Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb34038ea-1b44-4169-9670-fb018679096e 618965

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γυμνάσια, Λύκεια

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς (114) και στις απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 24 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β 2005) Υπουργικής Απόφασης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους γονείς/κηδεμόνες τους

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων εξαρτάται εκτός από την επίδοσή τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων και των Εσπερινών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α΄ 199):Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν: α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης.

Για να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β 2005) Υπουργικής Απόφασης, με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο κατά περίπτωση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μη προσμέτρησης απουσιών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Φοίτηση μαθητών/τριών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

      Επίσημος τίτλος

      Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών για την επαρκή φοίτηση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων


      Μητρώα που τηρούνται

      Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Μονάδας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Απουσίες λόγω προβλήματος υγείας Δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος: α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β 314), ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς και για όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Απουσίες λόγω σοβαρών και επειγόντων περιστατικών Δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως: α) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση και κατ οίκον νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου β) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο και κατ οίκον νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου γ) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο και παραμονή κατ οίκον κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 της αρίθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-20219 ΥΑ: α) μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε εγκεκριμένες δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, β) απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα γ) Απουσίες μαθητών/τριών: αα) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, ββ) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γγ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα, δ) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής, ε) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, στ) απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο, ζ) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα, εφόσον οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο, θ) απουσίες ως δύο (2) ημερών που πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Απουσίες λόγω αθλητικών υποχρεώσεων: Δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους: α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠΑΙΘ β) Οι μαθητές/τριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, μπορούν πραγματοποιήσουν μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον απουσίες. γ) Οι μαθητές/τριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομήντα (70) επιπλέον απουσίες. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις περιπτ. β και γ της παρούσας παραγράφου, εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους και για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση κατά περίπτωση από το άρθρο 24 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατά περίπτωση από το άρθρο 24 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι: πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση, πρόσκληση συμμετοχής και βεβαίωση συμμετοχής σε εκδήλωση κ. α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 24, 28 79942 2019 2005 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 24 ρυθμίζει θέματα για τις απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης και το άρθρο 28 τον χαρακτηρισμό φοίτησης και συνέπειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202005

      • 1 Ενημέρωση των κηδεμόνων (ή των μαθητών/τριών, αν είναι ενήλικοι/ες) για τη φοίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ενημερώνει δια ζώσης ή ψηφιακά τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών (ή τους ιδίους/ες, αν είναι ενήλικοι/ες) για τις απουσίες. (σύνολο απουσιών, περιπτώσεις απουσιών που δεν προσμετρώνται, δικαιολογητικά).

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας υποβάλλει αίτηση για τις περιπτώσεις των απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η αίτηση δύναται να κατατεθεί στη σχολική μονάδα ή να αποσταλεί ψηφιακά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφασίζει για τις απουσίες που δεν θα ληφθούν υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης και ενημέρωση κηδεμόνα       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.