Αποφάσεις Μετάθεσης Δικαστικών Επιμελητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdf4d49b0-34c5-41af-b5e5-cd391e7307ae 525125

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μετάθεση δικαστικών επιμελητών. Οι Δικαστικοί Επιμελητές μέσω αίτησής τους και πληρώντας τα κριτήρια που θέτει ο Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών μπορούν να μετατεθούν σε περιφέρεια Εφετείου επιλογής τους. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις μεταθέσεων υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά

το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους. Επί των αιτήσεων μεταθέσεων αποφασίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια των οικείων Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών το αργότερο μέχρι τέλους Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ύστερα

από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Τίτλος

Αίτηση στην οποία αναγράφονται από το Δικαστικό Επιμελητή οι σοβαροί λόγοι που συντρέχουν για την μετάθεσή του και η νέα έδρα του Εφετείου που θέλει να μετατεθεί.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετάθεση Δικαστικού Επιμελητή

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Μετάθεσης Δικαστικών Επιμελητών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η κατάθεση της αίτησης γίνεται αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

       Όχι Όχι

      • 2 Περίστασης Για να γίνει δεκτή η αίτηση μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι τους οποίους επικαλείται ο Δικαστικός Επιμελητής.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Ο Δικαστικός Επιμελητής για να έχει το δικαίωμα μετάθεσης πρέπει να έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στην έδρα του Εφετείου που υπηρετεί.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση μετάθεσης του Δικαστικού Επιμελητή πρέπει να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Εφόσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα της μετάθεσης του Δικαστικού Επιμελητή.

       Ναι Ναι

      • 1 Ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση ή έγγραφο το οποίο τεκμηριώνει τους σοβαρούς λόγους που επικαλείται στην αίτηση μετάθεσής του. Βεβαίωση

       Ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση ή έγγραφο το οποίο τεκμηριώνει τους σοβαρούς λόγους που επικαλείται στην αίτηση μετάθεσής του.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 22 2521 1997 174 Α

       Περιγραφή Οι αιτήσεις μεταθέσεων υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους. Επί των αιτήσεων μεταθέσεων αποφασίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια των οικείων Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών το αργότερο μέχρι τέλους Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100174

      • Νόμος 42 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί με γνώμη των αρμόδιων συλλόγων δικαστικών επιμελητών, να μεταθέσει δικαστικό επιμελητή μετά από αίτηση του σε κενή οργανική θέση άλλου πρωτοδικείου, αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι και εφόσον αυτός έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο πρωτοδικείο που υπηρετεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης μετάθεσης στο τμήμα του πρωτοκόλλου συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που επικαλείται ο αιτών στην αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Χρέωση σε Προϊστάμενο τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο-Επεξεργασία Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση του φακέλων των Δικαστικών Επιμελητών στο αρχείο της Υπηρεσίας προκειμένου να εξακριβωθούν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να γίνει δεκτή η αίτηση τους και να προχωρήσει η διαδικασία της μετάθεσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Ερωτήματα προς τους αρμόδιους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβιβάζονται φωτοαντίγραφα των αιτήσεων μετάθεσης των δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη τριετή υπηρεσία στα Εφετεία που υπηρετούν και παρακαλούμε τους Συλλόγους να γνωμοδοτήσουν επ’ αυτών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 42 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν.2318/1995, Α΄126), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση - απάντηση επί των μεταθέσεων από τους αρμόδιους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απάντηση προς το Υπουργείο αφού συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

       Σημειώσεις Οι σύλλογοι σύμφωνα με το νόμο οφείλουν να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά αν αποδέχονται ή αποδεσμεύουν τους αιτούντες μέχρι τέλος Νοεμβρίου εκάστου έτους.

       Όχι Όχι


      • 6 Θετική Γνωμοδότηση από τον αρμόδιο Σύλλογο Υποδοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Σύλλογος υποδοχής αποδέχεται το σύνολο των αιτούντων προς μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόφαση μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση συντάσσεται με την θετική γνώμη που εξέφρασε ο αρμόδιος Σύλλογος υποδοχής και κάνει δεκτό το αίτημα προς μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση Απόφασης Μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση δεν συντάσσεται με την αρνητική γνώμη που εξέφρασε ο αρμόδιος Σύλλογος υποδοχής και κάνει δεκτό το αίτημα προς μετάθεση.

       Ναι Ναι


      • 9 Αρνητική Γνωμοδότηση από τον αρμόδιο Σύλλογο Υποδοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Σύλλογος υποδοχής δεν αποδέχεται μέρος ή σύνολο των αιτούντων προς μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 10 Θετική απάντηση της Διοίκησης - Απόφαση μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση δεν συντάσσεται με την αρνητική γνώμη που εξέφρασε ο αρμόδιος Σύλλογος υποδοχής και κάνει δεκτό το αίτημα προς μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση Απόφασης Μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση μετάθεσης προς τους αποδέκτες.

       Ναι Ναι


      • 12 Αρνητική απόφαση της Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση συντάσσεται με την αρνητική γνώμη που εξέφρασε ο αρμόδιος Σύλλογος υποδοχής και δεν κάνει δεκτό το αίτημα προς μετάθεση.

       Ναι Ναι


      • 13 Κοινοποίηση Αρνητικής απόφασης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση αρνητικής απόφασης μετάθεσης προς τους αποδέκτες.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.