Αποφάσεις αναδιορισμού Δικαστικών Επιμελητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd2df640-4ddf-4f85-bee5-63621b13df6e 591838

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον αναδιορισμού Δικαστικών Επιμελητών. Δικαστικός επιμελητής που παραιτήθηκε μπορεί με αίτησή του να αναδιοριστεί σε ένα από τα πρωτοδικεία που είχε υπηρετήσει εαν υπάρχει σε αυτό κενή οργανική θέση. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο επαναδιορισμός Δικαστικού Επιμελητή μπορεί να γίνει εφόσον α) δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 4 του Ν. 2318/1995 που κυρίως σχετίζονται με την τέλεση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη μη εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και την αδυναμία άσκησης καθηκόντων για λόγους υγείας, β) δεν έχουν περάσει τρία χρόνια από την παραίτηση του ενδιαφερομένου και γ) ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση αίτησης αναδιορισμού στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει και σε ποια περιφέρεια εφετείου επιθυμεί να αναδιοριστεί.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επαναδιορισμός Δικαστικού Επιμελητή

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης αναδιορισμού Δικαστικού Επιμελητή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτούμενος να μην έχει ξεπεράσει το 55 έτος της ηλικίας του

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει παρέλθει τριετία από την παραίτηση του ενδιαφερόμενου

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Δεν μπορεί να αναδιοριστεί κάποιος αν δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εκτός αν έχει απαλλαγεί από αυτές

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν μπορεί να αναδιοριστεί κάποιος εάν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, απιστία, παράβαση καθήκοντος, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, δόλιο χρεωκοπία, δωροδοκία, υπεξαγωγή εγγράφων, παράβαση των νόμων για την προστασία του εθνικού νομίσματος, λαθρεμπορία, ανυποταξία, λιποταξία και παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, εφόσον τα αδικήματα αυτά διεπράχθησαν μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας του

       Όχι Όχι

      • 5 Μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων Δεν μπορεί να αναδιοριστεί κάποιος εάν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση.

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Δεν μπορεί να αναδιοριστεί κάποιος εάν έχει τεθεί αμετάκλητα σε δικαστική συμπαράσταση

       Όχι Όχι

      • 7 Ιατρικές Δεν μπορεί να αναδιοριστεί κάποιος εάν δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή για λόγους υγείας.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Δεν μπορεί να αναδιοριστεί κάποιος εάν έχει απολυθεί για πειθαρχικό παράπτωμα από θέση δημοσίου, στρατιωτικού και αστυνομικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοτυπία Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ποινικό μητρώο Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ποινικό μητρώο

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ncris.gov.gr

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 47 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις αναδιορισμού δικαστικού επιμελητή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • Νόμος 4 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Κωλύματα αναδιορισμού δικαστικού επιμελητή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης αναδιορισμού στο τμήμα του πρωτοκόλλου συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία Αίτησης - Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου Αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου του αιτούντα

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Απόφασης επαναδιορισμού Δικαστικού Επιμελητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Σύνταξη της απόφασης επαναδιορισμού από το συντάκτη (αρμόδιο υπάλληλο) την οποία προωθεί για έλεγχο και υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος εν συνεχεία στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και τέλος στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 5 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης - υποβολή για έλεγχο στον προϊστάμενο του τμήματος και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής και αποστολή της προς δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Περιγραφή Όταν σταλεί η περίληψη της απόφασης αναδιορισμού για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μας αποστέλλεται την ίδια μέρα ή την επόμενη ένας αριθμός ΚΑΔ με τον οποίο παρακολουθούμε την πορεία της δημοσίευσης , (επεξεργασία, δημοσίευση)

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση της απόφασης αναδιορισμού (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες)

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση της πράξης - Ανακοίνωση της απόφασης προς τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν η απόφαση λάβει ΦΕΚ γίνεται το σχέδιο της ανακοίνωσης και εν συνεχεία αφού λάβει υπογραφή από τον προϊστάμενο κοινοποιείται το ακριβές αντίγραφο της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και στους λοιπούς αποδέκτες που οφείλουν να λάβουν γνώση

       Σημειώσεις Κοινοποιείται η απόφαση αναδιορισμού Δικαστικού Επιμελητή στους κάτωθι : Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών, Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς - Αιγαίου κλπ. (με την παράκληση να μας ενημερώσει για την εγγραφή του αναδιοριζόμενου στο μητρώο του), Ε.Φ.Κ.Α./ Τομέας Ασφάλισης Νομικών, Ε.Φ.Κ.Α./Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ΕΤΕΑΕΠ/Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.