίπτωση απόσπασης βάσει των διατάξεων του Ν.4781/2021 άρθρο 329 παρ.9 και 10).


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στον Φορέα του συνημμένο στην αίτησή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 5 Διαβιβαστικό έγγραφο του Φορέα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου με το οποίο θα διαβιβαστούν η αίτηση και τα λοιπά συνημμένα δικαιολογητικά περί απόσπσης υπαλλήλου σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαβιβαστικό έγγραφο του Φορέα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου με το οποίο θα διαβιβαστούν η αίτηση και τα λοιπά συνημμένα δικαιολογητικά περί απόσπσης υπαλλήλου σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: α)Στο διαβιβαστικό έγγραφο του Φορέα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η/οι Αρχή/ές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στην/στις οποία/ες αφορά η απόσπαση, οι αντίστοιχες διατάξεις, η σύμφωνη γνώμη του Φορέα περί της απόσπασης καθώς και το διάστημα απόσπασης. β)Ειδικά στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου σε ΜΕΑ ΕΕ και ΜΑ ΝΑΤΟ (διατάξεις άρθρου 329, παρ.9 και 10 του ν.4781/2021) θα πρέπει να διευκρινίζεται στο διαβιβαστικό έγγραφο του Φορέα, εάν ο προς απόσπαση υπάλληλος πρόκειται να αντικαταστήσει άλλον ή εάν αφορά σε νέα θέση καθώς και εάν πληροί τις προϋποθέσεις του αρθρου 329, παρ.9 και 10 του ν.4781/2021. γ)Ειδικά στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου εκπαιδευτικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 16, 2α θα πρέπει στο διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας να επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού σε σχολεία ή υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στην χώρα που βρίσκεται η Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ, στην οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος να αποσπασθεί. δ)Ειδικά στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου βάσει των διατάξεων του άρθρου 16, 2α θα πρέπει στο διαβιβαστικό έγγραφο του Φορέα του υπαλλήλου να επιβεβαιώνεται ότι ικανοποιείται η προϋπόθεση της συνάφειας του αντικειμένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 329 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εμπειρία από τη λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση λόγω της θέσης ή του έργου τους στον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγματοποιείται, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και μπορεί να πα- ραταθεί έως τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει όσους τοποθετούνται επικεφαλής των Τμημάτων (Μονάδων) της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει οκταετία από τη λήξη της προηγούμενης τοποθέτησής τους στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή, η νέα απόσπαση πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης.».(παράγραφος 9)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 329 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή 10. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να αποσπώνται σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς υπάλληλοι άλλων υπουργείων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εμπειρία από τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών, κατά προτίμηση λόγω της θέσης ή του έργου τους στον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγματοποιείται, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη και μπορεί να παραταθεί έως τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου.(παραγραφος 10)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 16 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής, μπορεί να τοποθετούνται στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Οι τοποθετούμενοι υπάλληλοι ανακοινώνονται στις αρχές του κράτους διαπίστευσης από την οικεία διπλωματική ή προξενική Αρχή, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Οι δε πάσης φύσεως αποδοχές τους βαρύνουν τον φορέα προέλευσης. Για τις τοποθετήσεις αυτές, που θα πραγματοποιηθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος απαιτείται συνάφεια προς το αντικείμενο, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται ειδικά στο αρχικό αίτημα και η χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Η γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής αναφέρεται και στο αντικείμενο εργασίας.(παραγραφος 16 2α)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Διαβίβαση προς την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών του αιτήματος/ δικαιολογητικών απόσπασης από τον Φορέα του αποσπώμενου υαπλλήλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Ελεγχος από την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του ΥΠΕΞ της αίτησης /δικαιολογητικών - Αποστολή εγγράφου προς την Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ για διατύπωση γνώμης του επικεφαλής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αίτησης/δικαιολογητικών προς την ΣΤ4 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΞ για τον καθορισμό ύψους δαπάνης αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, που δικαιούται ο αποσμώμενος υπάλληλος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή της Βεβαίωσης κάλυψης δαπάνης απόσπασης για όλο το διάστημα αυτής, από τον Φορέα του αποσπώμενου υπαλλήλου προς την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του ΥΠΕΞ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη/Υπογραφή και Αποστολή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του ΥΠΕΞ προς τον συναρμόδιο Φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή υπογεγραμμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης /Ανάρτηση της στην Διάυγεια/ Κοινοποίηση της στον συναρμόδιο Φορέα και στον αποσπώμενο υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.