Αποστολή ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού στο εσωτερικό της χώρας, σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση540e58f3-ce6c-48ef-9f20-25ae42f88642 545836 Dispatch of tax stamped films within the country, to another EU Member State, or to a Third Country

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαγωγή ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλα κράτη - μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού του εσωτερικού της χώρας ή Τρίτων Χωρών ή άλλων κρατών – μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Αποστολή ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού στο εσωτερικό της χώρας, σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφοδιασμός δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

      Επίσημος τίτλος

      Αποστολή ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού στο εσωτερικό της χώρας, σε άλλο κράτος-μέλος της εε ή τρίτη χώρα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       L2


      • 1 Επαγγελματικές Η διάθεση ενσήμων ταινιών γίνεται στα κάτωθι πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν.2960/01: α) στον εγκεκριμένο αποθηκευτή, εγγεγραμμένο παραλήπτη του εσωτερικού και εγκεκριμένο αποθηκευτή άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στον φορολογικό αντιπρόσωπο εγκεκριμένου αποθηκευτή άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) στον εισαγωγέα από τρίτες χώρες και δ) στο πρόσωπο που έχει άδεια να παράγει βιομηχανοποιημένα καπνά στο εσωτερικό της χώρας, εκτός καθεστώτος αναστολής

       Όχι Όχι

      • Νόμος 106 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αναφέρεται στη διάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών στα δικαιούμενα πρόσωπα και στην επικόλληση αυτών στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσής τους στους καταναλωτές. Τροποποιήθηκε από τα άρθρα 1 του ν.3583/07, ΦΕΚ Α΄142 και 85 του ν.3842/2010, ΦΕΚ Α΄58, η αναζήτηση των οποίων μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα http://www.et.gr/ του Εθνικού Τυπογραφείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • Άλλο Α.1001 2019 102 Β

       Περιγραφή Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

       Νομικές παραπομπές http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/ap/2019/A 1001/

       ΑΔΑ ΨΛΤΒ46ΜΠ3Ζ-ΧΞΞ

      • Εγκύκλιος Ε.2031 2020

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1001/24.12.2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

       Νομικές παραπομπές http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/egk/2020/E 2031/

       ΑΔΑ ΨΜΟΨ46ΜΠ3Ζ-Γ6Α

      • 1 Κατάθεση εγγύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η εγγυητική επιστολή που καλύπτει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που αναλογούν στα προϊόντα στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες, καταχωρείται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο και λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς (GRN) από το υποσύστημα εγγυήσεων του ICISnet.

       Σημειώσεις Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο παράρτημα III της αριθ. A.1001/24.12.2019 απόφασης

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποδοχή της αίτησης για τη χορήγηση ενσήμων ταινιών, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τα δικαιούμενα πρόσωπα, μέσω του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του ICISnet.

       Όχι Όχι


      • 3 Είσπραξη αξίας ενσήμων ταινιών (φυσική πληρωμή) και έκδοση αποδεικτικού είσπραξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση φυσικής πληρωμής, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος (ταμίας) εισπράττει την αξία των ενσήμων ταινιών, εκδίδοντας το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης.

       Ναι Όχι


      • 4 Είσπραξη αξίας των ταινιών (μέσω του τραπεζικού συστήματος) και έκδοση αποδεικτικού είσπραξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ως τρόπος εξόφλησης η ηλεκτρονική πληρωμή, ο συναλλασσόμενος καταβάλλει, εξ αποστάσεως, μέσω του τραπεζικού συστήματος, την αξία των ταινιών και εκτυπώνει από το ICISnet το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης.

       Ναι Όχι


      • 5 Παράδοση ενσήμων ταινιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής και στη συνέχεια ο αρμόδιος διαχειριστής ενσήμων ταινιών του Τελωνείου παραδίδει στο δικαιούμενο πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του ή στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο την αιτηθείσα ποσότητα των ενσήμων ταινιών.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή ενσήμων ταινιών (σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο κράτος-μέλος)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση επικόλλησης των ενσήμων ταινιών σε βιομηχανοποιημένα καπνά, που κατασκευάζονται σε μονάδες παραγωγής του εσωτερικού της χώρας ή άλλου κράτους-μέλους (κ-μ), η αποστολή των ενσήμων ταινιών πραγματοποιείται από τον συναλλασσόμενο με τα συνήθη εμπορικά έγγραφα του ν. 4308/2014 (Α΄251) και συνοδεύεται από εκτυπωμένο αντίτυπο της Α.Δ.Ε.Τ.

