Αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων φορέων σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd18337d-3777-4da3-8e54-ace65ac21549 690365

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων φορέων σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ειδικότερα σε : 1 ) απόσπαση υπαλλήλων άλλων φορέων σε κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών -(άρθρο 329 παρ.14 του ν.4781/2021- ( Α΄ 31).

2) απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ένστολων ή μη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την στελέχωση της Εθνικής Μονάδας ETIAS στο Υπουργείο Εξωτερικών (άρθρο 6 παρ.2 και άρθρο 7 του ν.4998/2022 ( Α΄221).

3) απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς . για την στελέχωση του Γραφείου υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο παρ.74 του ν.4781/2021 (Α 31).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απόσπαση σε κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Σημειώσεις

Υποβάλλεται απο τον ενδιαφερόμενο στην ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων φορέων σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές 1 ) Περίπτωση απόσπασης υπαλλήλων άλλων φορέων σε Κεντρική Υπηρεσία και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών -(άρθρο 329 παρ.14 του ν.4781/2021- ( Α΄ 31). Προϋποθέσεις: α) Οι υπάλληλοι θα πρέπει να υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,. β) Η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, γ) Η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, χωρίς δυνατότητα παράτασης. 2) Περίπτωση απόσπασης για την στελέχωση της Εθνικής Μονάδας ETIAS στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΑΡΘΡΟ 6 παρ.2 και άρθρο 7 του ν.4998/2022 ( Α΄221). Προϋποθέσεις: α) μόνιμοι υπάλληλοι, ένστολοι ή μη, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 3) Περίπτωση απόσπασης για την στελέχωση του Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο παρ.74 του ν.4781/2021 (Α 31). Προϋποθέσεις: α) Δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε δικηγόροι με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν στους ανωτέρω Φορείς β) Η απόσπαση είναι δυνατόν να αφορά έως δύο (2) από τις πέντε (5) θέσεις προσωπικού γ) Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υ.Π.Δ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής διάταξης, τηρουμένων πάντως του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α` 248), της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α` 251) και του άρθρου 68 του ν. 4954/2022 (Α` 136). δ) Οι πάσης φύσεως αποδοχές με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς, των αποσπώμενων, καταβάλλονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. ε) Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 14 του άρθρου 329.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση απόσπασης σε Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Αίτηση

       Αίτηση απόσπασης σε Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η αίτηση απόσπασης θα υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης .Στην σχετική αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την αιτούμενη απόσπαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα υποβληθεί με την αίτηση απόσπασης από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 329 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, χωρίς δυνατότητα παράτασης.(παράγραφος 14)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 74 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Για τις ανάγκες υποστήριξης του Γραφείου Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, συστήνονται πέντε (5) θέσεις προσωπικού που καλύπτονται είτε από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μέσω απόσπασης είτε από δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς μέσω απόσπασης. Η απόσπαση είναι δυνατόν να αφορά έως δύο (2) από τις πέντε (5) θέσεις προσωπικού και διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υ.Π.Δ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής διάταξης, τηρουμένων πάντως του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α` 248), της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α` 251) και του άρθρου 68 του ν. 4954/2022 (Α` 136). Οι πάσης φύσεως αποδοχές με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, συμπεριλαμβανομέ-νης της προσωπικής διαφοράς, των αποσπώμενων, καταβάλλονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 14 του άρθρου 329».

       • Το άρθρο 74 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 12 του Ν. 4998/2022 (ΦΕΚ Α 221/30.11.2022)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 6,7 4998 2022 221 Α

       Περιγραφή Στελέχωση Εθνικής Μονάδας ETIAS 1. Στην Εθνική Μονάδα ETIAS προΐσταται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α` ή υπάλληλος του κλάδου των εμπειρογνωμόνων με βαθμό τουλάχιστον Εμπειρογνώμονα Συμβούλου Α`. 2. Η Εθνική Μονάδα ETIAS στελεχώνεται από υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και των κλάδων εμπειρογνωμόνων, διοικητικού προξενικού, επικοινωνιών και πληροφορικής, οι οποίοι εξαιρούνται από τους χρονικούς περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4781/2021 (Α` 3.Δύνανται να υπηρετούν σε αυτό με απόσπαση και άλλοι μόνιμοι υπάλληλοι, ένστολοι ή μη, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο χρόνος της απόσπασης των ανωτέρω υπαλλήλων στην Εθνική Μονάδα ETIAS λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας τους στη θέση από την οποία προέρχονται, για κάθε έννομη συνέπεια, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογικής και της μισθολογικής τους εξέλιξης, καθώς και της ασφαλιστικής τους κατάστασης. Διαδικασία απόσπασης στην Εθνική Μονάδα ETIAS 1. Η απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Μονάδα ETIAS πραγματοποιείται για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία (3) έτη, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής και σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. 2. Η τριμελής επιτροπή της παρ. 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο της Γ` Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του άρθρου 100 του ν. 4781/2021 (Α` 31), β) τον Προϊστάμενο της Γ4` Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen του άρθρου 106 του ν. 4781/2021 και γ) τον Προϊστάμενο της ΣΤ1` Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του άρθρου 117 του ν. 4781/2021, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 3. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Ειδικά για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η απόφαση της παρ. 1 εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 32 του π.δ. 11/2021 (Α` 21), αφού η εισήγηση της τριμελούς επιτροπής διαβιβαστεί στο αρμόδιο συμβούλιο του ιδίου άρθρου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100221

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και σχετικού δικαιολογητικού (Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών) του ενδιαφερόμενου υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει την αίτησή του με συνημμένο πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στην ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος αίτησης/ δικαιολογητικού, σύνταξη και υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τους συναρμόδιους Υπουργούς (όπου προβλέπεται Κοινή Υπουργική Απόφαση)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.