       Σημειώσεις Ο χρόνος αποστολής καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τον δικαιούμενο των ενσήμων ταινιών πρόσωπο.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξαγωγή ενσήμων ταινιών (σε Τρίτη Χώρα).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση επικόλλησης των ενσήμων ταινιών σε βιομηχανοποιημένα καπνά, που κατασκευάζονται σε μονάδες παραγωγής Τρίτων Χωρών, η εξαγωγή των ενσήμων ταινιών πραγματοποιείται από τον συναλλασσόμενο υπό καθεστώς Προσωρινής Εξαγωγής, με σκοπό την επανεισαγωγή αυτών.

       Σημειώσεις Ο χρόνος εξαγωγής καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τον δικαιούμενο των ενσήμων ταινιών πρόσωπο.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών (από εγχώρια καπνοβιομηχανία ή άλλο κράτος - μέλος).


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα βιομηχανοποιημένα καπνά, στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες και προέρχονται από άλλα κ-μ ή μεταφέρονται από φορολογική αποθήκη εγχώριας καπνοβιομηχανίας, διακινούνται με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) και υποβάλλεται αναφορά παραλαβής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή ή τον εγγεγραμμένο παραλήπτη , με την οποία πιστώνεται η Α.Δ.Ε.Τ. και αποδεσμεύεται η κατατεθείσα εγγύηση

       Σημειώσεις Ο χρόνος παραλαβής δεν μπορεί να ξεπερνά τους 5 μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση μη άφιξης των προϊόντων ή μη επιστροφής των ενσήμων ταινιών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, καταβάλονται οι αναλογoύσες φορολογικές επιβαρύνσεις

       Ναι Όχι


      • 9 Εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών (από Τρίτη Χώρα).


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την εισαγωγή στο εσωτερικό της χώρας των βιομηχανοποιημένων καπνών: α) για τις ένσημες ταινίες που επικολλήθηκαν στα εν λόγω προϊόντα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 περί επανεισαγωγής του ΚΑΝ. (ΕΕ) 952/2013, β) ενώ οι αντίστοιχες Α.Δ.Ε.Τ., με τις οποίες είχαν χορηγηθεί οι ένσημες ταινίες, πιστώνονται και αποδεσμεύεται η κατατεθείσα εγγύηση, κατά περίπτωση, ή με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ), στην περίπτωση που αυτό χρησιμοποιείται για τη διακίνηση υπό καθεστώς αναστολής των προϊόντων αυτών μετά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από το Τελωνείο εισαγωγής στη φορολογική αποθήκη ή με το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.) εισαγωγής.

       Σημειώσεις Ο χρόνος εισαγωγής δεν μπορεί να ξεπερνά τους 5 μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση μη άφιξης των προϊόντων ή μη επιστροφής των ενσήμων ταινιών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, καταβάλονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις

       Ναι Όχι


      • 10 Καταστροφή ενσήμων ταινιών που δεν επικολλήθηκαν στις μονάδες συσκευασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ένσημες ταινίες που επιστρέφονται από τις Τρίτες Χώρες ή τα άλλα κ-μ ή από εγχώρια καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς να έχουν επικολληθεί στα βιομηχανοποιημένα καπνά, λόγω βλάβης ή φθοράς, καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 105 του ν. 2960/2001 (Α΄265), πιστώνεται η αντίστοιχη Α.Δ.Ε.Τ. με το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής και αποδεσμεύεται η κατατεθείσα εγγύηση

       Σημειώσεις Ο χρόνος επιστροφής ενσήμων ταινίων για καταστροφή δεν μπορεί να ξεπερνά τους 5 μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.